Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Sadzobník na výpočet odmeny notára za notársku činnosť

Občan a štát

Notár vykonáva notársku činnosť za odmenu, ktorej výška za jednotlivé úkony je uvedená v prílohe vyhlášky o odmenách a náhradách notáro

Za spísanie notárskej zápisnice

Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon (okrem, ak ide o závet alebo o listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov) alebo o osvedčenie iných skutkových dejov alebo osvedčenie o vyhlásení

 • z prvých 3 319,39 € základu – 1 %,
 • z presahujúcej sumy až do 16 596,96 € základu – 0,7 %,
 • z presahujúcej sumy až do 33 193,92 € základu – 0,5 %,
 • z presahujúcej sumy až do 99 581,76 € základu – 0,3 %,
 • z presahujúcej sumy až do 663 878,38 € základu – 0,1 %,
 • z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 € – 0,05 %, najmenej 16,60 €.

Suma nad 1 659 695,94 € sa do základu nezapočítava. Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami – 66,39 €.

 • Ak ide o závet alebo listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov za každý z týchto úkonov – 26,56 €.
 • Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb – 165,97 €.
 • Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive – 13,28 €.
 • Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje – 1,33 €.
 • Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra
  určených právnických osôb – 23,24 €.
 • Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra – 13,28 €.

Osvedčovanie zhody a pravosti

 • Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje – 1,33 €.
 • Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje – 2,66 €.
 • Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis – 1,99 €.

Praktická rada: V niektorých prípadoch môže osvedčiť zhodu odpisu (kópie) listiny a pravosť podpisu na listine aj obec.

Za prijatie do úschovy

 • Ak ide o listinu – 26,56 €.
 • Ak ide o cenný papier alebo o peniaze
 1. pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 € – 23,24 €,
 2. pri základe nad 3 319,39 € do 16 596,96 € vrátane – 49,79 €,
 3. pri základe nad 16 596,96 € do 33 193,92 € vrátane – 99,58 €,
 4. pri základe nad 33 193,92 € do 331 939,19 € vrátane – 165,97 €,
 5. pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 € – 331,94 €.

Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami – 33,19 €.

Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv

z ceny zabezpečovanej pohľadávky:

 • pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 € – 33,19 €,
 • pri základe nad 3 319,39 € do 16 596,96 € vrátane – 49,79 €,
 • pri základe nad 16 596,96 € do 33 193,92 € vrátane – 82,98 €,
 • pri základe nad 33 193,92 € do 331 939,19 € vrátane – 116,18 €,
 • pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 € – 182,57 €.

Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami – 33,19 €.

Praktická rada: Ak je notár platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa tarifná odmena určená podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty. Lacnejší z hľadiska konečnej ceny pre občana bude notár, ktorý nie je platiteľom DPH.

Dátum poslednej zmeny: 28. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Lokalita

 • Slovensko