Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Predbežné colné vyhlásenia

Financie a hospodárstvo

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe tovaru na colné územie Únie slúži na zabezpečenie bezpečnostných a ochranných opatrení pre tovar vstupujúci na colné územie Únie. Musí sa podať na tovar vstupujúci na colné územie Únie.

Od povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa upustí v prípade dopravných prostriedkov a tovaru prepravovaného na nich, ktoré sa iba plavia v teritoriálnych vodách alebo prelietavajú vzdušným priestorom colného územia Únie bez zastávky na tomto území a v ostatných prípadoch, ak to riadne odôvodňuje druh tovaru alebo dopravy alebo si to vyžadujú medzinárodné dohody.

Od podania predbežného colného vyhlásenia o vstupe sa upustí, pokiaľ ide o tovar uvedený v článku 104 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (ďalej len „Delegované nariadenie“). Predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa nevyžaduje napr. pre tento tovar:

 • elektrická energia;
 • tovar, ktorý vstupuje potrubím;
 • listové zásielky;
 • tovar v poštových zásielkach;
 • tovar v osobnej batožine cestujúcich;
 • tovar, na ktorý je povolené ústne colné vyhlásenie;
 • tovar zahrnutý v karnetoch ATA a CPD za predpokladu, že sa neprepravuje na základe zmluvy o preprave.

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa podáva colnému úradu prvého vstupu v stanovenej lehote pred vstupom tohto tovaru na colné územie Únie. Predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva dopravca. Bez ohľadu na povinnosti dopravcu môže predbežné colné vyhlásenie o vstupe podať jedna z nasledujúcich osôb:

 • dovozca alebo príjemca alebo iná osoba, v ktorej mene alebo na ktorej účet dopravca koná;
 • akákoľvek osoba, ktorá môže daný tovar predložiť alebo zabezpečiť jeho predloženie colnému úradu vstupu.

Lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe v prípade jednotlivých druhov dopravy sú uvedené v článkoch 105 až 111 Delegovaného nariadenia.

Vyhlásenie pred výstupom tovaru sa podáva na tovar, ktorý sa má prepraviť z colného územia Únie a slúži na zabezpečenie bezpečnostných a ochranných opatrení pre tovar vystupujúci z colného územia Únie. Vyhlásenie sa podáva príslušnému colnému úradu v stanovenej lehote predtým, ako je tovar prepravený z colného územia Únie.

Od tejto povinnosti sa upustí v prípade dopravných prostriedkov a tovaru prevážaného na nich, ktoré sa iba plavia v teritoriálnych vodách alebo prelietavajú vzdušným priestorom colného územia Únie bez zastávky na tomto území alebo v osobitných prípadoch, ak to riadne odôvodňuje druh tovaru alebo dopravy alebo si to vyžadujú medzinárodné dohody.

Podľa čl. 245 Delegovaného nariadenia sa od podávania vyhlásenia pred výstupom upustí napr. v prípade tohto tovaru:

 • elektrická energia;
 • tovar, ktorý vystupuje potrubím;
 • listové zásielky;
 • tovar prepravovaný na základe pravidiel podľa aktov Svetovej poštovej únie;
 • tovar v osobnej batožine cestujúcich;
 • tovar zahrnutý v karnetoch ATA a CPD.

Vyhlásenie pred výstupom ma jednu z týchto foriem:

 • colné vyhlásenie v prípade, že sa tovar, ktorý sa má prepraviť z colného územia Únie, prepustí do colného režimu, pri ktorom sa takéto colné vyhlásenie vyžaduje,
 • vyhlásenie o spätnom vývoze tovaru, ktorý nie je tovarom Únie,
 • predbežné colné vyhlásenie o výstupe.

Vyhlásenie pred výstupom obsahuje údaje potrebné na analýzu rizika na účely ochrany a bezpečnosti.

Lehoty na podanie vyhlásení pred výstupom v prípade jednotlivých druhov prepravy sú ustanovené v článku 244 Delegovaného nariadenia.

Predbežné colné vyhlásenie o výstupe sa podáva na colnom úrade výstupu. Predbežné colné vyhlásenie o výstupe predkladá dopravca. Bez ohľadu na povinnosti dopravcu môže predbežné colné vyhlásenie o výstupe podať jedna z týchto osôb:

 • vývozca alebo odosielateľ alebo iná osoba, v ktorej mene alebo na ktorej účet dopravca koná,
 • akákoľvek osoba, ktorá môže daný tovar predložiť alebo zabezpečiť jeho predloženie colnému úradu výstupu.

Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 24. 6. 2015

Lokalita

 • Slovensko