Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Štátna služba

Zamestnanie

V tejto agende nájdete niekoľko základných informácií o štátnej službe, o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest a o podmienkach prijatia do štátnej služby.

V tejto agende nájdete niekoľko základných informácií o štátnej službe, o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest a o podmienkach prijatia do štátnej služby.

Štátna služba je činnosť, ktorou štátny zamestnanec v ustanovenom rozsahu plní úlohy štátneho orgánu pri vykonávaní štátnej správy alebo úlohy pri vykonávaní štátnych záležitostí v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby alebo bez určenia odboru štátnej služby a ktorá zahŕňa

a) riadenie,
b) rozhodovanie,
c) odbornú prípravu návrhov zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane odborných činností súvisiacich s ich prerokúvaním,
    schvaľovaním a podpisovaním, ako aj  odborných činností súvisiacich s vrátením zákonov prezidentom,
d) odbornú prípravu koncepčných dokumentov a strategických dokumentov,
e) odbornú prípravu podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí,
f) právne zastupovanie,
g) kontrolu, dozor alebo inšpekciu,
h) vnútorný audit alebo vládny audit alebo
i) odbornú prípravu rozhodnutí.

Štátna služba je budovaná na princípe:

 • politickej neutrality,
 • zákonnosti,
 • transparentného zamestnávania,
 • efektívneho riadenia,
 • nestrannosti,
 • profesionality,
 • transparentného a rovnakého odmeňovania,
 • stability,
 • rovnakého zaobchádzania.

 

Štátna služba sa vykonáva v štátnozamestnaneckom pomere k štátu.  Na štátnozamestnanecké vzťahy sa vzťahuje Zákonník práce, len ak to ustanovuje zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Štátny zamestnanec je vo všeobecnosti fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby.

Občan Slovenskej republiky, občan iného členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a občan Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „občan“) má právo uchádzať sa o prijatie do štátnej služby za podmienok ustanovených zákonom o štátnej službe a osobitným predpisom. Ak sa z hľadiska oprávnených záujmov Slovenskej republiky vyžaduje, aby štátnu službu na štátnozamestnaneckom mieste vykonával občan Slovenskej republiky, má právo uchádzať sa o prijatie do štátnej služby len občan Slovenskej republiky.

Praktická rada: Štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len občan SR, sú miesta v určitých odboroch štátnej služby (justícia, obrana, priemyselné vlastníctvo, vnútro, ochrana utajovaných skutočností), v určitých služobných úradoch(Najvyšší kontrolný úrad SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Generálna prokuratúra SR, krajská prokuratúra, Úrad vlády SR), miesta mimoriadnej významnosti a miesta, na ktorých sa vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. 

Druhy štátnej služby

Stála štátna služba

Stála štátna služba je štátna služba na neurčitý čas. Jej súčasťou je spravidla aj tzv. adaptačné obdobie, ktoré trvá 5 mesiacov a plynie odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru. Počas adaptačného obdobia služobný úrad zabezpečí štátnemu zamestnancovi adaptačné vzdelávanie.

Štátnu službu bez adaptačného obdobia vykonáva:

 • vedúci štátny zamestnanec a
 • štátny zamestnanec, ktorý vykonával činnosť v stálej štátnej službe podľa osobitného predpisu (napr. podľa zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, zákona o štátnej službe colníkov, zákona o Hasičskom a záchrannom zbore), a jeho služobné miesto sa zmenilo na štátnozamestnanecké miesto, na ktoré bol následne na základe svojej žiadosti a za splnenia príslušných podmienok prijatý.

Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol prijatý do stálej štátnej služby a ktorý vykonával štátnu službu nepretržite najmenej 1 rok v tom istom služobnom úrade a v tom istom odbore štátnej služby, možno na jeho písomnú žiadosť odpustiť adaptačné obdobie, ak od skončenia predchádzajúceho štátnozamestnaneckého pomeru neuplynul viac ako 1 rok.

Dočasná štátna služba

Dočasná štátna služba je štátna služba na určitú dobu. Vykonáva sa bez adaptačného obdobia.

Do dočasnej štátnej služby možno prijať občana, ktorý sa uchádza o štátnu službu:

 • bez výberového konania alebo bez výberu na zastupovanie štátneho zamestnanca:
 1. ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného,
 2. ktorý je na materskej dovolenke, na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku, alebo na rodičovskej dovolenke,
 3. ktorý vykonáva mimoriadnu alebo alternatívnu službu,
 4. ktorý čerpá služobné voľno,
 5. ktorý je zaradený mimo činnej štátnej služby,
 6. ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny,
 7. ktorý je dočasne preložený,
 8. u ktorého došlo k zmene štátnozamestnaneckého pomeru zo stanovených dôvodov (napr. na základe zvolenia alebo vymenovania do určitej funkcie, alebo na základe poverenia výkonom funkcie veľvyslanca),
 • bez výberového konania alebo bez výberu na voľné štátnozamestnanecké miesto do obsadenia tohto miesta štátnym zamestnancom v stálej štátnej službe,
 • na základe výberového konania alebo na základe výberu na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby. 

Do dočasnej štátnej služby na štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca možno prijať na základe výberového konania občana, ktorý sa uchádza o štátnu službu buď na zastupovanie vedúceho zamestnanca (z rovnakých dôvodov ako sú uvedené v predchádzajúcom odseku), alebo na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby.

Podmienky prijatia do štátnej služby

Do štátnej služby možno prijať občana, ktorý sa uchádza o štátnu službu, ak spĺňa tieto predpoklady:

 • dosiahol vek 18 rokov,
 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonný,
 • spĺňa kvalifikačné predpoklady,
 • ovláda štátny jazyk,
 • úspešne absolvoval výberové konanie alebo výber, ak nie je ustanovené inak. 

Okrem toho môžu byť pre prijatie na príslušné štátnozamestnanecké miesto stanovené aj ďalšie požiadavky, ako napr. zdravotná spôsobilosť, ovládanie cudzieho jazyka, prípadne spĺňanie ďalších požiadaviek potrebných na riadne vykonávanie štátnej služby podľa opisu činností štátnozamestnaneckého miesta.

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené; bezúhonnosť sa preukazuje doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace. V prípade niektorých vedúcich zamestnancov sú kritériá pre posúdenie bezúhonnosti prísnejšie a ich bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov.

Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest

Štátnozamestnanecké miesto možno obsadiť prijatím občana, ktorý sa uchádza o štátnu službu, alebo preložením štátneho zamestnanca. Na štátnozamestnanecké miesto možno prijať občana, ktorý sa uchádza o štátnu službu:

 • na základe výberového konania, ak sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca alebo miesto v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo zahraničných vecí, Slovenská informačná služba, Generálna prokuratúra SR, krajská prokuratúra alebo ak to ustanovuje osobitný predpis,
 • na základe výberu,
 • bez výberového konania alebo bez výberu

Ak ide o vonkajšie výberové konanie alebo výber vyhlasuje služobný úrad v tlači alebo v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej 3 týždne pred jeho uskutočnením.

Štátnozamestnanecký pomer sa zakladá
a) služobnou zmluvou, 
b) zvolením alebo vymenovaním na štátnozamestnanecké miesto vo verejnej funkcii, 
c) vymenovaním do funkcie štatutárneho orgánu podľa osobitného predpisu, 
d) poverením výkonom funkcie veľvyslanca.

Plat štátneho zamestnanca

Štátnemu zamestnancovi za podmienok ustanovených zákonom patrí plat, ktorý tvorí:

 • funkčný plat (tvorí ho tzv. tarifný plat, ku ktorému sa v konkrétnych prípadoch pripočítavajú rôzne príplatky, kompenzácie či doplatky), 
 • plat za štátnu službu nadčas,
 • plat za neaktívnu časť služobnej pohotovosti v mieste vykonávania štátnej služby,
 • príplatok za štátnu službu v noci,
 • príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu,
 • príplatok za štátnu službu vo sviatok,
 • odmena. 

Platové tarify štátnych zamestnancov sú pre jednotlivé platové triedy stanovené nasledovne:

 

Funkcia

Platová trieda

odborný referent

1.

hlavný referent

2.

radca

3.

samostatný radca

4.

odborný radca

5.

hlavný radca

6.

štátny radca

7.

hlavný štátny radca

8.

generálny štátny radca

9.

 

SKONČENIE ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU

 Štátnozamestnanecký pomer možno skončiť 

a) dohodou o skončení štátnozamestnaneckého pomeru, 
b) výpoveďou, 
c) okamžitým skončením, 
d) skončením v skúšobnej dobe.
Štátnozamestnanecký pomer sa skončí aj na základe zákona.
Štátnozamestnanecký pomer zaniká smrťou štátneho zamestnanca alebo právoplatným rozhodnutím o vyhlásení štátneho zamestnanca za mŕtveho.

 Majetkové priznanie štátneho zamestnanca

 Štátny zamestnanec je počas trvania štátnozamestnaneckého pomeru povinný podať majetkové priznanie, ktoré obsahuje údaje o

a) nehnuteľnom majetku, 
b) hnuteľných veciach, 
c) majetkových právach a iných majetkových hodnotách.

Dátum poslednej zmeny: 4. 7. 2017
Dátum zverejnenia: 4. 7. 2017

Lokalita

 • Slovensko