Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Súhrnný výkaz

Financie a hospodárstvo

Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 80 zákona o DPH platiteľ dane (registrovaný podľa § 4, § 4b, § 5 alebo § 6 zákona o DPH) a zdaniteľná osoba registrovaná pre daň (podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH) elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení obdobia, v ktorom dodali do iného členského štátu tovar oslobodený od dane alebo dodali službu do iného členského štátu príjemcovi, ktorý je povinný platiť daň, alebo sa zúčastnili na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ.

Platiteľ dane z pridanej hodnoty podáva súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, ak

  1. dodal tovar do iného členského štátu oslobodený od dane ( § 43 ods. 1 zákona o DPH) osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte,
  2. premiestnil tovar  do iného členského štátu na účely svojho podnikania oslobodený od dane ( § 43 ods. 4 zákona o DPH),
  3. sa ako prvý odberateľ zúčastnil na trojstrannom obchode (§ 45 zákona o DPH) alebo
  4. dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte (§ 15 ods. 1 zákona o DPH) osobe, ktorá je povinná platiť daň.

Platiteľ dane sa však môže rozhodnúť, že súhrnný výkaz bude podávať za kalendárny štvrťrok, ak hodnota dodávok  tovarov uvedených v bode 1. až 3. nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v žiadnom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur. Hodnota dodaných služieb v tomto prípade nie je rozhodujúca.

Osoby  registrované pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH podávajú súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, ak dodali službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH osobe, ktorá je povinná platiť daň. 

Tieto osoby sú povinné podať súhrnný výkaz aj vtedy, ak dodali tovar ako prvý odberateľ pre druhého odberateľa v rámci trojstranného obchodu podľa § 45 zákona o DPH. Tieto osoby môžu podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok v tom prípade,  ak hodnota tovarov dodaných druhému odberateľovi v inom členskom štáte v rámci trojstranného obchodu nepresiahla v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur. Ak hodnota dodaného tovaru presiahne 50 000 eur, zdaniteľná osoba podáva súhrnný výkaz za kalendárny mesiac.

Ak platiteľ dane alebo zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH v príslušnom kalendárnom mesiaci príp. kalendárnom štvrťroku nedodali plnenie, ktoré sa uvádza v súhrnnom výkaze, potom tzv. „prázdny“ súhrnný výkaz nepodávajú.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach Finančnej správy v časti Súhrnný výkaz DPH...

Vzor súhrnného výkazu nájdete na stránkach Finančnej správy v časti Katalóg vzorov tlačív...

Poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu nájdete na stránkach Finančnej správy v časti Katalóg poučení...

 

Dátum poslednej zmeny: 22. 5. 2019
Dátum zverejnenia: 28. 6. 2015

Lokalita

  • Slovensko