Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozšírená zodpovednosť výrobcov

Životné prostredie

Rozšírená zodpovednosť výrobcov je režim zodpovednosti za niektoré odpady, kde hlavným  nositeľom zodpovednosti za odpad z daného výrobku je výrobca tohto výrobku v súlade so štvrtou časťou zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Táto zodpovednosť sa vzťahuje len na výrobcov vyhradených výrobkov a zahŕňa požiadavky na:

  • vlastnosti (materiálové zloženie, konštrukcia) vyhradených výrobkov ustanovené v zákone o odpadoch a v zákone č. 529/2010 Z. z. o ekodizajne,
  • informovanie o zložení vyhradeného výrobku a o nakladaní s prúdom odpadu z týchto výrobkov,
  • zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu,
  • zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.

Nejde len o zodpovednosť výrobcov na zber a zhodnocovanie odpadov z vyhradených výrobkov, ale o širokú škálu povinností výrobcov zahŕňajúcu aj podmienky výroby výrobku vrátane ekodizajnu. Ide o súhrn povinností, ktoré sú konkretizované v zákone o odpadoch v rôznom rozsahu pre jednotlivé skupiny vyhradených výrobkov.

Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až siedmom oddiele štvrtej časti zákona o odpadoch (elektrozariadenia a elektroodpad, batérie a akumulátory, obaly a odpady z obalov, vozidlá a staré vozidlá, pneumatiky a odpadové pneumatiky, neobalové výrobky a odpad z nich), na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.

Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík, výrobca neobalového výrobku.

Výrobca vyhradeného výrobku je povinný

a)        zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,

b)        ustanoviť splnomocneného zástupcu,

c)        zabezpečiť  materiálové zloženie vyhradeného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, pokiaľ mu táto povinnosť z nej vyplýva,

d)        plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona,

e)        zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe č. 3,

f)         zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v osobitnom oddiele tejto časti zákona,

g)        zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch,

h)        viest a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje,

i)         plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona a ustanoveným a ustanoveným spôsobom,

j)         vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, na základe údajov, ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle najneskôr do 15. júla,

k)        zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu; ustanovenia písmen e) a g) týmto nie sú dotknuté.

V rámci rozšírenej zodpovednosti znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov v zásade všetky náklady na nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu od jeho triedeného zberu až po zhodnotenie a prípadné zneškodnenie nezhodnotiteľných zvyškov. Výnimku z tohto pravidla tvoria prípady, keď zo zákona o odpadoch prechádza povinnosť výrobcu vyhradeného výrobku, ktorý nie je zaregistrovaný v Registri výrobcov, na distribútora tohto výrobku. V zmysle § 81 ods. 4 zákona o odpadoch je výrobca povinný znášať náklady na zabezpečenie potrebných zberných nádob (napr. kontajnery alebo vrecia). Za náklady, ktoré má znášať výrobca, sa nepovažujú výdavky na vybudovanie alebo výstavbu zariadenia na zber odpadov, zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zariadenia na zneškodňovanie odpadov vrátane mobilného zariadenia, ako ani náklady (správne by malo byť „výdavky“) na obstaranie techniky a technológie na vykonávanie uvedených činností. Výrobca však znáša náklady súvisiace s amortizáciou či odpisovaním tohto majetku, a to rovnomerne podľa podmienok odpisovania majetku podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Vyhradené povinnosti je možné plniť len jedným z dvoch spôsobov ustanovených v zákone, a to buď individuálne, alebo kolektívne – zapojením sa do systému príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov. Pojem „organizácia zodpovednosti výrobcov“ (ďalej len „OZV“) bol zvolený ako obdoba zaužívaného anglického názvu „Producer Responsibility Organization“. Ide o subjekt, ktorý môže v zastúpení zabezpečovať plnenie vyhradených povinností za výrobcov vyhradených výrobkov. V zákone o odpade sú podrobne upravené podmienky založenia, vzniku a výkonu činnosti OZV. Založiť, vlastniť a prevádzkovať OZV môžu iba výrobcovia vyhradeného výrobku, teda nie napr. recyklátor alebo zberová spoločnosť ani asociácia alebo iné združenie výrobcov. Výrobca, ktorý sa rozhodne pre individuálne plnenie, musí mať sám k dispozícii vlastný systém zmluvných vzťahov, prostredníctvom ktorých zabezpečuje nakladanie s odpadom z jeho výrobkov, musí tiež požiadať o udelenie autorizácie na činnosť individuálneho  plnenia  povinností.

Pre niektoré vyhradené výrobky však výber nie je možný. V rámci obalov môže individuálne plniť vyhradené povinnosti len ten výrobca, ktorého odpad z obalov nekončí v komunálnom odpade. Je na výrobcovi, aby preukázal, že ním uvedené obaly na trh  alebo do distribúcie nebudú tvoriť súčasť komunálneho odpadu. Ak to výrobca nepreukáže je povinný si plniť vyhradené povinnosti kolektívne. Pri kolektívnom plnení vyhradené povinnosti plní za výrobcu  OZV. Na jednotlivom výrobcovi však zostáva zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov, ustanoviť splnomocneného zástupcu, zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, pokiaľ mu táto povinnosť z nej vyplýva.

Dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2018
Dátum zverejnenia: 24. 10. 2018