Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Probácia a mediácia v trestnom konaní

Občan a štát

Inštitút probácie má svoje historické a opodstatnené miesto v justičnom systéme. Vždy závisí na tom, do akej miery príslušný justičný systém dokáže akceptovať programy restoratívnej justície a následne ich implementovať v praxi. Tento proces nie je ľahký a závisí od viacerých faktorov, ktoré môžu posilniť ideu restoratívnosti.

Pod probáciou rozumieme alternatívu k nepodmienečnému trestu odňatia slobody, ktorej podstatou je konštruktívna metóda individuálnej práce s obvineným, odsúdeným alebo obeťou/poškodeným trestného činu. Probáciou nazývame inštitucionalizovaný dohľad nad správaním páchateľov trestných činov, spojený s určitými prvkami pomoci, uľahčujúci resocializáciu páchateľa aj v prípadoch po prepustení z výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.

Probácia je súčasťou odborných činností a intervencií, ktoré súvisia s realizáciou sociálnej práce v trestnej justícii. Táto služba prispieva k tomu, aby alternatívne spôsoby trestania boli čo najefektívnejšie a nezanechávali na jej účastníkov stigma v sociálnej rovine.

Probácia vytvára priestor aj pre prvopáchateľov a mladistvých páchateľov, aby mali väčšiu možnosť nahradiť spôsobenú škodu obetiam trestných činov a súčasne im bola poskytnutá druhá šanca v súvislosti s ich ľudským zlyhaním. V tomto procese má nezastupiteľné miesto probačný a mediačný úradník, ktorý využíva rôzne formy a metódy práce, ktoré môžu byť determinované alternatívnym trestom, elektronickým monitoringom, probačným dohľadom ale aj uloženými ochrannými opatreniami.

Probáciou sa podľa zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch v znení neskorších predpisov rozumie:

  1. kontrola, organizovanie a výkon probačných programov u obvinených, obžalovaných alebo odsúdených, ktorých súčasťou sú uložené povinnosti a obmedzenia (ďalej len „obvinený“),
  2. kontrola uložených trestov alebo obmedzení, ktorých súčasťou je probačný alebo ochranný dohľad,
  3. činnosť súvisiaca so zabezpečením inštitútu predbežného šetrenia
    u obvineného,
  4. organizovanie, koordinovanie a výkon trestu povinnej práce a trestu domáceho väzenia,
  5. dohľad nad správaním obvineného, ak sú na dosiahnutie ochrany a posilnenia inštitútu probácie použité technické prostriedky,
  6. pomáhanie poškodenému, ak ide o zákaz priblíženia alebo zdržiavania sa v blízkosti obydlia poškodeného,
  7. pomáhanie obvinenému v súvislosti s probáciou, aby viedol riadny život a vyhovel podmienkam, ktoré mu boli uložené rozhodnutím prokurátora alebo súdu v trestnom konaní.

Životné situácie: https://esmo.gov.sk/web/esmo/domov/-/journal_content/56/10454/11356

Trestná mediácia

Trestná mediácia je alternatívnou a neautoritatívnou formou mimosúdneho riešenia sporov medzi obvineným a poškodeným, jej cieľom je spoločné hľadanie vyhovujúceho a obojstranne uspokojivého riešenia, ktorým sa zmierni alebo zníži aktuálne existujúci konflikt prostredníctvom vzájomnej komunikácie. Vo všeobecnosti a inšpirovaní Odporúčaniami Rady Európy o mediácii v trestných veciach[1], mediácia je:

Proces, umožňujúci osobám, ktorých sa týka trestný čin, zúčastniť sa aktívne, slobodne a spôsobom zaručujúcim mlčanlivosť, na jeho riešení pod metodologickým vedením neutrálnej tretej osoby.  Jeho cieľom je uľahčiť komunikáciu a podporiť vzájomnú dohodu oboch strán o pravidlách a podmienkach urovnania a ozdravenia vzťahov“.

Mediácia je spôsob riešenia sporu, kde mediátor - probačný a mediačný úradník ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich problém, záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia na body, ktoré spôsobili konflikt a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany.

V rámci mediácie je možné ukončiť trestné stíhania pre trestný čin, pri ktorom zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou neprevyšujúcou päť rokov. Jedná sa o prečiny napr. proti majetku (krádeže, výtržnosti...), proti zdraviu (ublíženie na zdraví napr. pri dopravných nehodách), trestné činy spáchané mladistvými osobami a pod.

Ak dôjde k dohode medzi obvineným a poškodeným, výsledkom mediácie býva uzatvorenie Dohody o náhrade škody, na základe ktorej predseda senátu alebo samosudca a v prípravnom konaní prokurátor, môže rozhodnúť o podmienečnom zastavení trestného stíhania s určením skúšobnej doby od 1 do 5 rokov (§ 216 Tr. poriadku) alebo zastavení trestného stíhania „zmierom“ (§ 220 Tr. poriadku).

Životné situácie: https://esmo.gov.sk/web/esmo/domov/-/journal_content/56/10454/11356


[1] Odporúčanie Rady Európy č. (99) 19 o Mediácii v trestných veciach

Dátum poslednej zmeny: 28. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 25. 8. 2017

Lokalita

  • Slovensko