Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Posudzovanie návrhu stratégie jadrovej energetiky

Obrana a bezpečnosť

Posudzovanie návrhu stratégie jadrovej energetiky.

ÚJD SR posudzuje návrh vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom (ďalej len "vnútroštátna politika") a návrh vnútroštátneho programu na vykonávanie vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom (ďalej len „vnútroštátny program“) spolu s návrhom finančného plánu na ich zabezpečenie a vydáva k týmto návrhom odborné stanovisko.

Vnútroštátna politika je založená na týchto zásadách:

 • Slovenská republika má konečnú zodpovednosť za nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom, ktorý sa vyprodukuje na jej území,
 • konečnú zodpovednosť za bezpečné a zodpovedné uloženie rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva, ktoré sa prepraví zo Slovenskej republiky na úpravu alebo prepracovanie do členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu, vrátane akéhokoľvek odpadu, ktorý vznikne ako vedľajší produkt pri úprave alebo spracovaní, nesie Slovenská republika, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak,
 • produkcia rádioaktívneho odpadu sa z hľadiska jeho aktivity i objemu udržuje na najnižšej úrovni, ktorá je reálne dosiahnuteľná, a to prostredníctvom vhodných projektových opatrení a prevádzkových postupov a postupov vyraďovania vrátane recyklácie a opätovného použitia materiálov,
 • zohľadňovania vzájomných závislostí medzi všetkými krokmi súvisiacimi s produkciou a nakladaním s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom,
 • nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom musí byť bezpečné, a to aj z dlhodobého hľadiska s pasívnymi bezpečnostnými prvkami,
 • vykonávanie opatrení sa riadi odstupňovaným prístupom,
 • náklady na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom znáša ten, kto ich vyprodukoval,
 • zdokumentovania rozhodovacieho procesu, ktorý je založený na dôkazoch vo všetkých fázach nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom.

Vnútroštátny program dokumentuje, určuje podrobnosti a opatrenia na zabezpečenie trvalo udržateľnej a dlhodobej vnútroštátnej politiky. Vnútroštátny program zahŕňa:

 • celkové ciele vnútroštátnej politiky Slovenskej republiky týkajúce sa záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie, nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom,
 • významné čiastkové ciele a jasné časové rámce s ohľadom na všeobecné ciele vnútroštátnej politiky,
 • inventár vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívneho odpadu a odhady budúceho množstva vrátane rádioaktívneho odpadu vyprodukovaného počas vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky; v inventári sa uvedie množstvo rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva a miesto, kde sa nachádza, podľa príslušnej klasifikácie rádioaktívneho odpadu,
 • koncepcie, plány a technické riešenia na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom od vzniku po uloženie,
 • koncepcie alebo plány na obdobie životnosti úložiska, ktoré nasleduje po jeho uzatvorení, vrátane obdobia, počas ktorého sa ponechá primeraná kontrola a prostriedky, ktoré sa použijú na zachovanie znalostí o zariadení v dlhodobom časovom horizonte,
 • výskum, vývoj a demonštračné činnosti, ktoré sú potrebné na realizáciu riešení na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom,
 • určenie zodpovednosti za vykonanie vnútroštátneho programu a kľúčové ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k jeho realizácii,
 • posúdenie nákladov na vnútroštátny program a základné východiská a predpoklady na toto posúdenie, ktoré musí obsahovať aj zohľadnenie časového hľadiska,
 • systém financovania plnenia vnútroštátneho programu,
 • systém informovania verejnosti o nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom,
 • dohody uzavreté s členskými štátmi Európskej únie alebo tretími štátmi o nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom alebo s rádioaktívnym odpadom, ako aj o využívaní úložísk.

 Vnútroštátny program ďalej obsahuje:

 • vecný a časový plán činností súvisiacich so záverečnou časťou mierového využívania jadrovej energie najmenej v rozsahu zodpovedajúcom požiadavkám na obsah koncepčného plánu vyraďovania,
 • technický a technologický postup činností súvisiacich so záverečnou časťou mierového využívania jadrovej energie,
 • návrh plánu finančného zabezpečenia v členení na ročné, strednodobé a dlhodobé obdobia realizácie vrátane proporcionality medzi jednotlivými podúčtami,
 • predpokladané vplyvy príspevkov a odvodov na ceny elektriny, ceny ostatných tovarov a služieb, na hospodársky a sociálny rozvoj štátu v jednotlivých rokoch realizácie vnútroštátneho programu,
 • predpokladané vplyvy príspevkov a odvodov na konkurencieschopnosť výrobcov elektriny v jadrových zariadeniach na trhu s elektrinou v Slovenskej republike, vnútornom trhu s elektrinou v Európskej únii a na relevantných zahraničných trhoch s elektrinou,
 • vplyv navrhovaného vnútroštátneho programu na vyváženosť, bezpečnosť a prevádzkovú spoľahlivosť energetickej sústavy Slovenskej republiky a Európskej únie,
 • návrh plánu finančného zabezpečenia nákladov na správu jadrového fondu na celé obdobie vnútroštátneho programu,
 • stanoviská orgánov štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva z hľadiska radiačnej ochrany a ochrany zdravia pri práci k navrhovanému vnútroštátnemu programu podľa osobitného predpisu a stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z hľadiska vplyvov realizácie vnútroštátneho programu na životné prostredie.

ÚJD SR zabezpečuje posudzovanie zámerov programu využitia jadrovej energie a kvality vybraných zariadení a prístrojov jadrovej techniky a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv týkajúce sa jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a nakladania s jadrovými materiálmi.

Dátum poslednej zmeny: 3. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 20. 6. 2016

Lokalita

 • Slovensko