Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Osoby povinne dôchodkovo poistené

Vymedzený okruh osôb je povinne dôchodkovo poistený.

Povinne dôchodkovo poistený je:

a) zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“),


b) samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne nemocensky poistená,


c) rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, jeho manžel (manželka) a fyzická osoba, ktorej bolo toto dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak

- nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) alebo b),

- nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,

- nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (ďalej len "dôchodkový vek")

a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,


d) rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, jeho manžel (manželka) a fyzická osoba, ktorej bolo toto dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak

- nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) až c),

- nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,

- nedovŕšila dôchodkový vek

a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,


e) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu a fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne podľa osobitného predpisu v rozsahu najviac 12 rokov, ak

- nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) až d),

- nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,

- nedovŕšila dôchodkový vek

a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie;

do obdobia 12 rokov dôchodkového poistenia sa započítava aj obdobie dôchodkového poistenia získané z dôvodu uvedeného v písmene d),

 

f) na účely starobného poistenia fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku.

Zamestnanec

 

Zamestnanec na účely dôchodkového poistenia je:

 

- fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona,

 

- fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona,

okrem

a) fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a zákona, ak priemerný mesačný príjem z tejto dohody nepresiahne zákonom určenú sumu,

b) žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe.

 

- fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona,  okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, ak mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tejto dohody nepresiahne zákonom určenú sumu,


- fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona, ak je poberateľom
1. starobného dôchodku,
2. invalidného dôchodku,
3. výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) a dovŕšila dôchodkový vek,
4. invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.2)

 

Maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona z dohody o brigádnickej práci študentov určenej podľa § 227a zákona je

a) pre fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku, suma vo výške 8, 39 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné na dôchodkové poistenie, a to až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšila vek 18 rokov,

b) pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, suma vo výške 19, 72 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné na dôchodkové poistenie.

 

Zamestnancom na účely dôchodkového poistenia je, ak zákon neustanovuje inak, predovšetkým fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov. Ide napríklad o tieto právne vzťahy: pracovnoprávny vzťah, služobný pomer, štátnozamestnanecký pomer, členský pomer, práca likvidátora, prokuristu, núteného správcu, člena družstva, spoločníka a konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností. Za príjem zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov sa pokladajú tiež  platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, poslancov Európskeho parlamentu, ktorí boli zvolení na území Slovenskej republiky, prokurátorov Slovenskej republiky a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky,  odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev, odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody poskytované podľa osobitného predpisu, obslužné, odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára, atď.

 

Sociálne zabezpečenie príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníkov a príslušníkov ozbrojených síl upravuje zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov.

Vznik a zanik povinného dôchodkového poistenia zamestnanca

 

Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca vzniká odo dňa vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti a zaniká dňom zániku tohto právneho vzťahu.

Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a zákona vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nadobudol postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, najskôr od vzniku právneho vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, a zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom stratil postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia alebo dňom zániku právneho vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov.

Prerušenie povinného dôchodkového poistenia zamestnanca

 

Zamestnancovi sa prerušuje povinné dôchodkové poistenie v období, v ktorom:

 • čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy podľa osobitného predpisu alebo čerpá služobné voľno bez nároku na plat alebo služobný príjem podľa osobitného predpisu, okrem ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku,
 • je dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo zo služobného pomeru na výkon verejnej funkcie, na výkon odborovej funkcie alebo na výkon funkcie člena zamestnaneckej rady podľa osobitného predpisu, ak sa mu neposkytuje náhrada mzdy,
 • má neospravedlnenú neprítomnosť v práci,
 • je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody; to platí vo vzťahu k činnosti, z ktorej je povinne nemocensky poistený a povinne dôchodkovo poistený a počas jej vykonávania bol vzatý do výkonu väzby alebo nastúpil výkon trestu odňatia slobody,
 • čerpá rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu, ak ide o ženu a v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu, a nemá nárok na materské, ak ide o muža.

 

Zamestnancovi sa prerušuje povinné dôchodkové poistenie od 11. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti a odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia.

 

Vznik prerušenia povinného dôchodkového poistenia sa posudzuje rovnako ako zánik povinného dôchodkového poistenia, a skončenie prerušenia tohto poistenia sa posudzuje rovnako ako vznik tohto poistenia.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

 

SZČO na účely sociálneho poistenia je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je registrovaná podľa § 49a zákona o dani z príjmov a § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z. (ďalej len „daňový poriadok“) v súvislosti so zárobkovou činnosťou, z ktorej dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 alebo 2 zákona o dani z príjmov, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia


Povinné dôchodkové poistenie SZČO vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok tzv. minimálneho vymeriavacieho základu (vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5 zákona), a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, ak tento zákon neustanovuje inak.

Povinné dôchodkové poistenie SZČO, ktorej je predĺžená lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu, vzniká od 1. októbra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu a zaniká 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

Povinné dôchodkové poistenie SZČO zaniká vždy dňom, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zákona. Povinné dôchodkové poistenie SZČO, ktorá nemá oprávnenie na výkon alebo prevádzkovanie činnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zákona, zaniká dňom zrušenia registrácie podľa osobitného predpisu.

 

Povinné dôchodkové poistenie SZČO, ktorá opätovne nadobudla právne postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ktorá mala prerušené povinné dôchodkové poistenie SZČO podľa § 26, vzniká odo dňa opätovného nadobudnutia právneho postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby alebo odo dňa nasledujúceho po dni skončenia prerušenia povinného dôchodkového poistenia SZČO. Podmienkou pre vznik povinného dôchodkového poistenia je, že k 1. júlu alebo k 1. októbru kalendárneho roka predchádzajúceho dňu, v ktorom opätovne nadobudla právne postavenie SZČO, alebo dňu skončenia prerušenia povinného dôchodkového poistenia, jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za predchádzajúci kalendárny rok bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Povinné dôchodkové poistenie takejto osobe zaniká 30. júna alebo 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, ak zákon neustanovuje inak.

Oznamovacia povinnosť


Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná prihlásiť sa na dôchodkové poistenie najneskôr do ôsmich dní od vzniku týchto poistení a odhlásiť sa z týchto poistení do ôsmich dní od ich zániku.

 

Praktická rada: Samostatne zárobkovo činnej osobe bezprostredne po tom, čo si po prvý raz založila živnosť, nevznikajú žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni (oznamovacie ani odvodové). Povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby voči Sociálnej poisťovni sa posudzujú vždy najskôr k 1. júlu kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom začala vykonávať svoju činnosť (t.j., ak začala samostatne zárobkovo činná osoba svoju činnosť kedykoľvek v roku 2012, napr. aj v novembri alebo decembri), jej povinnosti voči Sociálnej poisťovni sa budú posudzovať k 1. júlu 2013).

 

Ak samostatne zárobkovo činná osoba neprekročí svojím hrubým príjmom zákonom stanovenú hranicu, povinnosť voči Sociálnej poisťovni naďalej nemá žiadnu (môže zvážiť možnosť dobrovoľného poistenia).

 

Ak samostatne zárobkovo činná osoba prekročí zákonom stanovenú hranicu, vznikne samostatne zárobkovo činnej osobe povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie a je povinná prihlásiť sa do osem dní od vzniku poistenia prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby. Prvý raz zaplatiť poistné za mesiac júl je povinná do 8. augusta.

 

Ak samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá bola prihlásená na povinné poistenie v Sociálnej poisťovni, nedosiahla za predchádzajúci rok zákonom stanovený hrubý príjem, povinné poistenie jej trvá len do 30.6. V takomto prípade je povinná sa z povinného poistenia odhlásiť do ôsmich dní po tomto dátume prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby.

 

Praktická rada:  Od 1. júla 2012, resp. od 1. októbra 2012 alebo dňom opätovného nadobudnutia právneho postavenia SZČO po týchto dátumoch (v období do 30. júna 2013, resp. do 30. septembra 2013), vzniká povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie tým SZČO, ktorých príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2011 vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2012 (12 x 339,89 eur = 4 078,68 eur), teda vyšší ako 4 078,68 eur.

 

Od 1. júla 2013, resp. od 1. októbra 2013 alebo dňom opätovného nadobudnutia právneho postavenia SZČO po týchto dátumoch (v období do 30. júna 2014, resp. do 30. septembra 2014), vzniká povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie tým samostatne zárobkovo činným osobám SZČO, ktorých príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2012 vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2013 (12 x 393,00 eur = 4 716,00 eur), teda vyšší ako 4 716,00 eur.


Prerušenie povinného nemocenského poistenia


Samostatne zárobkovo činnej osobe sa prerušuje povinné nemocenské poistenie

 • v období v ktorom má pozastavené prevádzkovanie živnosti, pozastavený výkon činnosti alebo pozastavenú činnosť,
 • v období, v ktorom je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody;
 • od 11. dňa potreby ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti
 • v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu,  ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej  samostatne zárobkovo činnej osoby,
 • odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia.

 

Praktická rada: Prerušenie povinného dôchodkového poistenia sa posudzuje rovnako ako zánik dôchodkového poistenia a skončenie prerušenia sa posudzuje rovnako ako vznik dôchodkového poistenia. Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná oznámiť príslušnej pobočke prerušenie nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti, pozastavenia výkonu činnosti alebo pozastavenia činnosti a z dôvodu výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody  do 30 dní od prerušenia a z dôvodu potreby osobného a celodenného ošetrovania od 11. dňa ošetrovania, z dôvodu nároku na rodičovský príspevok a z dôvodu trvania dočasnej pracovnej neschopnosti po uplynutí 52 týždňov do ôsmich dní od prerušenia prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby.

Vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia iných fyzických osôb


Povinne dôchodkovo poistená je fyzická osoba - rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, jeho manžel (manželka) a fyzická osoba, ktorej bolo toto dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak

- nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) alebo b),

- nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,

- nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (ďalej len "dôchodkový vek")

a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,

 

Takejto osobe, ak podala prihlášku na dôchodkové poistenie do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa, vzniká povinné dôchodkové poistenie odo dňa narodenia dieťaťa. Inak vzniká povinné dôchodkové poistenie odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky na dôchodkové poistenie. Ak sa o dieťa v tom istom období riadne stará viac fyzických osôb, povinné dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti vznikne fyzickej osobe, ktorá podá prihlášku na dôchodkové poistenie ako prvá. Povinné dôchodkové poistenie tejto osobe zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku, najneskôr dňom dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa.


Povinne dôchodkovo poistená je fyzická osoba - rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, jeho manžel (manželka) a fyzická osoba, ktorej bolo toto dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak

- nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) až c),

- nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,

- nedovŕšila dôchodkový vek

a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti.

 

Povinné dôchodkové poistenie vzniká tejto fyzickej osobe odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky na dôchodkové poistenie a zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, najneskôr dňom dovŕšenia 18 rokov veku tohto dieťaťa.


Povinne dôchodkovo poistená je fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu a fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne podľa osobitného predpisu v rozsahu najviac 12 rokov, ak

- nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) až d),

- nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,

- nedovŕšila dôchodkový vek

a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie;

do obdobia 12 rokov dôchodkového poistenia sa započítava aj obdobie dôchodkového poistenia získané z dôvodu uvedeného v písmene d),

 

Povinné dôchodkové poistenie vzniká tejto fyzickej osobe odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky na dôchodkové poistenie a zaniká dňom skončenia poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie podľa osobitného predpisu, alebo dňom, od ktorého podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného predpisu sa osobná asistencia má vykonávať v rozsahu menej ako 140 hodín mesačne alebo dňom zániku zmluvy o výkone osobnej asistencie najneskôr dňom získania 12 rokov povinného dôchodkového poistenia podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona.

Dátum poslednej zmeny: 10. 4. 2013
Dátum zverejnenia: 10. 4. 2013

Lokalita

 • Slovensko