Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Príjmy zo závislej činnosti

Financie a hospodárstvo

Príjmami zo závislej činnosti sú napr.:

 • príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu,
 • príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným,
 • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov,  poslancov Európskeho parlamentu, ktorí boli zvolení na území SR, prokurátorov  a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR,
 • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev,
 • odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody poskytované podľa osobitného predpisu,
 • príjmy z prostriedkov sociálneho fondu  a pod.
 • odmeny poslancov územnej samosprávy,
 • vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie, o ktoré si daňovník znížil podľa odseku 8 v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjmy zo závislej činnosti, vrátené poistné  a pod.
 • odmena za produktívnu prácu žiaka strednej odbornej školy a príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe (od 1.9.2015).
 • príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (od 1.1.2016) a príjmy z činnosti športového odborníka na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka (od 30.12.2017).
 • podiel na zisku (dividenda) vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva (od 1.1.2017) - v zmysle prechodného ustanovenia § 52zi ods. 5 písm. b)  podiely na zisku (dividendy) vyplatené obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva sa považujú za príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) ZDP, ak budú vyplatené zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 01.01.2017 a zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobia do 31.12.2003 vyplatené po 31.12.2016.

Základom dane  sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.

Výpočet preddavkov a ich odvod

Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy zúčtovanej a vyplatenej zamestnancovi v roku 2018 je:

 • 19% z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne mesačne sumu 2 939,01 eura vrátane a
 • 25% zo sumy prevyšujúcej sumu 2 939,01 eura mesačne;
 • vypočítaný preddavok na daň sa zníži o sumu daňového bonusu, ak si ho daňovník uplatnil

Zamestnávateľ má povinnosť odviesť zrazené  preddavky na daň znížené o úhrn daňového bonusu najneskôr do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane u zamestnávateľa

Zamestnanec si môže u zamestnávateľa uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v mesačnej sume 319,17 eura tým, že vypíše a podpíše tlačivo Vyhlásenie k zdaneniu príjmov  zo závislej činnosti. Zamestnávateľ prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ak toto vyhlásenie podpíše do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Daňový bonus u zamestnávateľa

Zamestnanec si môže u zamestnávateľa uplatniť daňový bonus v mesačnej sume 21,56 eura tým, že vypíše a podpíše tlačivo Vyhlásenie k zdaneniu príjmov  zo závislej činnosti v časti týkajúcej sa daňového bonusu a zamestnávateľovi doloží rodný list dieťaťa a potvrdenie o návšteve školy, ak toto dieťa navštevuje strednú alebo vysokú školu v dennej forme štúdia. Zamestnávateľ prihliadne na daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, ak zamestnanec dosiahne mesačný zdaniteľný príjem aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy  t.j. v roku 2018 aspoň 240,00 eur.

Za vyplatenie daňového bonusu zodpovedá zamestnávateľ. O sumu daňového bonusu zníži odvod preddavkov na daň.

Tlačivo „Vyhlásenie ...“ na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu  je zverejnené na: https://www.financnasprava.sk

Ročné zúčtovanie

Ak zamestnanec v roku 2018 dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (napr. príjmy z podielových listov a daň zrážkou z týchto príjmov nebude zamestnanec považovať za preddavok), môže najneskôr do 15. februára 2019 písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane.

Ak mal zamestnanec v roku 2018 viac zamestnávateľov, neuplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa (nepodpísal vyhlásenie na zdanenie príjmov), mal v roku 2018 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou  a tento príjem  sa rozhodol zahrnúť do úhrnu príjmov a z nich zrazenú daň považovať ako preddavok na daň, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek zo zamestnávateľov. Tento zamestnávateľ prihliadne na nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a daňový bonus dodatočne pri ročnom zúčtovaní, ak zamestnanec preukáže, že na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na daňový bonus mal nárok.

Zamestnávateľ je povinný na základe žiadosti zamestnanca podanej do 15. februára 2019 vykonať  ročné zúčtovanie v termíne do 1. apríla 2019.  Ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok na dani, zamestnávateľ je povinný ho zamestnancovi vyplatiť najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2019.

Ak výsledkom ročného zúčtovania je nedoplatok na dani vyšší ako 5 eur, zamestnávateľ ho zamestnancovi zráža najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom ročné zúčtovanie vykonal.  Ak si zamestnanec uplatnil daňový bonus alebo chce poukázať 2%  ním zaplatenej dane na osobitné účely, zamestnávateľ zrazí aj nedoplatok nepresahujúci sumu 5 eur.

Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi

Zamestnávateľ - platiteľ dane je povinný zamestnancovi, ktorému v zdaňovacom období roka 2018 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti vystaviť a doručiť doklad o vyplatenom príjme.

Takýmto dokladom je pre zamestnanca, ktorý požiadal o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2018 tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018. Túto povinnosť si musí zamestnávateľ splniť v termíne do 30. apríla 2019.

Ak zamestnanec nepožiadal o ročné zúčtovanie, zamestnávateľ mu vystaví a doručí v termíne najneskôr do 11. marca 2019 tlačivo Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2018 (ďalej len „Potvrdenie“).

V prípade, že zamestnanec žiada o ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 iného zamestnávateľa a požiada o vystavenie potvrdenia bývalého zamestnávateľa najneskôr do 5. februára 2019, bývalý zamestnávateľ je povinný vystaviť a doručiť bývalému zamestnancovi doklad - Potvrdenie v termíne do 11. februára 2019.

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi, ktorému vykonal ročné zúčtovanie, na základe jeho žiadosti v termíne do 10 dní od jej doručenia vystaviť doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní za rok 2018, a to o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu vyplývajúceho z tohto ročného zúčtovania: ide o vyplnenie 2. strany tlačiva Ročné zúčtovanie. 

Uvedený doplnený doklad je prílohou dodatočného daňového priznania v prípade, že zamestnanec uplatňuje spätne napr. v ročnom zúčtovaní neuplatnený nárok na daňový bonus na vyživované dieťa.

Tlačivá: „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania ...“, „Ročné zúčtovanie ...“ a „Potvrdenie o príjmoch ...“ sú zverejnené na: https://www.financnasprava.sk

Povinnosti zamestnávateľa voči  správcovi dane

Zamestnávateľ, ktorý v kalendárnom mesiaci vyplatil zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti má povinnosť podať správcovi dane mesačný Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse. Prehľad sa podáva v lehote  do konca kalendárneho mesiaca, za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Za zdaňovacie obdobie podáva zamestnávateľ Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse. Hlásenie sa podáva v termíne do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Dátum poslednej zmeny: 20. 3. 2018
Dátum zverejnenia: 28. 6. 2015

Lokalita

 • Slovensko