Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Protimonopolný úrad SR

Štátna pomoc a minimálna pomoc

Podnikanie

Koordinátorom pomoci je na základe zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“) Protimonopolný úrad SR.

Koordinátorom pomoci je na základe zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“) Protimonopolný úrad SR.

Podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), ak nie je zmluvami ustanovené inak, pomoc poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.

Štátnou pomocou sú teda také opatrenia v prospech podnikov, ktoré spĺňajú nasledovné kumulatívne kritériá:

  • prevod štátnych zdrojov (označovaných aj ako „verejné zdroje“) a pripísateľnosť štátu,
  • ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci,
  • selektívnosť opatrenia pomoci,
  • vplyv na hospodársku súťaž,
  • vplyv na vnútorný obchod EÚ.

Podľa čl. 107 ZFEÚ sa pravidlá štátnej pomoci, resp. minimálnej pomoci vo všeobecnosti uplatňujú len vtedy, keď je príjemcom pomoci podnik. Podnikom sa rozumie každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob jeho financovania. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. Označenie konkrétneho subjektu za podnik teda plne závisí od povahy jeho činnosti (tzn. podnikom môže byť napr. aj nezisková organizácia alebo príspevková organizácia za predpokladu výkonu hospodárskej činnosti).

Členské štáty Európskej únie sú podľa čl. 108 ods. 3 ZFEÚ vo všeobecnosti povinné pred poskytnutím štátnej pomoci notifikovať plánované poskytnutie štátnej pomoci Európskej komisii, tzn. požiadať Európsku komisiu o schválenie poskytnutia štátnej pomoci (všeobecná notifikačná povinnosť).

Žiadosť o schválenie poskytnutia štátnej pomoci sa Európskej komisii predkladá (notifikuje) v súlade s § 9 ods. 4 zákona o štátnej pomoci prostredníctvom Protimonopolného úradu SR v slovenskom jazyku na príslušnom notifikačnom formulári.

Výnimky z všeobecnej notifikačnej povinnosti:

V týchto prípadoch je možné poskytnúť pomoc bez jej predchádzajúcej notifikácie Európskej komisii, musia byť však splnené všetky podmienky stanovené zákonom o štátnej pomoci a príslušnou legislatívou Európskej únie.

Centrálny register
Funkciu centrálneho registra v súlade so zákonom o štátnej pomoci plní Informačný systém pre evidenciu a monitorovanie pomoci „IS SEMP“. IS SEMP obsahuje údaje o poskytnutej štátnej pomoci a minimálnej pomoci v Slovenskej republike. Prístup do tohto systému majú okrem koordinátora pomoci aj poskytovatelia pomoci, resp. vykonávatelia schém a verejnosť.

Centrálny register sa skladá z troch častí:

  1. CRM SYSTÉM – prístup má len koordinátor pomoci.
  2. ZABEZPEČENÝ PORTÁL – (https://sempsecure.kti2dc.sk) prístup majú poskytovatelia pomoci, resp. vykonávatelia schém, a to prostredníctvom vzdialeného prístupu (musia byť prihlásení). V tejto časti poskytovatelia pomoci, resp. vykonávatelia schém  zadávajú priamo údaje do centrálneho registra.
  3. VEREJNÝ PORTÁL – (https://semp.kti2dc.sk/) obsahuje základné informácie prístupné širokej verejnosti týkajúce sa štátnej pomoci (napr. schémy štátnej pomoci, skupinové výnimky, individuálna štátna pomoc), minimálnej pomoci (napr. schémy minimálnej pomoci, individuálna minimálna pomoc), poskytovateľov pomoci, resp. vykonávateľov schém pomoci (napr. zoznam poskytovateľov pomoci podľa IČO a názvu), príjemcov pomoci (napr. názov, výška schválenej pomoci, výška vrátenej pomoci). Pre verejných používateľov sú prístupné aj „Oznamy“,  kde sú zverejnené aktuálne informácie týkajúce sa centrálneho registra, ako napr. zmena referenčnej sadzby, informácie o nových metodických materiáloch.

Verejne prístupné sú aj „Zostavy“, kde sa nachádza zoznam prehľadov, ktoré je možné vygenerovať na základe údajov v centrálnom registri (tzv. reporty). V súčasnosti je navrhnutých 22 reportov, ktoré sa aktualizujú na dennej báze.

Do verejného portálu je povolený prístup bez prihlásenia používateľa.

Podľa § 12 ods. 1 zákona o štátnej pomoci je poskytovateľ štátnej pomoci povinný zaznamenať údaje o poskytnutej štátnej pomoci a údaje o príjemcovi pomoci do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia pomoci.

Poskytovateľ minimálnej pomoci je povinný podľa § 13 ods. 2 zákona o štátnej pomoci povinný zaznamenať údaje o poskytnutej minimálnej pomoci a údaje o príjemcovi pomoci do piatich pracovných dní odo dňa poskytnutia pomoci.

Poskytovateľ minimálnej pomoci je povinný podľa § 13 ods. 3 pred poskytnutím minimálnej pomoci overiť v centrálnom registri, či jej poskytnutím nedôjde k:

a) prekročeniu limitu minimálnej pomoci jedinému podniku,
b) prekročeniu limitu minimálnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a v sektore rybného hospodárstva, ktorý pre Slovenskú republiku ustanovuje osobitný predpis Európskej únie pre minimálnu pomoc.

Dňom poskytnutia pomoci sa podľa § 5 ods. 1 zákona o štátnej pomoci rozumie deň, kedy nadobudol účinok právny úkon, na základe ktorého sa pomoc poskytuje príjemcovi.

Webové sídlo koordinátora pomoci
Na webovom sídle koordinátora pomoci www.statnapomoc.sk sa nachádzajú aktuality z oblasti štátnej pomoci, legislatíva, ročné správy o poskytnutej štátnej pomoci, metodické príručky a usmernenia, platné a účinné schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci a ďalšie dôležité informácie o štátnej pomoci a minimálnej pomoci.

V prípade otázok týkajúcich sa štátnej pomoci a minimálnej pomoci je možné využiť aj e-mailovú adresu statnapomoc@antimon.gov.sk.

Dátum poslednej zmeny: 25. 7. 2017
Dátum zverejnenia: 25. 7. 2017