Ústredný portál verejnej správy

Štrukturálne opatrenia vlády na podporu ekonomického rastu

Financie a hospodárstvo

Národný program reforiem Slovenskej republiky (NPR) popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré vláda SR plánuje realizovať v súlade s programových vyhlásením vlády. Jeho každoročnú aktualizáciu schvaľuje vláda SR a je zasielaný Európskej komisii.

Podrobnejšie na stránke MF SR: http://www.finance.gov.sk

Opatrenia v oblasti financií a hospodárstva

Podpora zatepľovania
Zo Štátneho fondu rozvoja bývania je možné za stanovených podmienok získať podporu na zatepľovanie bytovej budovy.

Stabilizačná pomoc pre banky
Zákon č. 276/2009 Z. z. upravuje podmienky, za ktorých môže štát poskytnúť tzv. stabilizačnú pomoc banke, ktorá sa v dôsledku globálnej finančnej krízy dostala do nepriaznivej finančnej situácie. Cieľom stabilizačnej pomoci je zmiernenie prenosu vplyvov globálnej finančnej krízy z bankového sektora do hospodárstva SR a posilnenie predpokladov na zachovanie stability finančného systému ako celku.

Riešenie krízových situácií na finančnom trhu

Zákonom č. 371/2014 Z.z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu bol zavedený rámec pre vysporiadanie sa so zlyhaním banky spôsobeným internými alebo externými finančnými otrasmi. Zákon umožňuje minimalizovať dopady možných finančných kríz na klientov bánk zachovaním ich kritických funkcií a zároveň zavádza účinné opatrenia na prenesenie finančnej záťaže za riešenie krízových situácií z daňovníkov na akcionárov a veriteľov bánk. Zákonom bola tiež zriadená Rada pre riešenie krízových situácií ako orgán zodpovedný za riadenie procesu prípravy plánov riešenia krízových situácií a samotného riešenia kríz bánk na finančnom trhu Slovenskej republiky.

Opatrenia týkajúce sa strategických spoločností

Slovenská republika má prednostné právo na kúpu majetku tzv. strategických spoločností, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz. Toto opatrenie má predovšetkým zabezpečiť udržanie prevádzky strategickej spoločnosti, aby nedošlo k situácii, kedy by v dôsledku hospodárskych problémov takejto spoločnosti neboli pokryté základné potreby obyvateľov (t. j. napr. dodávka vody, plynu, tepla atď.). 

Ďalším opatrením v súvislosti so strategickými spoločnosťami je povinnosť správcu konkurznej podstaty strategickej spoločnosti zabezpečiť prevádzku tejto spoločnosti a zabrániť neodôvodnenému hromadnému prepúšťaniu zamestnancov. 

Opatrenia v oblasti podnikania

Investičná pomoc
V záujme podpory podnikania sa na prechodné obdobie zmiernili podmienky, ktoré musia splniť žiadatelia o investičnú pomoc.


Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2017
Dátum zverejnenia: 28. 2. 2017

Lokalita

  • Slovensko