Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Poskytovanie informácií z elektronického súdneho spisu účastníkom konania

Občan a štát

Elektronický súdny spis

Aplikácia „Elektronický súdny spis“ (ESSp) je určená na vybavovanie elektronických žiadostí o nahliadanie do súdneho spisu, najmä pre zamestnancov informačných centier súdov, asistentov, sudcov a ostatných členov súdneho oddelenia.

Požiadať o sprístupnenie dokumentov vedených v rámci ESSp môže:

a)      účastník súdneho konania
b)      zástupca účastníka
c)      osoba pribratá do súdneho konania (notár, exekútor, znalec, tlmočník, prekladateľ, kolízny opatrovník)
d)      tretia strana – verejnosť

Ak je žiadateľom iná (tretia) osoba, ktorá nie je účastníkom konania, povoľuje nazretie do spisu predseda senátu alebo samosudca.

Žiadateľ o nahliadnutie do spisu sa prihlasuje do modulu ESSp:

1. pomocou občianskeho preukazu s čipom, tzv. elektronickej identifikačnej karty (eID) cez

-   https://www.justice.gov.sk/sluzby/elektronicky-sudny-spis/

-   https://obcan.justice.sk/sudny-spis.

Prístup ku spisu je udelený podľa typu žiadateľa buď schválením žiadosti alebo automaticky. Bez udelenia prístupu ku spisu, nie je možné podávať k tomuto spisu ďalšie žiadosti.

2. V prípade, že žiadateľ nemá eID je možnosť vygenerovania prístupového kódu, ktorý vygeneruje súd na ktorom je vedené súdne konanie. Prostredníctvom prístupového kódu sa žiadateľ na adrese https://obcan.justice.sk/sudny-spis prihlási do modulu ESSp. 

Dátum poslednej zmeny: 19. 3. 2024
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017