Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia

Register priestorových informácií

Životné prostredie

Register priestorových informácií (RPI) je budovaný v súlade Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy ako základný register štátu. V Slovenskej republike je vytvárané a evidované rozsiahle množstvo referenčných a účelovo-tematických priestorových údajov, distribuovaných podľa potrieb záujmu (napr. polohopis, výškopis, vlastnícke práva, enviroinformácie, dopravné siete, geologické informácie a pod.) z rôznych údajových zdrojov charakterizujúcich objekty a javy v prírode a spoločnosti v rôznej kvalite a aktuálnosti.

Zákon č. 3/2010 Z.z. o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI) - okrem iného definuje okruh povinných osôb, ktoré sa majú zúčastňovať v procese zriadenia, aktualizácie a používania NIPI. Vybudovanie informačného systému Registra priestorových informácií umožňuje efektívne naplnenie súvisiacich povinností aj takým osobám, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na vybudovanie vlastného informačného systému na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie informácií o súboroch a službách priestorových údajov.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie RPI ako jednotného a údajovo konzistentného zdroja údajov o priestorových informáciách vo forme metaúdajov o súboroch a službách priestorových údajov. Medzi špecifické ciele projektu RPI patrí efektívna integrácia RPI do celkovej architektúry eGovernmentu, sprístupnenie elektronických služieb RPI a zabezpečenie ich podpornej funkcionality pre použiteľnosť na právne úkony a vytvorenie portálu, ako prístupového bodu k službám RPI a národnej infraštruktúre pre priestorové informácie a prepojenie s národným geoportálom.

RPI prinesie pre verejnú správu, odbornú verejnosť a občanov jednotný a údajovo konzistentný zdroj údajov o  priestorových informáciách vo forme metaúdajov súboroch a službách priestorových údajov pre koncových používateľov (vo forme metaúdajov o súboroch a službách priestorových údajov). Služby RPI sú dostupné občanom, podnikateľom, verejnej správe takým spôsobom, aby používatelia RPI nemuseli získavať informácie o priestorových údajoch a službách priestorových údajov z rôznych zdrojov. RPI zjednocuje tvorbu, poskytovanie a aktualizáciu metaúdajov o priestorových informáciách, ako aj vytvorenie a aplikovanie princípov harmonizácie a interoperability priestorových informácií a to v štruktúre, ktorá je daná príslušnými vykonávacími predpismi. Do systému RPI sa týmto spôsobom dostanú len metaúdaje spĺňajúce validačné pravidlá stanovené smernicou INSPIRE a jej implementačnými pravidlami, doplnenej pravidlami definovanými v rámci Zákona o NIPI.

RPI poskytuje webovú - národnú vyhľadávaciu službu, ktorá sprístupňuje obsah registra priestorových informácií a prostredníctvom ktorej sa poskytujú údaje o umiestnení priestorových informácii (na základe metaúdajov o priestorových informáciách) v zdrojových evidenciách, príp. údaje o ďalších službách potrebných na ich vyhľadanie alebo získanie. Je vytvorená nosná údajová špecifikácia prostredníctvom legislatívne definovaného metaúdajového profilu, ktorý predstavuje konsenzus medzi požiadavkami jednotného popisu priestorových údajov a služieb priestorových údajov v rámci Slovenskej republiky. Jeho realizácia umožňuje efektívne inventarizovať a spravovať metaúdaje, vyhľadávať a nachádzať požadované priestorové údaje a služby, ale tiež splniť požiadavky na metaúdaje vychádzajúce zo Smernice 2007/2/ES INSPIRE.

Ďalším prínosom RPI je definovanie jednoznačnej identifikácie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov vrátane ich metaúdajov pridelením jednoznačného identifikátora. Identifikátory tvoria základ pri validácii metaúdajov spravovaných v registri. RPI poskytuje služby pre jednotnú tvorbu monitorovacích správ INSPIRE, ktoré sú podkladom pre podávanie na spracovanie správ pre EÚ o stave a kvalite poskytovaných služieb pre priestorové údaje v Slovenskej republike.

Okrem nástrojov na správu, tvorbu a vyhľadávanie metaúdajov RPI poskytuje aj nástroje ako transformačná služba, validačná služba, terminologický slovník a služba geografického názvoslovia.

Dátum poslednej zmeny: 9. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 14. 7. 2017

Lokalita

  • Slovensko