Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Registračná povinnosť

Financie a hospodárstvo

Zákon o DPH upravuje registráciu tuzemských osôb v § 4, v § 7 a v § 7a a registráciu skupiny v § 4b.

Registráciu zahraničných osôb upravujú § 5 a § 6 zákona o DPH a zmenu registrácie platiteľa dane upravuje § 6a zákona o DPH. Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach Finančnej správy v časti Daň z pridaneju hodnoty...

Registrácia podľa § 4 zákona o DPH

V prípade, že sa tuzemské osoby registrujú podľa § 4 zákona o DPH, stávajú sa platiteľmi dane, t.j. majú povinnosť odvádzať daň zo svojich dodávok tovarov a služieb a majú právo na odpočítanie dane na vstupe s výnimkou, ak dodávajú tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28 až § 42 zákona o DPH. Registrácia môže byť povinná, dobrovoľná alebo registrácia zo zákona o DPH.

Povinná registrácia: zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla uvedený obrat.

Dobrovoľná registrácia: Žiadosť o registráciu pre daň môže podať aj zdaniteľná osoba, ktorá nedosiahla obrat 49 790 eur. 

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o povinnú alebo dobrovoľnú registráciu pre daň, je zdaniteľnou osobou, daňový úrad ju zaregistruje, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

Registrácia zo zákona o DPH: v určitých prípadoch sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane zo zákona. Je to v týchto prípadoch:

  • Zdaniteľná osoba (fyzická alebo právnická osoba), ktorá nadobudne v tuzemsku hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku alebo časti podniku platiteľa tvoriacej samostatnú organizačnú zložku. Platiteľom dane sa stáva dňom nadobudnutia podniku alebo jeho časti.
  • Zdaniteľná osoba, ak je právnym nástupcom platiteľa dane, ktorý zanikol bez likvidácie. Platiteľom dane sa stáva odo dňa, keď sa stala právnym nástupcom, t.j. dňom zápisu do obchodného registra.
  • Zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu alebo jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat 49 790 eur. Platiteľom dane sa stáva dňom, ktorý nastane skôr, t.j. buď dodaním nehnuteľnosti alebo prijatím platby pred dodaním nehnuteľnosti. Už samotné dodanie nehnuteľnosti alebo prijatie platby týmto dňom podlieha dani. Výnimky, kedy sa v tomto prípade zdaniteľná osoba nestane platiteľom dane zo zákona o DPH:

- pôjde o príležitostný predaj stavby alebo jej časti alebo stavebného pozemku alebo
- pôjde o predaj stavby, jej časti alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH.

Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom dane zo zákona o DPH, je povinná oznámiť daňovému úradu skutočnosť, na základe ktorej sa stala platiteľom dane, a to do 10 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti a v tej istej lehote predložiť doklady osvedčujúce túto skutočnosť (napr. zmluvu o predaji podniku, výpis z obchodného registra, zmluvu o dodaní stavby, atď.) Zdaniteľná osoba v tomto prípade nepodáva žiadosť o registráciu za platiteľa dane.

Daňový úrad preverí a porovná skutkový stav s údajmi v oznámení a priložených dokladoch  a ak sú údaje v oznámení a dokladoch pravdivé a správne, zaregistruje platiteľa, vydá mu osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia skutočností a dokladov osvedčujúcich túto skutočnosť. V prípade, ak daňový úrad osobu nezaregistruje, vydá o tom rozhodnutie.

Podrobnejšie informácie k registrácii tuzemských osôb nájdete na stránkach Finančnej správy v časti Registračná povinnosť pre DPH...

Registrácia podľa § 7 zákona o DPH

Podľa § 7 zákona o DPH sa registrujú nadobúdatelia, ktorí nadobúdajú tovary z iných členských štátov v tuzemsku. Registráciou podľa tohto ustanovenia sa nadobúdatelia nestávajú platiteľmi dane. Majú povinnosť platiť daň z nadobudnutia tovarov, ale nemajú nárok na odpočítanie dane.

Podrobnejšie informácie nájdete na:
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/registracna-povinnost-pre-dph#RegistraciaClenskyStat

Registrácia podľa § 7a zákona o DPH

Podľa § 7a zákona o DPH sa registrujú zdaniteľné osoby, ktoré prijímajú alebo dodávajú služby z/do iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby. Registráciou podľa tohto ustanovenia sa zdaniteľné osoby nestávajú platiteľmi dane. Sú povinné platiť daň pri prijatí služby od zahraničnej zdaniteľnej osoby, ale nemajú nárok na odpočítanie dane.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach Finančnej správy v časti Registračná povinnosť pre DPH...... 

Dátum poslednej zmeny: 22. 5. 2019
Dátum zverejnenia: 26. 6. 2015

Lokalita

  • Slovensko