Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Patenty

Podnikanie

Udelením patentu dáva štát majiteľovi patentu výlučné právo na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Majiteľ patentu dáva verejnosti zverejnením svojho vynálezu opísaného v patentovej prihláške cennú technickú informáciu. Týmto zverejnením vzniká jeden z najväčších a najaktuálnejších zdrojov technických informácií, ktoré sú dostupné vo svete.

Udelením patentu dáva štát majiteľovi patentu výlučné právo na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Majiteľ patentu dáva verejnosti zverejnením svojho vynálezu opísaného v patentovej prihláške cennú technickú informáciu. Týmto zverejnením vzniká jeden z najväčších a najaktuálnejších zdrojov technických informácií, ktoré sú dostupné vo svete. 

Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú:

  • nové,
  • sú výsledkom vynálezcovskej činnosti,
  • priemyselne využiteľné.

Čo nie je patentovateľné

Patent nie je možné udeliť na objavy, vedecké teórie a matematické metódy, estetické výtvory, plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti, počítačové programy a podávanie informácie, ktoré sa nepovažujú za vynález. Patentom nie je možné ochrániť ani odrody rastlín a plemená zvierat, v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín a zvierat, chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudí a zvierat, diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom alebo zvieracom tele, vynálezy, ktoré sa týkajú ľudského tela v rôznych štádiách vzniku alebo vývoja alebo sa týkajú len objavenia niektorého z prvkov ľudského tela a vynálezy, ktorých obchodné využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi. Tieto vynálezy sú vylúčené z patentovateľnosti 

Patentová prihláška

Patentová prihláška musí obsahovať žiadosť o udelenie patentu, identifikačné údaje prihlasovateľa,  identifikačné údaje pôvodcu (ak nie je prihlasovateľom), opis vynálezu, patentové nároky, ktoré presne vymedzujú predmet, na ktorý sa požaduje udelenie ochrany, anotáciu a prípadne výkresy.

Požiadavky na formálnu úpravu patentovej prihlášky sú uvedené v Inštrukcii Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.  

Žiadosť o udelenie patentu možno podať poštou (na adresu úradu v Banskej Bystrici), osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Vynález je možné prihlásiť do zahraničia prostredníctvom národnej patentovej prihlášky, európskej patentovej prihlášky alebo medzinárodnej prihlášky (prihlášky podanej podľa Zmluvy o patentovej spolupráci).

Doby ochrany

Za predpokladu, že majiteľ platí ročné udržiavacie poplatky, patent platí 20 rokov od podania patentovej prihlášky.

Podrobné informácie o ochrane patentom nájdete na stránke Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Súvisiace právne predpisy

Dátum poslednej zmeny: 12. 12. 2017
Dátum zverejnenia: 5. 2. 2014

Lokalita

  • Slovensko