Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Posudzovanie technického vybavenia špecializovaného zariadenia

Obrana a bezpečnosť

Posudzovanie technického vybavenia špecializovaného zariadenia

ÚJD SR podľa § 4 ods. 2 písm. e) bod 5. atómového zákona posudzuje technické vybavenie špecializovaného zariadenia.

Špecializovaným zariadením je zariadenie, ktoré prevádzkuje fyzická osoba alebo právnická osoba na základe udeleného povolenia na odbornú prípravu zamestnancov držiteľov povolení.

Prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia môže vykonávať odbornú prípravu zamestnancov držiteľov povolení len na základe povolenia. Odborná príprava sa vykonáva v súlade so schváleným systémom prípravy podľa programov prípravy.

Povolenie prevádzkovateľovi špecializovaného zariadenia vydáva ÚJD SR na základe písomnej žiadosti po posúdení technického vybavenia používaného pri tejto príprave a odbornej spôsobilosti zamestnancov žiadateľa o povolenie. Povolenie na odbornú prípravu vydáva ÚJD SR na päť rokov.

Zamestnanci prevádzkovateľa špecializovaného zariadenia, ktorí vykonávajú odbornú teoretickú prípravu vybraných zamestnancov a ich výcvik na simulátore (ďalej len "lektori"), môžu túto činnosť vykonávať len na základe preukazu o odbornej spôsobilosti v oblasti danej odbornej prípravy. Zamestnanci prevádzkovateľa špecializovaného zariadenia, ktorí vykonávajú odbornú prípravu vybraných zamestnancov alebo odborne spôsobilých zamestnancov počas ich stáže a výcviku na pracovnom mieste (ďalej len "inštruktori"), môžu túto činnosť vykonávať po splnení kvalifikačných požiadaviek ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise.

Dátum poslednej zmeny: 3. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 2. 5. 2016