Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Puncový úrad SR

Puncový úrad

Financie a hospodárstvo

Puncový úrad je orgánom štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov.

Poslanie a postavenie úradu

Úlohy štátnej správy vo veciach puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov vykonávajú Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Puncový úrad. Na čele Puncového úradu je riaditeľ Puncového úradu, ktorého vymenúva na základe výberového konania a odvoláva vedúci služobného úradu ministerstva. Riaditeľ Puncového úradu môže na výkon činnosti podľa tohto zákona so súhlasom ministerstva zriaďovať alebo zrušovať pobočky a expozitúry ako územné pracoviská Puncového úradu.

Pôsobnosť Puncového úradu

 • vedie register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi a obchodníkov s neopracovanými diamantmi,
 • vykonáva puncovú kontrolu,
 • vykonáva puncovú inšpekciu,
 • prideľuje a zrušuje výrobné značky výrobcom tuzemského tovaru,
 • prideľuje a zrušuje zodpovednostné značky dovozcom cudzieho tovaru,
 • vedie zoznam registrovaných zliatin z drahých kovov,
 • vydáva a odníma výrobcom zliatin drahých kovov osvedčenie o splnení ďalších podmienok odbornej spôsobilosti,
 • overuje rýdzosť dentálnych drahých kovov, a to aj pri výrobe protetických náhrad, a zliatin pri razbe slovenských mincí,
 • overuje na žiadosť rýdzosť lístkového zlata alebo lístkového striebra a iných vecí z drahých kovov,
 • vyjadruje sa k návrhom slovenských technických noriem v oblasti skúšania a analytickej chémie drahých kovov,
 • ukladá pokuty,
 • overuje alebo inak zisťuje rýdzosť výrobkov z drahých kovov,
 • vykonáva na vyžiadanie expertnú činnosť v odbore puncovníctva, skúšania a analytickej chémie drahých kovov a v odbore drahých kameňov,
 • vykonáva identifikáciu drahých kameňov,
 • na vyžiadanie vykonáva expertíznu činnosť v odbore drahých kameňov pre potreby colného úradu alebo colného kriminálneho úradu,
 • vykonáva kontrolu vnútorného trhu s neopracovanými diamantmi podľa osobitného predpisu.

Dátum poslednej zmeny: 6. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 6. 11. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko