Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Poukázanie podielu zaplatenej dane

Financie a hospodárstvo

Podiel zaplatenej dane 2 % (3 %) môže poukázať daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ak súčasne splní tieto podmienky uvedené v § 50 zákona o dani z príjmov

  • nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani z príjmov, pričom za daňový nedoplatok pre účely poukázania podielu zaplatenej dane  sa nepovažuje suma nedoplatku na dani  nepresahujúca 5 eur. [§ 50 ods. 6 písm. a)].
  • daňovník FO, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, preukáže sa potvrdením od tohto zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola daňovníkovi zrazená alebo daňovník nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, vysporiada v správnej výške najneskôr do lehoty na podanie vyhlásenia [§ 50 ods. 6 písm. a)], t.j. najneskôr do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Takéto potvrdenie vystaví zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca, pričom toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia. Zamestnanec, ktorý sa rozhodne      prostredníctvom správcu dane poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane, je povinný zaplatiť aj taký daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania, ktorého suma sa rovná alebo je nižšia ako 5 eur.
  • daňovník FO vo vyhlásení určil len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane s uvedením príslušnej sumy [§ 50 ods. 6 písm. b)];
  • podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus podľa § 33, alebo zaplatená daň znížená o daňový bonus na zaplatené úroky  na bývanie podľa § 33a  zákona alebo zaplatená daň znížená o daňový bonus podľa § 33 a o daňový bonus na zaplatené úroky  podľa § 33a zákona [§ 50 ods. 1 písm. a) ]. 

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, uskutoční vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania. Ak fyzická osoba chce poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %,  nepredkladá žiadne doklady k daňovému priznaniu.

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie je oprávnený vyhlásiť vo vyhlásení predloženom správcovi dane do 30. apríla 2020 (na tlačive , ktorého vzor určilo a uverejnilo na svojom webovom sídle Finančné  riaditeľstvo SR), že podiel ním zaplatenej dane do výšky 2% (3%) má poukázať ním určenej právnickej osobe na osobitné účely.  K vyplnenému vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane je daňovník  povinný predložiť štruktúrované tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane, ktoré vydalo Finančné riaditeľstvo SR. Platné vzory tlačív sú zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva www.financnasprava.sk

Ak daňovník chce poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %  t.j. ide o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, je povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu.

Dátum poslednej zmeny: 24. 5. 2019
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2015

Lokalita

  • Slovensko