Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Pedagogickí a odborní zamestnanci

Vzdelanie, veda a šport

V školách a školských zariadeniach pôsobia pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorých právne postavenie je presne upravené zákonom.

Pedagogický zamestnanec je zamestnanec, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť (t. j. priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť a ostatné činnosti s ňou súvisiace) a vedúci pedagogický zamestnanec

Odborný zamestnanec je zamestnanec, ktorý vykonáva odbornú činnosť (najmä  psychologickú, logopedickú a špeciálnopedagogickú starostlivosť alebo výchovné, kariérne a sociálne poradenstvo a prevenciu dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi, skupine detí, žiakov alebo poslucháčov s osobitným zreteľom na ich výchovu a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach a ostatné činnosti s tým súvisiace), a vedúci odborný zamestnanec.

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci vykonávajú činnosť:

 • v materských, základných a stredných školách;
 • v školských zariadeniach;
 • v školách zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy;
 • v zariadeniach, v ktorých sa vykonáva výchova a vzdelávanie detí a žiakov v odvetvovej pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy;
 • v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;
 • v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu, v ktorých sa vykonáva výchova, výchovné poradenstvo alebo vzdelávanie plnoletých fyzických osôb;
 • v organizáciách kontinuálneho vzdelávania zriadených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky alebo iným ústredným orgánom štátnej správy;
 • v Katolíckom pedagogickom a katechetickom centre zriadenom Konferenciou biskupov Slovenska.

Pedagogickí a odborní zamestnanci majú v súvislosti s výkonom pedagogickej resp. odbornej činnosti postavenie chránenej osoby v zmysle Trestného zákona. 

Predpoklady na výkon pedagogickej a odbornej činnosti

Na výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti musí zamestnanec spĺňať nasledovné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady sa získavajú dosiahnutím v príslušnom študijnom programe vysokoškolského štúdia alebo v príslušnom študijnom odbore strednej školy; kvalifikačné predpoklady je ďalej možné doplňovať a rozširovať,
 • bezúhonnosť - za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti; bezúhonnosť sa preukazuje pred nástupom do zamestnania výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
 • zdravotná spôsobilosť - rozumie sa ňou telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti,
 • ovládanie štátneho jazyka – osobitne sa nepreukazuje, ak bolo požadované vzdelanie získané v štátnom jazyku,
 • poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti – vyžaduje sa len na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova.

Uvedené predpoklady musia pedagogickí a odborní zamestnanci spĺňať po celý čas výkonu pedagogickej alebo odbornej činnosti.

Praktická rada: Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sú ustanovené vo vyhláške Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z.

Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci sa členia na tieto kategórie:

 • učiteľ,
 • majster odbornej výchovy,
 • vychovávateľ,
 • pedagogický asistent,
 • zahraničný lektor,
 • tréner športovej školy a tréner športovej triedy,
 • korepetítor.

Odborní zamestnanci sa členia na tieto kategórie:

 • psychológ, školský psychológ,
 • školský logopéd,
 • špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg.

Kariérový systém

Pedagogickí a odborní zamestnanci sú podľa ustanovených pravidiel zaradení do kariérového stupňa a na kariérovú pozíciu.

Kariérový stupeň vyjadruje mieru preukázaného osvojenia si profesijných kompetencií a náročnosť vykonávania pedagogickej činnosti pedagogickým zamestnancom a náročnosť vykonávania odbornej činnosti odborným zamestnancom. Rozoznávame nasledovné kariérové stupne:

 • začínajúci pedagogický/odborný zamestnanec – pedagogický alebo odborný zamestnanec sa zaradí do tohto kariérového stupňa spravidla pri nástupe do prvého zamestnania v ktorom vykonáva pedagogickú alebo odbornú činnosť,
 • samostatný pedagogický/odborný zamestnanec - pedagogický alebo odborný zamestnanec sa zaradí do tohto kariérového stupňa spravidla po ukončení adaptačného vzdelávania,
 • pedagogický/odborný zamestnanec s prvou atestáciou - pedagogický alebo odborný zamestnanec sa zaradí do tohto kariérového stupňa spravidla po vykonaní prvej atestácie,
 • pedagogický/odborný zamestnanec s druhou atestáciou - pedagogický alebo odborný zamestnanec sa zaradí do tohto kariérového stupňa spravidla po vykonaní druhej atestácie. 

Kariérová pozícia – zaradenie do kariérovej pozície sa spája s výkonom činnosti pedagogického alebo odborného zamestnanca špecialistu (napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, kariérový poradca, supervízor) alebo s výkonom činnosti vedúceho pedagogického/odborného zamestnanca (napr. riaditeľ, zástupca riaditeľa, vedúci vychovávateľ).

Kontinuálne vzdelávanie

Pedagogickí a odborní zamestnanci udržiavajú a rozvíjajú svoje profesijné kompetencie v kariérovom systéme prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania. Druhy kontinuálneho vzdelávania sú adaptačné, aktualizačné, inovačné, špecializačné a funkčné vzdelávanie.

Za absolvovanie akreditovaných programov niektorých druhov kontinuálneho vzdelávania sa získavajú pedagogickí a odborní zamestnanci kredity. Kredity je možné získať tiež za vykonanú rigoróznu skúšku a vykonanú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka, vzdelávanie súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti absolvované prezenčne u zahraničnej právnickej osoby mimo územia Slovenskej republiky, autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebníc v tlačenej alebo digitálnej podobe a ich pracovných zošitov.

Po získaní predpísaného počtu kreditov sa pedagogickí a odborní zamestnanci môžu uchádzať o vykonanie atestácie alebo o priznanie kreditového príplatku. 

Praktická rada: Organizáciu, obsah, rozsah, druhy, formy a ukončovanie kontinuálneho vzdelávania, atestácie, získavanie, priznávanie a počet kreditov a financovanie kontinuálneho vzdelávania ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Ďalšie dôležité informácie nájdete aj na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a na webovom sídle Metodicko-pedagogického centra.

Dátum poslednej zmeny: 20. 2. 2017
Dátum zverejnenia: 20. 2. 2017

Lokalita

 • Slovensko