Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Sadzobník na výpočet odmeny notára za notársku činnosť

Občan a štát

Notár vykonáva notársku činnosť za odmenu, ktorej výška za jednotlivé úkony je uvedená v prílohe vyhlášky o odmenách a náhradách notáro

Za spísanie notárskej zápisnice

 Ak ide o zmluvu, jednostranný právny úkon alebo osvedčenie skutkových dejov

 •     z prvých 20 000 eur základu - 1%
 •     z presahujúcej sumy až do 100 000 eur základu - 0,5%
 •     z presahujúcej sumy až do 200 000 eur základu - 0,3%
 •     z presahujúcej sumy až do 2 000 000 eur základu - 0,1% 
 •     z presahujúcej sumy až do 10 000 000 eur základu - 0,05%, najmenej 50 eur.                                               

    Suma nad 10 000 000 eur sa do základu nezapočítava. 

    Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami - 100 eur.   

Ak ide o osvedčenie priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb - 200 eur.                             

Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive - 40 eur.

Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb - 40 eur.

Za osvedčenie o splnení zákonných podmienok pri žiadosti o kvalifikované dôveryhodné služby - 40 eur.

Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici - 40 eur.

Osvedčovanie zhody a pravosti

Za osvedčenie správnosti odpisu alebo kópie listiny vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej správnosť odpisu alebo kópie sa osvedčuje - 2,50 eura.

Ak ide o osvedčenie správnosti odpisu alebo kópie listiny, ktorá sa má použiť v cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej správnosť odpisu alebo kópie sa osvedčuje - 5 eur.  Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis - 4 eurá.

Ak ide o osvedčenie pravosti podpisu na listine, ktorá sa má použiť v cudzine, za každý podpis jednej osoby na listine alebo jej rovnopise - 8 eur.

Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditeľného cenného papiera, za každý protestovaný papier

 •     z prvých 10 000 eur základu - 1% 

 •     z presahujúcej sumy až do 20 000 eur základu - 0,5%
 •     z presahujúcej sumy až do 50 000 eur základu - 0,3%
 •     z presahujúcej sumy až do 100 000 eur základu - 0,1% 
 •     z presahujúcej sumy až do 1 000 000 eur základu - 0,05%, najmenej 100 eur.                                                       

 

    Suma nad 1 000 000 eur sa do základu nezapočítava. 

Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny alebo knihy protestov - 40 eur.                       

Za prijatie do úschovy

Ak ide o listinu - 50 eur.

Ak ide o cenný papier, peniaze alebo hnuteľné veci

 • z prvých 5 000 eur základu - 1%
 • z presahujúcej sumy až do 50 000 eur základu- 0,5%
 • z presahujúcej sumy až do 100 000 eur základu- 0,3%
 • z presahujúcej sumy až do 500 000 eur základu - 0,1%
 • z presahujúcej sumy až do 10 000 000 eur základu - 0,05%, najmenej 50 eur.                                                           

Suma nad 10 000 000 eur sa do základu nezapočítava.

Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami - 50 eur.                                 

Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú, aj začatú hodinu - 5 eur.                             

Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň nahliadol - 15 eur.

Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu - 3 eurá.  

Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu - 3 eurá.

Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov - 5 eur.

Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv

 •     pri základe nepresahujúcom sumu 3 300 eur - 35 eur
 •     pri základe nad 3 300 eur do 16 600 eur vrátane - 50 eur
 •     pri základe nad 16 600 eur do 33 200 eur vrátane- 85 eur
 •     pri základe nad 33 200 eur do 332 000 eur vrátane - 120 eur
 •     pri základe presahujúcom sumu 332 000 eur - 185 eur.

    Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami - 35 eur.                    

Za registráciu poznámky, výmazu, zmeny alebo ďalších skutočností, ktoré ustanovuje zákon do Notárskeho centrálneho registra záložných práv - 35 eur.

Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv na jedného záložného dlžníka - 5 eur.

Za registráciu každého oznámenia v Notárskom centrálnom registri dražieb - 25 eur.

Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom registri dražieb - 15 eur.

Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho registra listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu - 1 euro.

Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho registra listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu - 2,50 eura. 

Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho registra listín - 10 eur.

Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho registra listín - 10 eur.                       

Za vydanie štandardného viacjazyčného formulára podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1991 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 200, 26. 7. 2016) - 10 eur.

Od 1.januára 2025 odmena notára ako registrátora pri prvom zápise akciovej spoločnosti do obchodného registra bude 263 eur.

Dátum poslednej zmeny: 8. 4. 2024
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Lokalita

 • Slovensko