Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo kultúry SR

Umenie

Kultúra

Pôsobnosť ministerstva kultúry v oblasti umenia zabezpečuje sekcia umenia a štátneho jazyka (SUŠJ). Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv zabezpečuje sekcia v súlade s pôsobnosťou ministerstva výkon štátnej správy a podieľa sa na vytváraní podmienok pre rozvoj a prezentáciu kultúry vo všetkých oblastiach profesionálneho umenia a štátneho jazyka a koordinuje postupy ministerstva pri zabezpečovaní implementácie štátnej kultúrnej politiky.

Sekcia umenia a štátneho jazyka najmä:

 • vypracúva koncepciu štátnej politiky a určuje stratégiu v oblasti profesionálneho umenia a štátneho jazyka,
 • vypracúva analytické, koncepčné a informačné materiály v oblasti profesionálneho umenia a štátneho jazyka,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce ministerstvu zo zákona o divadelnej a hudobnej činnosti, o Slovenskom národnom divadle, o Slovenskej filharmónii, o štátnom jazyku a z iných príslušných zákonov,
 • tvorí koncepcie rozvoja na vybranom úseku kultúry, zabezpečuje relevantnú výskumnú a analytickú činnosť,
 • metodicky riadi organizácie vo svojej vecnej pôsobnosti,
 • zabezpečuje spoluprácu ministerstva s umeleckými, profesijnými občianskymi združeniami, občianskymi združeniami zapájajúcimi sa do kultúrnych aktivít, s nadáciami, národnými výbormi medzinárodných, medzivládnych a mimovládnych organizácií, organizáciami tretieho sektora a ďalšími subjektmi v Slovenskej republike v oblasti profesionálneho umenia,
 • vypracúva stanoviská, analýzy a rozbory k podnetom, návrhom a námetom jednotlivých organizácií v rámci vecnej pôsobnosti sekcie, umeleckých, profesijných, občianskych združení a iných subjektov z oblasti profesionálneho umenia,
 • v spolupráci s útvarmi medzinárodnej spolupráce sa zúčastňuje na príprave koncepčných návrhov a podkladov k medzinárodným bilaterálnym a multilaterálnym kultúrnym dohodám a vykonávacím plánom za celú oblasť umenia a jej zapojenia do európskeho kontextu vo zverenej oblasti,
 • koordinuje medzinárodné kontakty a priamu spoluprácu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
 • spolupracuje na príprave celoštátnych podujatí s medzinárodnou účasťou a na prezentácii umenia v zahraničí, zabezpečuje prepojenie kultúrnych podnetov a aktivít navrhovaných zahraničnými partnermi s partnerskými organizáciami v Slovenskej republike,
 • v spolupráci s odbornými organizáciami monitoruje stav v oblasti svojho pôsobenia,
 • vedie
 1. evidenciu profesionálnych divadiel a profesionálnych hudobných inštitúcií podľa zákona o divadelnej a hudobnej činnosti,
 2. evidenciu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov podľa zákona o divadelnej a hudobnej činnosti.

Viac...

Dátum poslednej zmeny: 20. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 14. 11. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko