Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad na ochranu osobných údajov SR
statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 2 32 31 32 14

Oznámenie zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR

Občan a štát

Informačný obsah je určený pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ktorí sú povinní v zmysle čl. 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) ako aj § 44 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) mať určenú zodpovednú osobu, zverejniť jej kontaktné údaje a tieto následne oznámiť úradu, ako dozornému orgánu v oblasti ochrany a spracúvania osobných údajov. Informačný obsah je tiež určený tým prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, ktorí si určia zodpovednú osobu dobrovoľne.

Kto je povinný určiť si zodpovednú osobu?

Povinnosť určiť zodpovednú osobu má ten prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, ak spracúvanie osobných údajov vykonáva:

  • ako orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia okrem súdov pri výkone ich súdnej právomoci,
  • keď sú hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracovateľské operácie, ktoré si vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu,
  • keď je hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky; alebo
  • a povinnosť určiť zodpovednú osobu mu vyplýva z osobitného predpisu.

Pre podrobnejšie informácie k inštitútu zodpovednej osoby odporúčame pozrieť Usmernenie WP 29 týkajúce sa zodpovedných osôb, ktoré úrad zverejnil na svojom webovom sídle:

Predmetným oznámením si prevádzkovateľ a sprostredkovateľ  plní povinnosť voči dozornému orgánu v oblasti ochrany osobných údajov, ktorému je povinný oznámiť  kontaktné údaje  o určenej zodpovednej osobe.

Tieto informácie slúžia na využitie najmä úradu v prípadoch, ak bude potrebné komunikovať s prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom. Ak úrad zistí, že má prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ určenú zodpovednú osobu, bude primárne komunikovať s ňou, ako s osobou znalou problematiky ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ tým získa, nakoľko komunikácia medzi ním (jeho ZO) a úradom bude prebiehať rýchlejšie, presnejšie a efektívnejšie, ako s iným jeho zamestnancom, ktorý sa problematike ochrany osobných údajov natoľko nerozumie.

Pre potreby oznámenia zodpovednej osoby je nevyhnutné, aby prevádzkovateľ, sprostredkovateľ disponoval nasledovnými údajmi:

  • kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktoré boli zverejnené pre dotknuté osoby, aby im  umožnili sa ľahko spojiť so zodpovednou osobou (poštová adresa, vyhradené telefónne číslo a/alebo vyhradená e-mailová adresa),
  • meno /názov zodpovednej osoby, tzn. informácie nevyhnutné na to, aby mohla zodpovedná osoba slúžiť ako kontaktné miesto medzi prevádzkovateľom, sprostredkovateľom a dozorným orgánom v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie a podľa potreby aj konzultácie v akýchkoľvek iných veciach.

Prevádzkovateľ, sprostredkovateľ vyplní formulár, ktorý je pre tento účel  dostupný na webovom sídle úradu.

Oznámenie zasiela neodkladne po tom, ako prevádzkovateľ, sprostredkovateľ určil zodpovednú osobu, vrátane zmien. Uvedená služba nie je spoplatnená.

Za porušenie povinnosti určiť zodpovednú osobu ako aj ďalších povinností súvisiacich s inštitútom zodpovednej osoby hrozí podľa čl. 83 ods. 4 písm. a) GDPR (§ 104 ods. 1 písm. a) zákona) uloženie pokuty až do výšky 10 000 000 EUR, alebo v prípade podniku až do výšky 2 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia. 

Otázky a odpovede

V prípade otázok súvisiacich s oznámením zodpovednej osoby je možné sa obrátiť na:   

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12,
820 07 Bratislava
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Viac informácií o úrade

 

Legislatíva:

Dátum poslednej zmeny: 4. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 4. 2. 2021

Lokalita

  • Slovensko