Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Podieľanie sa na tvorbe právnych predpisov

Občan a štát

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Cieľom tvorby právnych predpisov je pripraviť za účasti verejnosti taký právny predpis, ktorý sa stane funkčnou súčasťou vyváženého, prehľadného a stabilného právneho poriadku Slovenskej republiky (ďalej len „právny poriadok“) zlučiteľného s právom Európskej únie a medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky.“

Zákon teda predpokladá, že verejnosť sa môže zapájať do legislatívneho procesu už vo fáze prípravy paragrafového znenia právneho predpisu.

Na tento účel sú predkladatelia právnych predpisov (ministerstvá a iné orgány štátnej správy) povinné zverejňovať v systéme Slov-Lex predbežnú informáciu. V predbežnej informácii predkladateľ najmä stručne uvedie základné ciele a tézy pripravovaného návrhu právneho predpisu, zhodnotenie súčasného stavu, spôsob zapojenia verejnosti do tvorby návrhu právneho predpisu a predpokladaný termín začatia pripomienkového konania.

Predbežné informácie sú zverejnené tu: https://www.slov-lex.sk/predbezna-informacia.

Dátum poslednej zmeny: 30. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 30. 8. 2017