Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štátny príspevok pre mladých

Bývanie

Do roku 2018 fungoval štátny príspevok pre mladých vo forme zvýhodnenej úrokovej sadzby vo výške 3 % (2 % poskytoval štát a 1 % banka). Od 1. januára 2018 Ministerstvo financií Slovenskej republiky zaviedlo namiesto zvýhodnenej úrokovej sadzby tzv. daňový bonus na zaplatené úroky ako odpočítateľnú položku od daňovej povinnosti v daňovom priznaní.
 1. Výška daňového bonusu
 2. Podmienky k získaniu daňového bonusu
 3. Uplatnenie daňového bonusu

Výška daňového bonusu

Daňový bonus je možné uplatniť vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v danom kalendárnom roku, najviac vo výške 400 € za jeden rok. Nárok na uplatnenie daňového bonusu trvá 5 rokov (60 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov splácania). Nárok na pomernú časť daňového bonusu vzniká v prípade, ak si hypotéku nevezmete presne 1. januára, ale ktorýkoľvek iný mesiac a deň v roku.

Podmienky k získaniu daňového bonusu

Podmienky pre jednotlivca:

 • zmluva o úvere na bývanie bola uzatvorená po 31. decembri 2017,
 • vek od 18 do 35 rokov (ku dňu podania žiadosti),
 • priemerný mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie do 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR  (napr. v roku 2019 bola priemerná mesačná mzda 1 092 €, 1,3-násobok je v tomto prípade 1 419,6 €),
 • len z výšky maximálne 50 000 € poskytnutého úveru na bývanie na jeden byt alebo dom.

Podmienky pre viaceré osoby, resp. manželov: (daňový bonus si môže uplatniť iba jedna osoba)

 • zmluva o úvere na bývanie bola uzatvorená po 31. decembri 2017,
 • vek od 18 do 35 rokov,
 • súčet príjmov dlžníka a všetkých spoludlžníkov za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie do 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR, ktorá sa vynásobí počtom dlžníkov (napr. v roku 2019 bola priemerná mesačná mzda 1 092 €, 1,3-násobok x 2 osoby je v tomto prípade 2 839,2 €),
 • len z výšky maximálne 50 000 € poskytnutého úveru na bývanie na jeden byt alebo dom.

Uplatnenie daňového bonusu

Ak podmienky nároku na daňový bonus spĺňate, požiadajte v dostatočnom predstihu banku o Potvrdenie o zaplatených úrokoch. Zákonná lehota na vydanie tohto potvrdenia je 30 kalendárny dní od podania žiadosti.

Nárok na daňový bonus sa môže uplatniť len raz ročne po uplynutí zdaňovacieho obdobia, buď:

 • cez ročné zúčtovanie preddavkov na daň: zamestnávateľovi odovzdajte Potvrdenie o zaplatených úrokoch a v žiadosti o ročné zúčtovanie podpíšte čestné vyhlásenie, že hypotekárny úver nebol uzavretý pred 1.1.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok
 • cez daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby: Potvrdenie o zaplatených úrokoch je tvorí prílohu daňového priznania.

Pomocou uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky sa teda daň z príjmu znižuje, resp. môže vzniknúť aj preplatok na dani.

Dotknuté právne predpisy

 • § 33a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie

Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2020
Dátum zverejnenia: 9. 1. 2017

Lokalita

 • Slovensko