Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Sociálna poisťovňa

Osoby povinne dôchodkovo poistené

Financie a hospodárstvo

Povinne dôchodkovo poistený je:

a) zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),

b) samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá je povinne nemocensky poistená,

c) rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, jeho manžel (manželka) a fyzická osoba, ktorej bolo toto dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak:

- nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) alebo b),
- nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
- nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (ďalej len "dôchodkový vek") a podala prihlášku na
  dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti, ak nemá nárok na rodičovský príspevok.  Ak má osoba nárok
  na rodičovský príspevok, vznik dôchodkového poistenia ako poistenca štátu jej automaticky zaeviduje Sociálna
  poisťovňa.

d) rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, jeho manžel (manželka) a fyzická osoba, ktorej bolo toto dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak
- nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) až c),
- nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a
- nedovŕšila dôchodkový vek.

e) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu a fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne podľa osobitného predpisu ak:
- nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) až d),
- nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
- nedovŕšila dôchodkový vek

f) na účely starobného poistenia fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku,

g) vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak nie je dôchodkovo poistený podľa písmen a) až f) a nebol mu priznaný invalidný dôchodok.

Zamestnanec

 Zamestnanec na účely dôchodkového poistenia je:

 - fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm.
   a) a ods. 2 a 3 zákona,
 - fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a
   ods. 2 a 3 zákona,

okrem

a) fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a zákona, ak príjem z tejto dohody nepresiahne sumu 200,00 eur,

b) žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe,

c) fyzickej osoby v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ak bola pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru

 • 1.a dlhodobo nezamestnaný občan, t. j. osoba, ktorá bola zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo
 • 1.b vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese  

a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru; ak k tomu istému dňu vzniklo viac pracovných pomerov alebo štátnozamestnaneckých pomerov, za pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý bol dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, sa považuje pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, na ktorého základe bola podaná prihláška do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ako prvá,

2.) suma jej mesačného príjmu zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. aň až hň, ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov)  z tohto pracovného pomeru alebo zo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer,

3.) jej nevzniklo povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti podľa § 20 ods. 4 písm. a) alebo b) zákona,

4.) voči jej zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa neeviduje ku dňu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktorú možno predpísať a ktorá je splatná k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý dva mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vnikol tento pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer,

5.) jej zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tejto fyzickej osoby a

6.) odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru neuplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov (t. j. fyzickej osoby s odvodovou úľavou) a 

d) fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu.

Zamestnancom na účely dôchodkového poistenia je aj:

 1. fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov, ak mesačný príjem z tejto dohody nepresiahne sumu 200,00 eur,
 2. fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, ak je poberateľom
  1. starobného dôchodku,
  2. invalidného dôchodku,
  3. výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšila dôchodkový vek,
  4. invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,

C. fyzická osoba, ktorá bola fyzickou osobou s odvodovou úľavou, ktorej vzniklo povinné dôchodkové poistenie podľa § 20 ods. 5 zákona a

D. fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky, za ktoré jej patrí príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona.

Príjem zamestnanca s odvodovou úľavou, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný alebo ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov pred vznikom pracovného/štátnozamestnaneckého pomeru a má počas trvania tohto pracovného/štátnozamestnaneckého pomeru trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese, môže byť v posudzovanom pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere vzniknutom v roku 2017 najviac do sumy 591,61 eura a vzniknutom v roku 2018 najviac do sumy 611,04 eura.

Zamestnancom na účely dôchodkového poistenia je fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov, napríklad:  

 • fyzická osoba v pracovnom pomere, v služobnom pomere, v štátnozamestnaneckom pomere, v členskom pomere,
 • likvidátor, prokurista, nútený správca, člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditista komanditnej spoločnosti,
 • ústavný činiteľ,
 • verejný ochranca práv, atď.

Sociálne zabezpečenie príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníkov a príslušníkov ozbrojených síl upravuje zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov.

Vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia zamestnanca

Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca vzniká odo dňa vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti a zaniká dňom zániku tohto právneho vzťahu.

Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a zákona vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nadobudol postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, najskôr od vzniku právneho vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, a zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom stratil postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia alebo dňom zániku právneho vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov.

Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osoby s odvodovou úľavou uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) zákona (dlhodobo nezamestnaný občan/s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese) vzniká

 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý bol jej príjem zo závislej činnosti vyšší ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer,
 • odo dňa, keď prestane mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese,
 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvanásteho kalendárneho mesiaca trvania pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru.

Prerušenie povinného dôchodkového poistenia zamestnanca

Zamestnancovi sa prerušuje povinné dôchodkové poistenie v období, v ktorom:

- čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy podľa osobitného predpisu alebo čerpá služobné voľno bez nároku na plat alebo služobný príjem podľa osobitného predpisu, okrem ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku,
- je dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo zo služobného pomeru na výkon verejnej funkcie, na výkon odborovej funkcie alebo na výkon funkcie člena zamestnaneckej rady podľa osobitného predpisu, ak sa mu neposkytuje náhrada mzdy,
- má neospravedlnenú neprítomnosť v práci,

- je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody; to platí vo vzťahu k činnosti, z ktorej je povinne nemocensky poistený a povinne dôchodkovo poistený a počas jej vykonávania bol vzatý do výkonu väzby alebo nastúpil výkon trestu odňatia slobody,
- čerpá rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu, ak ide o ženu a v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu, a nemá nárok na materské, ak ide o muža.

Zamestnancovi sa prerušuje povinné dôchodkové poistenie od 11. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti a odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia.

Vznik prerušenia povinného dôchodkového poistenia sa posudzuje rovnako ako zánik povinného dôchodkového poistenia, a skončenie prerušenia tohto poistenia sa posudzuje rovnako ako vznik tohto poistenia.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

SZČO je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia dosahovala príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Vznik a zánik povinného nemocenského dôchodkového poistenia

Povinné dôchodkové poistenie SZČO vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou (ďalej len „príjem z podnikania“) bol vyšší ako 12-násobok tzv. minimálneho vymeriavacieho základu (vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5 zákona), a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania nebol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

Povinné dôchodkové poistenie SZČO, ktorej je predĺžená lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu, vzniká od 1. októbra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu a zaniká 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania nebol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

Povinné dôchodkové poistenie SZČO zaniká aj odo dňa, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zákona. Povinné dôchodkové poistenie SZČO, ktorá nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, zaniká aj odo dňa, od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia SZČO nevykonáva túto činnosť, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni (napr. umelec, autor, športovec).

Povinné dôchodkové poistenie SZČO vzniká aj odo dňa:

 • od ktorého je opätovne oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti,
 • od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia opätovne začala vykonávať zárobkovú činnosť [§ 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zákona] alebo
 • nasledujúceho po dni skončenia prerušenia povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 26 zákona.

Podmienkou pre vznik povinného dôchodkového poistenia je, že k 1. júlu alebo k 1. októbru kalendárneho roka predchádzajúceho dňu, v ktorom je opätovne oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti, resp. ku dňu, od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia opätovne vykonáva túto činnosť alebo dňu skončenia prerušenia povinného dôchodkového poistenia, jej príjem z podnikania za predchádzajúci kalendárny rok bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Povinné dôchodkové poistenie takejto osobe zaniká 30. júna alebo 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania nebol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, ak zákon neustanovuje inak.

Oznamovacia povinnosť

S účinnosťou od 1. januára 2015 zanikla SZČO povinnosť prihlásiť a odhlásiť sa v Sociálnej poisťovni zo sociálneho poistenia a zároveň Sociálnej poisťovni vznikla povinnosť písomne oznámiť SZČO vznik povinného sociálneho poistenia, vymeriavací základ na platenie poistného, výšky poistného,  dátum splatnosti poistného a údaje týkajúce sa úhrady poistného,  a to do 20 dní od vzniku povinného poistenia.

Praktická rada: Samostatne zárobkovo činnej osobe bezprostredne po tom, čo si po prvý raz založila živnosť, nevznikajú voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti v súvislosti s platením poistného na sociálne poistenie. Vznik povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby sa posudzuje najskôr k 1. júlu kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom začala vykonávať svoju činnosť (t.j., ak začala samostatne zárobkovo činná osoba svoju činnosť kedykoľvek v roku 2017, napr. aj v novembri alebo decembri), vznik/nevznik jej povinného poistenia sa bude posudzovať najskôr k 1. júlu 2018).

Ak samostatne zárobkovo činná osoba neprekročí svojím hrubým príjmom (bez odpočítania výdavkov) zákonom stanovenú hranicu, nevznikne jej povinné sociálne poistenie SZČO (môže zvážiť možnosť dobrovoľného poistenia).

Ak samostatne zárobkovo činná osoba prekročí zákonom stanovenú hranicu, vznikne jej povinné sociálne poistenie a je povinná platiť poistné na sociálne poistenie. Ak samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá bola evidovaná na povinné poistenie v Sociálnej poisťovni, nedosiahla za predchádzajúci rok zákonom stanovený hrubý príjem, povinné poistenie jej trvá len do 30.6. O vzniku/zániku/zmene vymeriavacieho základu SZČO informuje Sociálna poisťovňa.

Praktická rada: 

Od 1. júla 2017, resp. od 1. októbra 2017 alebo odo dňa od ktorého je SZČO opätovne oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť (v období do 30. júna 2018, resp. do 30. septembra 2018), vzniká povinné poistenie tým SZČO, ktorých hrubý príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2016 vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2017 (12 x 441,50 eura = 5 298,00 eur), teda vyšší ako 5 298,00 eur.

Od 1. júla 2018, resp. od 1. októbra 2018 alebo odo dňa od ktorého je SZČO opätovne oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť (v období do 30. júna 2019, resp. do 30. septembra 2019), vzniká povinné poistenie tým SZČO, ktorých hrubý príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2017 vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2018 (12 x 456,00 eur = 5 472,00 eur), teda vyšší ako 5 472,00 eur.

O vzniku/zániku/zmene vymeriavacieho základu SZČO informuje Sociálna poisťovňa.

Prerušenie povinného nemocenského poistenia

Samostatne zárobkovo činnej osobe sa prerušuje povinné dôchodkové poistenie:

- v období v ktorom má pozastavené prevádzkovanie živnosti, pozastavený výkon činnosti alebo pozastavenú
  činnosť,
- v období, v ktorom je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody;
- od 11. dňa potreby osobného a celodennéhoošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo
  potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto
  ošetrovania alebo tejto starostlivosti
- v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu,  ak podľa svojho vyhlásenia
  nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej  samostatne zárobkovo činnej osoby,
- odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia a

 • v období trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak v tomto období podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne sociálne poistenej samostane zárobkovo činnej osoby.

Praktická rada: Prerušenie povinného dôchodkového poistenia sa posudzuje rovnako ako zánik dôchodkového poistenia a skončenie prerušenia sa posudzuje rovnako ako vznik dôchodkového poistenia.

Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná oznámiť príslušnej pobočke prerušenie nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia z dôvodu:

 • pozastavenia prevádzkovania živnosti, pozastavenia výkonu činnosti alebo pozastavenia činnosti a
 • výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody 

do 30 dní od prerušenia

a z dôvodu:

 • potreby osobného a celodenného ošetrovania od 11. dňa ošetrovania,
 •  nároku na rodičovský príspevok,
 •  trvania dočasnej pracovnej neschopnosti po uplynutí 52 týždňov a
 • trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak v tomto období podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne sociálne poistenej SZČO

do ôsmich dní od prerušenia

prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby (RLFO).

Vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia iných fyzických osôb

Fyzická osoba starajúca sa o dieťa do šiestich rokov

Povinne dôchodkovo poistená je fyzická osoba - rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, jeho manžel (manželka) a fyzická osoba, ktorej bolo toto dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak

- nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo SZČO,
- nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
- nedovŕšila dôchodkový vek
a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti, ak nemá nárok na rodičovský príspevok. Ak osoba nárok na rodičovský príspevok, vznik dôchodkového poistenia ako poistenca štátu jej automaticky zaeviduje Sociálna poisťovňa.  

Ak sa o dieťa v tom istom období riadne stará viac fyzických osôb, povinné dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti vznikne fyzickej osobe, ktorá má nárok na rodičovský príspevok. Ak nemá ani jedna osoba nárok na rodičovský príspevok povinné dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti vznikne fyzickej osobe, ktorá podá prihlášku na dôchodkové poistenie ako prvá. Povinné dôchodkové poistenie tejto osobe zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku, najneskôr dňom dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa.

Fyzická osoba má povinnosť podať odhlášku z dôchodkového poistenia do ôsmich dní od skončenia riadnej starostlivosti o dieťa.

Fyzická osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom

Povinne dôchodkovo poistená je fyzická osoba - rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, jeho manžel (manželka) a fyzická osoba, ktorej bolo toto dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak

- nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec, SZČO alebo fyzická osoba starajúca sa o dieťa do šiestich rokov jeho veku,
- nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a
- nedovŕšila dôchodkový vek.

Povinné dôchodkové poistenie vzniká tejto fyzickej osobe odo dňa splnenia zákonných podmienok, t.j. odo dňa potreby starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, najneskôr dňom dovŕšenia 18 rokov veku tohto dieťaťa. Fyzická osoba je vyzývaná Sociálnou poisťovňou na prehodnocovanie zdravotného stavu dieťaťa. Fyzická osoba má povinnosť podať odhlášku z dôchodkového poistenia do ôsmich dní od skončenia tejto starostlivosti o dieťa.

Fyzická osoba poberajúca opatrovateľský príspevok a fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím

Povinne dôchodkovo poistená je fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu a fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne podľa osobitného predpisu, ak

- nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec, SZČO, fyzická osoba starajúca sa o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo fyzická alebo osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov jeho veku,,
- nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a
- nedovŕšila dôchodkový vek.

Povinné dôchodkové poistenie vzniká tejto fyzickej osobe odo dňa poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie, odo dňa výkonu osobnej asistencie v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne a zaniká dňom skončenia poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie podľa osobitného predpisu, alebo dňom, od ktorého podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného predpisu sa osobná asistencia má vykonávať v rozsahu menej ako 140 hodín mesačne alebo dňom zániku zmluvy o výkone osobnej asistencie. Aktuálne informácie nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Dátum poslednej zmeny: 13. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 19. 8. 2013

Lokalita

 • Slovensko