Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo financií SR

Stavebné sporenie

Bývanie

Účelom stavebného sporenia je financovanie bytových potrieb a potrieb súvisiacich s bývaním na území Slovenskej republiky z účelovo vytvorených finančných prostriedkov vo fonde stavebného sporenia, ktorý sa skladá z vkladov stavebných sporiteľov, z úrokov, zo štátnej prémie, zo stavebného úveru a z iných zdrojov.

Stavebné sporenie môžu vykonávať len bankové inštitúcie (stavebné sporiteľne), ktorých predmetom činnosti je  stavebné sporenie a majú bankové povolenie udelené Národnou bankou Slovenska alebo iným bankovým regulátorom v rámci EÚ.  Iba tieto banky môžu vo svojom názve používať označenie "stavebná sporiteľňa" a ponúkať produkt s označením "stavebné sporenie".

Aktuálny zoznam oprávnených poskytovať stavebné sporenie nájdete na stránke Národnej banky Slovenska.

Stavebné sporenie predstavuje účelové sporenie, spočívajúce:

 • v prijímaní vkladov od stavebných sporiteľov alebo v prospech stavebných sporiteľov,
 • v poskytovaní úverov stavebným sporiteľom zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely.

Cieľovú sumu, ak jej súčasťou je aj poskytnutý stavebný úver, môže stavebný sporiteľ použiť na tieto stavebné účely:

 1. nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo ich častí,
 2. výstavbu, prístavbu, nadstavbu, vstavbu, bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo ich častí,
 3. stavebné úpravy, modernizáciu a obnovu bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo na udržiavacie práce na nich,
 4. nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku na účel výstavby rodinného domu alebo bytového domu,
 5. nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom sa už nachádza rodinný dom alebo bytový dom,
 6. nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby nebytových priestorov na byt,
 7. prestavbu nebytových priestorov na byt,
 8. úhradu podielu bytovému družstvu na účel nadobudnutia bytu,
 9. výstavbu alebo nadobudnutie zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energie, domových čističiek odpadových vôd vrátane ich modernizácie, obnovy a udržiavacích prác na nich,
 10. prípravu stavebných pozemkov určených na výstavbu rodinných domov a bytových domov vrátane pripojenia na verejné rozvodové siete plynu, vody, elektriny, kanalizácie a iné verejné dopravné a technické vybavenia územia,
 11. prípravu a vypracovanie územnej dokumentácie alebo projektovej dokumentácie na stavebné účely uvedené v bodoch 2, 7, 9 a 10,
 12. získanie energetického certifikátu rodinného domu alebo bytového domu,
 13. úhradu záväzkov súvisiacich so stavebnými účelmi uvedenými v bodoch 1 - 12,
 14. nadobudnutie, výstavbu, prestavbu, stavebné úpravy, obnovu a modernizáciu tuzemských nehnuteľností s prevažujúcou funkciou bývania a ubytovania určených na využitie funkcie zariadení sociálnych služieb a študentských internátov vrátane vyvolaných investícií.

Výška stavebného úveru sa rovná rozdielu medzi cieľovou sumou a vkladmi sporiteľa, vrátane úrokov, štátnych prémií, ak sa poskytnú, a iných zdrojov.

Praktická rada: Mechanizmus stavebného sporenia je založený na postupnosti. Sporí sa 6 rokov. Potom je možné tieto peniaze použiť na financovanie bývania a budú vám vyplatené spolu s úrokom a štátnou prémiou. V prípade, že táto suma nestačí na financovanie bytových potrieb, môžete požiadať sporiteľňu o výhodný stavebný úver.

Stavebným sporiteľom môže byť

 • fyzická osoba, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení,
 • spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorého je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení,
 • iná právnická osoba, ako je uvedená v predchádzajúcom bode, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení.

Stavebnému sporiteľovi – fyzickej osobe a spoločenstvu vlastníkov sa poskytuje príspevok zo štátneho rozpočtu SR – štátna prémia. Štátna prémia sa poskytuje každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení. Nárok na štátnu prémiu zaniká, ak stavebný sporiteľ nedodrží podmienky na poskytnutie štátnej prémie ustanovené zákonom alebo dohodnuté v zmluve o stavebnom sporení.

 Štátna prémia sa určuje percentuálnym podielom z ročného vkladu na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona o stavebnom sporení so zaokrúhlením na 0,5 %, a to

 • minimálne 2,5 % z ročného vkladu a
 • maximálne 15 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 € na príslušný kalendárny rok.

Na získanie maximálnej výšky štátnej prémie v sume 70 € je potrebné vložiť v roku 2020 vklady vo výške 2 800 € (233,30 € mesačne). 

Štátna prémia pripísaná účet stavebného sporenia nepodlieha dani z príjmov.

Príjem sporiteľa nesmie mesačne prekročiť príjem 1,3 násobku priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok (približne 1 500 €).

Po splnení zmluvne dohodnutých podmienok má stavebný sporiteľ nárok na pridelenie stavebného úveru.

Stavebný sporiteľ môže:

 • uplatniť nárok na stavebný úver,
 • sporiť ďalej alebo
 • vklad vybrať a použiť ho bez nároku na stavebný úver. Stavebný sporiteľ - spoločenstvo vlastníkov bytov je povinný previesť tento vklad do fondu prevádzky, údržby a opráv.

Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení. Ak stavebný sporiteľ uzatvorí viacero zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia sa poskytne len na tú zmluvu, o ktorej stavebný sporiteľ písomne vyhlási, že práve na túto zmluvu sa má štátna prémia poskytnúť. Takéto vyhlásenie môže byť stavebným sporiteľom zmenené v priebehu kalendárneho roka v zmluve o stavebnom sporení len raz. V prípade, ak by sa zistilo, že takéto vyhlásenie obsahujú v jednom kalendárnom roku viaceré zmluvy o stavebnom sporení a na tieto zmluvy stavebný sporiteľ vložil v tomto kalendárnom roku vklady, stavebný sporiteľ stratí nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok zo všetkých zmlúv o stavebnom sporení.

Práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu môžu byť prevedené v priebehu kalendárneho roka len jedenkrát, a to medzi stavebnými sporiteľmi, ktorými môžu byť výhradne len manžel, manželka, súrodenci alebo príbuzní v priamom rade (príbuznými v priamom rade sú osoby, ktoré pochádzajú jedna od druhej, teda predkovia a potomkovia v priamom pokolení, napríklad rodičia a deti, prarodičia a vnuci). Ak by boli práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu za kalendárny rok prevedené viackrát, alebo na inú osobu, než dovoľuje zákon o stavebnom sporení, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok z dotknutej zmluvy a stavebná sporiteľňa stavebnému sporiteľovi odoberie nárokovanú štátnu prémiu.

Ak sa v priebehu kalendárneho roka skončí platnosť zmluvy o stavebnom sporení a stavebný sporiteľ uzatvorí novú zmluvu o stavebnom sporení, môže uplatniť nárok na štátnu prémiu na novú zmluvu o stavebnom sporení v prípade, ak na predchádzajúcu zmluvu o stavebnom sporení v tomto roku nevznikol nárok na štátnu prémiu. Ak nárok na štátnu prémiu vznikne zo zmluvy o stavebnom sporení zrušenej v priebehu kalendárneho roka a zároveň vznikne nárok na štátnu prémiu z novej zmluvy o stavebnom sporení uzavretej v priebehu tohto kalendárneho roka, štátna prémia nesmie presiahnuť výšku štátnej prémie určenej opatrením MF SR z ročných vkladov oboch zmlúv.

Dátum poslednej zmeny: 3. 3. 2020
Dátum zverejnenia: 3. 2. 2017

Lokalita

 • Slovensko