Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Poskytovanie nástrojov na aproximáciu právnych noriem Európskej únie

Občan a štát

Opatrenia prijaté členskými štátmi v rámci transpozície právnych aktov EÚ do vnútroštátneho právneho poriadku je možné vyhľadať cez databázu Eur-lex.

Dátum poslednej zmeny: 31. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Lokalita

  • Slovensko