Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR

Povolenie na využívanie prírodných liečivých a minerálnych zdrojov

Životné prostredie

Prírodný liečivý zdroj a prírodný minerálny zdroj môže využívať fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba len na základe povolenia využívať zdroj.

V povolení využívať zdroj sa musí rešpektovať charakter a využiteľné množstvo vody z prírodného liečivého zdroja a z prírodného minerálneho zdroja a ochrana hydrogeologickej štruktúry.

 

Základné pojmy:

  • Prírodná liečivá voda je minerálna voda, ktorá pre svoje zloženie vhodné na liečenie a bola uznaná podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.“) (§ 5 - § 9).
  • Prírodný liečivý zdroj je zdroj minerálnej vody, z ktorého voda bola uznaná za prírodnú liečivú vodu podľa zákona č. 538/2005 Z. z. (§ 5 - § 9).
  • Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda vyvierajúca na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest, ktorá spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu1) a bola uznaná podľa zákona č. 538/2005 Z. z. (§ 5 - § 9). Je určená na použitie ako potravina a na výrobu balených prírodných minerálnych vôd.1) Od obyčajnej pitnej vody sa odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov alebo ich častí, ako aj fyziologickým účinkom a jej pôvodným stavom.
  • Prírodný minerálny zdroj je zdroj minerálnej vody, z ktorého bola voda uznaná za prírodnú minerálnu vodu podľa tohto zákona č. 538/2005 Z. z. (§ 5 - § 9).

1) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj

 

  • podáva fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba (ďalej len „žiadateľ“)
  • musí obsahovať tieto náležitosti a doklady:

a) údaje o využívateľovi s týmto obsahom:
1. fyzická osoba - podnikateľ uvedie obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
2. právnická osoba uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené,
b) údaj o množstve prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody požadovanom na podnikanie,
c) predmet podnikania alebo činnosti, pri ktorých má byť prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj využívaný,
d) názov prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja a jeho technické označenie,
e) spôsob odberu vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja,
f) dátum začatia využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
g) dátum ukončenia využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja v prípade využívania na dobu určitú,
h) spôsob likvidácie odpadových vôd a nevyužitých vôd podľa osobitných predpisov.2)

2) § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

i) 1. fyzická osoba - podnikateľ výpis zo živnostenského registra alebo úradne osvedčený živnostenský list, alebo inú listinu, ktorá ho oprávňuje na podnikanie; výpis nesmie byť ku dňu podania žiadosti starší ako tri mesiace,
2. právnická osoba výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
3. zahraničná osoba výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná, nie starší ako tri mesiace,
j) výpis z registra trestov žiadateľa, pri právnických osobách štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa nie starší ako tri mesiace,
k) doklad o využiteľnom množstve prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody z lokálneho zdroja alebo z celej hydrogeologickej štruktúry, 3)

3) § 18 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe
(geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

l) zámer využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, ktorý obsahuje:
1. označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nachádza a ktorá má byť jeho využívaním priamo dotknutá, výpis z katastra nehnuteľností k tejto nehnuteľnosti, kópiu katastrálnej mapy alebo vektorovú katastrálnu mapu vo výmennom formáte so zakreslením miesta prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, ktorý má byť využívaný; doklady nesmú byť staršie ako tri mesiace,
2. polohopisné a výškopisné zameranie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
3. návrh na využitie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja s ohľadom na jeho charakter a využiteľné množstvo vody,
4. podiel využitia na iné ako liečebné účely pri prírodných liečivých zdrojoch,
5. spôsob využitia prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,

m) zmluvu o úhrade finančných prostriedkov za prieskum prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, ktorá bola uzavretá s osobou, ktorá na vlastné náklady prieskum vykonala, ak prieskum nevykonal sám žiadateľ.

Žiadateľ pri podaní žiadosti musí preukázať, že je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nachádza a ktorá má byť jeho využívaním priamo dotknutá, a že je vlastníkom záchytného zariadenia alebo že má k tejto nehnuteľnosti a záchytnému zariadeniu iné právo, ktoré ho oprávňuje nehnuteľnosť a záchytné zariadenie na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja používať.

Ďalšie informácie

 

- Žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj môže obsahovať aj žiadosť o povolenie na úpravu vody (§ 23 a § 24 zákona č. 538/2005 Z. z.).
- Ak prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nebol využívaný najmenej počas troch rokov odo dňa, keď bola voda z neho uznaná za prírodnú liečivú vodu alebo za prírodnú minerálnu vodu, musí žiadateľ predložiť aj záverečnú správu z hydrogeologického prieskumu príslušného územia, správu o technických parametroch záchytného zariadenia a správu o kvalite prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, ktorá nie je staršia ako tri mesiace.

 

Dátum poslednej zmeny: 3. 2. 2017
Dátum zverejnenia: 9. 1. 2017

Lokalita

  • Slovensko