Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Politické strany a hnutia v SR

Občan a štát

Podmienky vzniku politickej strany a politického hnutia, register politických strán a politických hnutí, konania o zmene údajov zapísaných v registri strán, podmienky zániku strany, práva a povinnosti strany, hospodárenie a financovanie strany a sankcie za nesplnenie povinností upravuje zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Podmienky vzniku politických strán a politických hnutí, konania o zmene údajov zapísaných v registri politických strán a politických hnutí strán, práva a povinnosti politických strán, ako aj pravidlá hospodárenia a financovania ustanovuje zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o politických stranách“).

Podľa zákona o politických stranách je orgánom štátnej správy príslušným na registráciu politických strán a politických hnutí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

Adresa:

Odbor volieb, referenda a politických strán
Sekcia verejnej správy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Drieňová 22
826 86  Bratislava 29

Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickými osobami a právnickými osobami podľa zákona o politických stranách sa vykonávajú  výlučne v listinnej  podobe, ak tento zákon neustanovuje inak.

Register politických strán a politických hnutí

Oznámenie prípravného výboru politickej strany 

Prípravný výbor politickej strany môže oznámiť ministerstvu, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov, ktorí súhlasia, aby politická strana vznikla.

V oznámení prípravný výbor uvedie:

 1. identifikačné údaje členov prípravného výboru v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a označenie, kto z členov prípravného výboru je splnomocnencom,
 2. navrhovaný názov politickej strany a jeho skratku (ak sa má používať),
 3. deň začatia zbierania podpisov na zoznam občanov.

Oznámenie ministerstvo bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle na dobu 180 dní.

Návrh na registráciu politickej strany

Návrh na registráciu politickej strany podáva prípravný výbor, ktorý musí byť najmenej trojčlenný. Návrh musí byť písomný, podpísaný každým členom prípravného výboru a pravosť podpisov musí byť osvedčená. V návrhu musia byť uvedené mená, priezviská, rodné čísla, adresy trvalého pobytu všetkých členov prípravného výboru a musí byť uvedené, kto z členov prípravného výboru je splnomocnencom.

Prílohou návrhu sú nasledovné doklady:

 1. zoznam občanov, ktorí súhlasia, aby politická  strana vznikla; tento zoznam musí podpísať najmenej 10 000 občanov, ktorí dovŕšili 15 rokov veku a každý občan musí uviesť svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu alebo číslo pobytového preukazu občana Európskej únie,
 2. stanovy politickej strany v dvoch vyhotoveniach,
 3. doklad o zaplatení správneho poplatku (663,50 EUR),
 4. vyhlásenie o adrese sídla politickej strany s uvedením obce, názvu ulice a čísla domu podpísané splnomocnencom (sídlo politickej strany musí byť na území Slovenskej republiky).

Zmena údajov

Konania o zmene údajov zapísaných v registri politických strán a politických hnutí:

 1. zmena adresy sídla,
 2. zmena štatutárneho orgánu,
 3. zmena zaregistrovaných stanov,
 4. zápis nových stanov.

Zrušenie politickej strany

Podľa zákona o politických stranách sa politická strana zrušuje:

 1. dobrovoľným zrušením (s likvidáciou alebo bez likvidácie),
 2. zlúčením s inou politickou stranou,
 3. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 4. právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní,
 5. právoplatným rozhodnutím správneho súdu o rozpustení politickej strany alebo
 6. z iných dôvodov ustanovených zákonom o politických stranách.

Zánik politickej strany

Politická strana zaniká dňom, keď ministerstvo vykoná výmaz politickej strany z registra politických strán a politických hnutí.

Hospodárenie a financovanie politickej strany

Politická strana zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom; jej členovia za záväzky politickej strany ani nezodpovedajú, ani neručia.

Príjmami politickej strany môžu byť len:

 1. príjmy z členských príspevkov,
 2. príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
 3. príjmy z dedičstva,
 4. príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,
 5. príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
 6. podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností,
 7. výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,
 8. príjmy z pôžičiek a úverov,
 9. príspevky zo štátneho rozpočtu,
 10. iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.

Podrobnejšie informácie

Dátum poslednej zmeny: 11. 8. 2021
Dátum zverejnenia: 16. 1. 2018

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko