Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Štátny fond rozvoja bývania

Bývanie

Jeden z najlacnejších úverov na financovanie kúpy bytu alebo domu poskytuje Štátny fond rozvoja bývania.

Štátny fond rozvoja bývania začal svoju činnosti v máji 1996. V súčasnosti je Štátny fond rozvoja bývania určený na financovanie priorít štátnej bytovej politiky schválených vládou Slovenskej republiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.

Podmienky poskytovania podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo forme výhodného úveru upravuje

- zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a

- vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky MDVRR SR č. 341/2015 Z. z.

Účely podpory:

1. obstaranie bytu

- výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome,

- kúpa bytu v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome,

2. obstaranie nájomného bytu

- výstavba nájomného bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome alebo v nebytovej budove,

- kúpa nájomného bytu v bytovom dome, rodinnom dome a polyfunkčnom dome,

- stavebná úprava nájomného bytu v bytovom dome nadobudnutého prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu na základe darovacej zmluvy alebo sa byt nachádza v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby,

3. obnova bytovej budovy

- modernizácia bytového domu (výmena alebo modernizácia výťahu v BD, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v BD, stavebná úprava spoločných častí BD a spoločných zariadení BD, ktorou sa umožní prístup do bytov v BD pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, iná modernizácia BD),
- odstránenie systémovej poruchy bytového domu,
- zateplenie bytovej budovy,

4. výstavba zariadenia sociálnych služieb (zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie)

5. obnova zariadenia sociálnych služieb

- zateplenie zariadenia sociálnych služieb
- modernizácia zariadenia sociálnych služieb

Žiadateľ o podporu:

  1. fyzická osoba - občan členského štátu EÚ, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, trvalý pobyt na území SR, vek 18 rokov, vlastný príjem z podnikania, zo závislej činnosti alebo príjem podľa osobitného predpisu (štipendium, dávky dôchodkového poistenia, atď.),
  2. obec, mestská časť v Bratislave a Košiciach,
  3. samosprávny kraj,
  4. spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
  5. vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, zastúpení správcom, ktorý vykonáva správu bytového domu na základe zmluvy o výkone správy,
  6. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania správy, údržby a obnovy bytového fondu,
  7. iná právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vykonáva činnosť aspoň päť rokov pred podaním žiadosti,

Výška a forma podpory:

Podpora sa poskytuje vo forme úveru do 80 % obstarávacej ceny stavby s lehotou splatnosti do 40 rokov v závislosti podľa účelov.

Tabuľka - Podrobnosti o výške podpory

Účel podpory

Max. výška podpory

Podiel z ON

Úroková sadzba

Lehota

výstavba a kúpa bytu

55 000 eur/byt

75%

2%

20 rokov

60 000 eur/byt

100% ŤZP, odch.

1 % ŤZP, odch.

40 rokov ŤZP, odch.

výstavba a kúpa nájomného bytu

65 000 eur/byt

100% obec, VÚC, NO

1%

40 rokov obec, VÚC, NO

 

0 % obec, VÚC, NO v najmenej rozvinutý okres

60 000 eur/byt

80% iná PO

1%

30 rokov iná PO

modernizácia BD

50 000/výťah

75%

0,5 % výťah, plyn, el...

20 rokov

70 eur/m2 PP bytu plyn, el., voda, kanal.

1 % bezb.

110 eur/m2 PP bytu (bezb.)

2 % (iná)

90 eur/m2 PP bytu (iná)

 

odstránenie systémovej poruchy BD

70 eur/m2 PP bytu

1%

zateplenie bytovej budovy

85 eur/m2 ZP RD, BD

1%

výstavba ZSS

525 eur/m2 PP

80%

1%

40 rokov

zateplenie ZSS

85 eur/m2 ZP

75%

1%

20 rokov

modernizácia ZSS

400 eur/m2 PP

1%

Tabuľka - Podrobnosti o mieste a termíne podania žiadosti

Účel podpory

Miesto podania žiadosti

Žiadateľ o podporu

Termín podania žiadosti

výstavba a kúpa bytu 

obec, ktorá je sídlom okresu príslušná podľa miesta stavby

FO

1. apríl - 31. október

výstavba a kúpa nájomného bytu 

okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa miesta stavby

obec, VÚC,

15. január - 28. február

 iná PO

1. apríl - 31. máj

modernizácia BD

obec, ktorá je sídlom okresu príslušná podľa miesta stavby

FO, obec, VÚC, SVB, správca, iná PO

15. január - 31. október

odstránenie systémovej poruchy BD

obec, VÚC, SVB, správca, iná PO

zateplenie bytovej budovy

FO, obec, VÚC, SVB, správca, iná PO

výstavba zariadenia sociálnych služieb

okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa miesta stavby

obec, VÚC

15. január - 31. október

zateplenie zariadenia sociálnych služieb

modernizácia zariadenia sociálnych služieb

Vysvetlivky:
ŤZP – fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
odch. – odchovanec detského domova
VÚC – vyšší územný celok
NO – nezisková organizácia
FO – fyzická osoba
PO – právnická osoba
PP – podlahová plocha
ZP – zatepľovaná plocha
BD – bytový dom
RD – rodinný dom
ZSS – zariadenie sociálnych služieb
SVB – spoločenstvo vlastníkov bytov
bezb. – bezbariérový

Dátum poslednej zmeny: 13. 12. 2017
Dátum zverejnenia: 25. 1. 2016

Lokalita

  • Slovensko