Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo kultúry SR

Slobodný prístup k informáciám v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR

Kultúra

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

- písomne na adresu:
  
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
  Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu
  Nám. SNP č. 33
  813 31 Bratislava

- ústne:
 
v čase 7:30 hod. – 15:30 hod. (úradné hodiny)

- telefonicky:
  na číslo: 02/20482 216

- faxom:
  na číslo: 02/20482 271

- elektronicky:
  na e-mailovú adresu: info@culture.gov.sk alebo on-line formulárom

Podateľňa Ministerstva kultúry SR je otvorená:     

v pracovných dňoch:

od 8:00 h do 12:00 h
od 12:30 h do 15:00 h

tel.: 02/20482 153

Viac informácii...

Dátum poslednej zmeny: 22. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 20. 11. 2017