Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Rozhodovanie v súvislostiach s jadrovým zariadením

Obrana a bezpečnosť

Využívať jadrovú energiu možno len na základe súhlasu alebo povolenia vydaného ÚJD SR fyzickej osobe alebo právnickej osobe.

Využívaním jadrovej energie sa rozumie:

 • umiestňovanie jadrových zariadení, výstavba jadrových zariadení, uvádzanie jadrových zariadení do prevádzky, prevádzka jadrových zariadení alebo vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky (ďalej len "vyraďovanie") a uzatvorenie úložísk rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva,
 • zmeny na jadrových zariadeniach a overovanie systémov jadrových zariadení alebo častí týchto systémov,
 • nakladanie s jadrovými materiálmi, so špeciálnymi materiálmi a zariadeniami, s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi vrátane ich produkcie,
 • odborná príprava zamestnancov držiteľov povolenia vykonávaná v špecializovaných zariadeniach,
 • preprava rádioaktívnych materiálov,

Súhlas sa vyžaduje na umiestnenie stavby jadrového zariadenia.

Povolenie sa vyžaduje na:

a) stavbu jadrového zariadenia,
b) uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky,
c) prevádzku jadrového zariadenia,
d) etapu vyraďovania,
e) uzatvorenie úložiska a inštitucionálnu kontrolu,
f) nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom,
g) nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení,
h) dovoz alebo vývoz jadrových materiálov,
i) vývoz špeciálnych materiálov a zariadení v súlade s osobitným predpisom,
j) prepravu rádioaktívnych materiálov vrátane medzinárodnej prepravy; toto povolenie sa nevzťahuje na osobu, ktorá dopravu vykonáva, ak nie je súčasne prepravcom,
k) odbornú prípravu zamestnancov držiteľa povolenia podľa písmen b) až g) atómového zákona,
l) spätnú prepravu rádioaktívnych odpadov podľa § 21 ods. 11 písm. a) atómového zákona,
m) dovoz rádioaktívnych odpadov podľa § 21 ods. 11 písm. b) atómového zákona,
n) nakladanie s jadrovými materiálmi mimo jadrového zariadenia.

Jadrovým zariadením sa rozumie súbor civilných stavebných objektov a nevyhnutných technologických zariadení v projektom určenej konfigurácii, určených na:

 1. výrobu elektrickej energie alebo na výskum v oblasti jadrovej energie, ktorých súčasťou je jadrový reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budú využívať, využívajú alebo využívali riadenú štiepnu reťazovú reakciu,
 2. nakladanie s jadrovými materiálmi s množstvom väčším ako jeden efektívny kg 1ab) okrem priestorov na skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorých sa jadrový materiál používa ako tieniaci materiál na rádioaktívne žiariče, 1ac) zariadení na úpravu uránovej rudy a skladov uránového koncentrátu,
 3. nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom,
 4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, alebo
 5. obohacovanie uránu alebo výrobu jadrového paliva.

Súhlas ÚJD SR a povolenie ÚJD SR nenahrádza licenciu, povolenie, oprávnenie alebo osvedčenie vydané inými správnymi orgánmi podľa osobitných predpisov.

ÚJD SR môže všetky svoje rozhodnutia viazať na splnenie podmienok v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou, fyzickou ochranou, zabezpečovaním kvality alebo havarijnou pripravenosťou. Tieto podmienky môže ÚJD SR zmeniť, ak sa zmenia okolnosti dôležité z hľadiska jadrovej bezpečnosti, fyzickej ochrany alebo havarijnej pripravenosti, za ktorých bolo rozhodnutie vydané, prípadne na základe nových poznatkov vedy a techniky a pri uplatňovaní spätnej väzby z medzinárodných skúseností z udalostí na jadrových zariadeniach v zahraničí alebo na odôvodnenú písomnú žiadosť držiteľa súhlasu alebo povolenia.

ÚJD SR ďalej:

a) schvaľuje

 1. typy prepravných zariadení na prepravu rádioaktívnych materiálov,
 2. dokumentáciu systému manažérstva kvality žiadateľov o povolenie a držiteľov povolenia,
 3. požiadavky na kvalitu jadrových zariadení, kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried a požiadavky na kvalitu vybraných zariadení,
 4. systém odbornej prípravy zamestnancov držiteľov povolenia,
 5. program prípravy vybraných zamestnancov,
 6. predbežný plán fyzickej ochrany a plán fyzickej ochrany,
 7. predbežné vnútorné havarijné plány a vnútorné havarijné plány,
 8. predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky a limity a podmienky bezpečnej prevádzky,
 9. limity a podmienky bezpečného vyraďovania,
 10. program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy,
 11. hranice jadrového zariadenia a ich zmeny,
 12. veľkosť oblasti ohrozenia alebo spoločnej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením a jej zmeny,
 13. realizáciu zmien podľa § 2 písm. v) atómového zákona,

b) ukladá

 1. znížiť výkon alebo pozastaviť prevádzku alebo vyraďovanie jadrového zariadenia, alebo jeho výstavbu,
 2. pozastaviť nakladanie s jadrovými materiálmi, s rádioaktívnymi odpadmi alebo s vyhoretým jadrovým palivom,
 3. sankcie podľa atómového zákona,

 c) určuje

 1. nového držiteľa povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi a s rádioaktívnymi odpadmi, pri ktorých nie je známy pôvodca alebo pôvodca nie je schopný s jadrovými materiálmi alebo s rádioaktívnymi odpadmi bezpečne nakladať,
 2. povinnosť inému držiteľovi príslušného povolenia vstúpiť do práv a povinností týkajúcich sa bezpečného nakladania s jadrovými materiálmi alebo rádioaktívnymi odpadmi toho držiteľa povolenia, ktorého povolenie zaniklo z dôvodov uvedených v § 9 ods. 4 atómového zákona, vrátane možnosti čiastočného alebo úplného odobratia jadrových materiálov alebo rádioaktívnych odpadov tomuto držiteľovi povolenia,
 3. držiteľovi povolenia tému a rozsah hodnotenia so špecifickým tematickým zameraním v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení podľa § 10 ods. 7,

d) overuje

 1. osobitnú odbornú spôsobilosť zamestnancov držiteľov povolení a vydáva, odoberá alebo odníma im preukazy o osobitnej odbornej spôsobilosti,
 2. odbornú spôsobilosť zamestnancov držiteľov povolení na odbornú prípravu zamestnancov držiteľov povolení, ktorí vykonávajú odbornú teoretickú prípravu a výcvik na simulátore pre vybraných zamestnancov, a vydáva, odoberá alebo odníma im preukazy o odbornej spôsobilosti,

e) posudzuje

 1. plány ochrany obyvateľstva krajov v oblasti ohrozenia,
 2. havarijné dopravné poriadky,
 3. dokumentáciu uvedenú v prílohách atómového zákona, ktorá je potrebná k jednotlivým druhom súhlasov alebo povolení, a ktorú podľa tohto zákona neschvaľuje,
 4. program prípravy odborne spôsobilých zamestnancov,
 5. technické vybavenie špecializovaného zariadenia,
 6. návrh vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom a návrh vnútroštátneho programu na vykonávanie vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom spolu s návrhom finančného plánu na ich zabezpečenie a vydáva k týmto návrhom odborné stanovisko,

f) vydáva súhlas na

 1. umiestnenie stavby jadrového zariadenia,
 2. realizáciu zmien podľa § 2 písm. v) atómového zákona,
 3. vyňatie jadrového zariadenia z pôsobnosti atómového zákona,
 4. rozriedenie a spotrebu jadrových materiálov,
 5. jednotlivé etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky,
 6. skúšobnú prevádzku jadrového zariadenia,
 7. použitie nového typu jadrového paliva,

g) rozhoduje o tom,

 1. či ide o jadrové zariadenie,
 2. či ide o zmeny na jadrových zariadeniach podľa § 2 písm. v) alebo písm. w) atómového zákona,
 3. či ide o jadrový materiál, špeciálny materiál alebo zariadenie, 

h) vydáva ďalšie rozhodnutia podľa osobitných predpisov.

Dátum poslednej zmeny: 2. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 20. 6. 2016