Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad vlády SR

Práca vo verejnom záujme

Zamestnanie

Verejný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým alebo aspoň väčšine občanov.

Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) upravuje odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme u zamestnávateľov, ktorými sú:

 • orgány štátnej správy, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, ak ide o zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátneho orgánu pri vykonávaní štátnej správy alebo neplnia úlohy pri vykonávaní štátnych záležitostí v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom (napr. zákon č.  400/2009 Z. z. o štátnej službe, zákon č.  570/2005 Z. z. o vojenskej službe a i.),
 • ďalšie rozpočtové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • príspevkové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  okrem príspevkových organizácií, ktorých objem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je vyšší ako príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, Slovenského národného divadla, Slovenskej filharmónie a Štátnych lesov Tatranského národného parku
 • vyššie územné celky a obce, ak ďalej nie je ustanovené inak
 • štátne fondy,
 • verejné vysoké školy a štátne vysoké školy podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách,
 • Rada pre vysielanie a retransmisiu,
 • Slovenský pozemkový fond
 • Slovenská akadémia vied
 • školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie (podľa § 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní)  v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti (podľa § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ) a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby (§ 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. ), ak ide o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ak ďalej nie je ustanovené inak,
 • základné umelecké školy, materské školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti (podľa § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve) a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.), ak ide o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ak ďalej nie je ustanovené inak,
 • zamestnávatelia, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.

Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník práce, ak zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce  vo verejnom záujme alebo iný právny predpis neustanovuje inak. 

Zákon sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý je

 • zamestnancom zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý poskytuje starostlivosť v profesionálnej rodine,
 • vrcholovým športovcom,
 • výkonným letcom, členom palubného personálu alebo technikom údržby lietadiel,

Zákon sa ďalej nevzťahuje na:

 • hlavného kontrolóra obce a hlavného kontrolóra vyššieho územného celku,
 • zamestnancov vyššieho územného celku a obce, ak vyšší územný celok alebo obec pri odmeňovaní zamestnancov okrem zamestnancov, ktorí sú zaradení v škole a v školskom zariadení bez právnej subjektivity, postupuje podľa poriadku odmeňovania upraveného podľa Zákonníka práce; mzdové podmienky zamestnancov obce a vyššieho územného celku podľa poriadku odmeňovania nesmú byť nižšie ako ich posledný priznaný funkčný plat podľa tohto zákona. 

Zákon sa nevzťahuje ani na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak základná umelecká škola, materská škola, jazyková škola a školské zariadenie pri odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.

Zákon sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak škola, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, pri odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.

Kolektívna zmluva alebo vnútorný predpis, v ktorých sú podmienky odmeňovania podľa predchádzajúcich dvoch odsekoch upravené, obsahuje aj kritériá na odmeňovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Plat pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca určený podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu nesmie byť nižší ako platová tarifa podľa tohto zákona zodpovedajúca kariérovému stupňu, v ktorom je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený.

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme

Takýmto zamestnancom sa môže stať fyzická osoba, ktorá:

 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonná,
 • spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný právny predpis,
 • má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak  tovyžaduje osobitný právny predpis,
 • bola zvolená alebo vymenovaná, ak  zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov alebo osobitný predpis voľbu alebo vymenovanie ustanovuje ako predpoklad vykonávania práce vo verejnom záujme,
 • je oprávnená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak sa takéto oprávnenie na dohodnutú prácu vyžaduje,
 • má poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak vyučuje náboženstvo.

Charakteristiky platových tried, základné a osobitné stupnice platových taríf nájdete v prílohách zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 
 

Dátum poslednej zmeny: 20. 2. 2017
Dátum zverejnenia: 19. 1. 2014

Lokalita

 • Slovensko