Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Príspevok na pohreb

Rodina a vzťahy

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého.

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na pohreb je plnoletá fyzická osoba.

Podmienky nároku

Podmienky nároku sú:

  • zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,
  • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,
  • trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky a pochovanie zomretého na území Slovenskej republiky.

Žiadosť o príspevok na pohreb

Oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok na pohreb podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého.

Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete stiahnuť vo formáte .pdfO príspevok tiež môžete požiadať elektronicky (vyžaduje elektronický občiansky preukaz - eID a ZEP).

Konanie o nároku

Ak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok nespĺňa podmienky nároku na príspevok, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku na pohreb.

Výška príspevku

Výška príspevku na pohreb je 79,670 €.

Uvedenú sumu môže k 1. septembru kalendárneho roka zmeniť nariadenie vlády Slovenskej republiky.

Výplata príspevku

Podmienky vyplácania príspevku:

  • príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • vypláca sa najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná,
  • vypláca sa v hotovosti alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby poukáže na účet v banke, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky.


Nárok na príspevok na pohreb zaniká uplynutím jedného roka odo dňa uplatnenia nároku na príspevok.

Vrátenie príspevku

Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilpríspevok na pohreb neprávomje povinná príspevok na pohreb vrátiť.

Nárok na vrátenie príspevku na pohreb vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roku odo dňa, keď úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistil túto skutočnosť, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príspevku na pohreb.

Povinnosti žiadateľa

Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok na pohreb, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a jeho výplatu.

Zánik nároku

Nárok na príspevok na pohreb zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zomretého.

Dátum poslednej zmeny: 17. 12. 2015
Dátum zverejnenia: 5. 8. 2014

Lokalita

  • Slovensko