Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu

Financie a hospodárstvo

Predmet dane

Predmetom dane je elektrina, uhlie (čierne, hnedé, koks a polokoks z čierneho uhlia a ostatné pevné uhľovodíky) a zemný plyn, vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu.

Základ dane je stanovený nasledovne :

 • pri elektrine je základom dane množstvo elektriny vyjadrené v megawatthodinách (MWh),
 • pri uhlí je základom dane množstvo uhlia vyjadrené v tonách (t),
 • pri zemnom plyne je základom dane množstvo zemného plynu vyjadrené v megawatthodinách (MWh),
 • základom dane stlačeného zemného plynu je množstvo stlačeného zemného plynu vyjadrené v kilogramoch (kg).

Sadzby daní sú ustanovené takto :

 • elektrina  - vo výške 1,32 eura/ MWh;
 • uhlie - sadzba vo výške 10,62 eura/ t;
 • zemný plyn - sadzba dane na zemný plyn sa ustanovuje, ak je
 1. používaný ako palivo na výrobu tepla, alebo dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu určeného na použitie ako palivo na výrobu tepla vo výške 1,32 eura/MWh,
 2. dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu určeného na použitia ako pohonná látka vo výške 9,36 eura/MWh;
 • stlačený zemný plyn – sadzba dane na stlačený zemný plyn sa ustanovuje, ak je dodaný alebo používaný ako
 1. pohonná látka vo výške 0,141 eura/kg,
 2. palivo na výrobu tepla vo výške 0, 01989 eura/kg.

Oslobodenie od dane

ELEKTRINA:

Od dane je oslobodená elektrina:

a) používaná predovšetkým na účely chemickej redukcie, v elektrolytických procesoch alebo v metalurgických procesoch,

b) používaná v mineralogických procesoch,

c) používaná na výrobu výrobku, ak náklady na elektrinu predstavujú viac ako 50 % podielu na priemerných vlastných nákladoch na výrobu výrobku, ktoré tvorí súčet obstarávacích cien materiálu a služieb, osobných nákladov a odpisov vzťahujúcich sa na výrobu výrobku; nákladom na elektrinu sa rozumie:

1. obstarávacia cena elektriny alebo

2. vlastné náklady na výrobu elektriny, ak sa vyrába vlastnou činnosťou,

d) používaná na výrobu elektriny a na udržanie spôsobilosti zariadenia na výrobu elektriny vrátane strát v technologicky odôvodnenom množstve, a to aj pri prenose elektriny alebo distribúcii elektriny, pričom príslušný colný úrad je oprávnený na základe rozhodnutia cenového návrhu schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví posúdiť, či vzniknuté straty elektriny zodpovedajú charakteru činnosti elektroenergetického podniku a obvyklej výške strát iného elektroenergetického podniku pri rovnakej alebo obdobnej činnosti,
e) vyrobená z obnoviteľného zdroja, ak sa jej výroba preukáže zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a ak ide o výrobu elektriny

1. v solárnom zariadení,

2. vo veternej elektrárni,

3. v zariadení na využitie geotermálnej energie,

4. vo vodnej elektrárni,

5. v zariadení na využitie biomasy alebo výrobku vyrobeného z biomasy,
f) vyrobená v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ak je dodaná priamo konečnému spotrebiteľovi elektriny alebo spotrebovaná osobou, ktorá ju vyrobila, a ak je jej výroba preukázaná potvrdením o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,  a ak zariadenie na kombinovanú výrobu elektriny a tepla nie je odpísané podľa osobitného predpisu,  najviac však na 12 rokov od uvedenia zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla do prevádzky,

g) používaná na kombinovanú výrobu elektriny a tepla,

h) používaná na prepravu osôb alebo nákladov vlakom, metrom, električkou, trolejbusom, elektrobusom alebo lanovkou, vykonávanú v rámci podnikania a na činnosti bezprostredne súvisiace s takouto prepravou,

i) vyrobená na palube lode používanej na prepravu osôb alebo nákladov, vykonávanú v rámci podnikania,
j) používaná koncovým odberateľom elektriny v domácnosti s výnimkou elektriny určenej na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodanej do spoločného tepelného zdroja bytového domu.

Od dane je oslobodená aj elektrina vyrobená a spotrebovaná osobou, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia neprevyšuje 5 MW a ak je elektrina vyrobená z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja, uhlia alebo zemného plynu.

UHLIE:

Od dane je oslobodené uhlie, ak je používané:

a) na duálne použitie,

b) v mineralogických procesoch,

c) na iný účel ako pohonná látka alebo ako palivo na výrobu tepla,

d) na kombinovanú výrobu elektriny a tepla,

e) na výrobu elektriny,

f) na výrobu koksu a polokoksu,

g) na prepravu osôb alebo nákladov vykonávanú v rámci podnikania v železničnej doprave alebo v riečnej doprave,

h) koncovým odberateľom uhlia v domácnosti s výnimkou uhlia určeného na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodaného do spoločného tepelného zdroja bytového domu,
i) na prevádzkové účely a technologické účely v podniku na ťažbu uhlia a spracovanie uhlia.

ZEMNÝ PLYN:

Od dane je oslobodený zemný plyn, ak je používaný:

a) na duálne použitie,

b) v mineralogických procesoch,

c) na iný účel ako pohonná látka alebo ako palivo na výrobu tepla,

d) na kombinovanú výrobu elektriny a tepla,

e) na výrobu elektriny,

f) koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti s výnimkou zemného plynu určeného na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodaného do spoločného tepelného zdroja bytového domu,

g) na prevádzkové účely a technologické účely v plynárenskom podniku vrátane strát v technologicky odôvodnenom množstve, a to aj pri preprave zemného plynu alebo distribúcii zemného plynu, pričom príslušný colný úrad je oprávnený na základe cenového návrhu schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví posúdiť, či vzniknuté straty zemného plynu zodpovedajú charakteru činnosti plynárenského podniku a obvyklej výške strát iného plynárenského podniku pri rovnakej alebo obdobnej činnosti,

h) na činnosti bezprostredne súvisiace s prepravou osôb alebo nákladov v železničnej doprave vykonávané v rámci podnikania.

Od dane je oslobodený aj zemný plyn nachádzajúci sa v bežných nádržiach motorových dopravných prostriedkov, pracovných strojov, klimatizačných, chladiarenských a iných podobných zariadení pri ich vstupe na daňové územie z iného členského štátu alebo z územia tretieho štátu, ktorý slúži na ich vlastný pohon alebo prevádzku; bežnou nádržou sa na účely tohto zákona rozumie nádrž, ktorá umožňuje priame použitie pohonnej látky.

Podrobnejšie informácie nájdete kliknutím na nasledovné odkazy:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/spotrebne-dane/spotrebne-dane-elektrina-uhl

https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/spotrebne-dane/spotrebne-dane-obcania-ele

Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 24. 6. 2015

Lokalita

 • Slovensko