Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Register úpadcov

Občan a štát

Register úpadcov je informačný systém verejnej správy sprístupnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo.

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách, majetku z konkurzov na predaj, obstarávaných službách pri správe konkurzného majetku, správcoch a konaniach, ktoré spravujú, konkurzných súdoch a konaniach, ktoré na nich prebiehajú. Zároveň poskytuje  štatistické informácie, a to najmä údaje o priemernej dĺžke konaní, priemernej miere uspokojenia veriteľov a priemerných nákladoch týchto konaní. 

Informácie o konkrétnych elektronických službách nájdete na webovom sídle Registra úpadcov.

Dátum poslednej zmeny: 2. 2. 2018
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Lokalita

  • Slovensko