Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Oslobodenie od súdnych poplatkov

Občan a štát

Oslobodenie od súdnych poplatkov rozlišujeme zákonné a na základe rozhodnutia súdu. Zákonné oslobodenie je upravené v zákone o súdnych poplatkoch a oslobodenie na základe rozhodnutia súdu je upravené v Civilnom sporovom poriadku.

Súd môže na návrh priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

Priznané oslobodenie súd kedykoľvek za konania odníme, prípadne i so spätnou účinnosťou, ak sa do právoplatného skončenia konania ukáže, že pomery účastníka oslobodenie neodôvodňujú, prípadne neodôvodňovali.

Ak bol účastníkovi oslobodenému od súdnych poplatkov ustanovený zástupca, vzťahuje sa oslobodenie v rozsahu, v akom bolo priznané, i na hotové výdavky zástupcu a na odmenu za zastupovanie.

V Občianskom súdom poriadku teda nie je výslovne stanovené, akým spôsobom sa pomery preukazujú, no podľa súdnej praxe sa pomery najčastejšie preukazujú písomnými dokladmi o majetkových, zárobkových, sociálnych, zdravotných a iných osobných pomeroch (potvrdenie o príjme, potvrdenie o výške dôchodku, majetkové priznanie, potvrdenie o zdravotnom stave, atď).

Návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov možno podať písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Podanie urobené telefaxom treba doplniť najneskôr do 3 dní predložením jeho originálu. Na podania, ktoré neboli v tejto lehote doplnené, sa neprihliada.

Každý okresný súd je povinný spísať podanie do zápisnice a postúpiť ho bez prieťahu príslušnému súdu. Také podanie má tie isté účinky, ako keby sa stalo priamo na príslušnom súde. Z návrhu musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

Proti uzneseniu súdu, ktorým sa nevyhovelo návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov je prípustné odvolanie.

Niektoré súdne konaniaoslobodené od poplatkovej povinnosti zo zákona (t. j. nie je potrebné žiadať o oslobodenie od poplatku). Tieto konania sú v zákone taxatívne vymedzené - ide o konania vo veciach:

 • opatrovníckych, starostlivosti o maloleté deti, osvojenia a povolenia uzavrieť manželstvo,
 • spôsobilosti na právne úkony,
 • zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, sociálnych služieb, aktívnych opatrení na trhu práce a poskytovania zdravotnej starostlivosti, 
 • výkonu rozhodnutí a exekúcie na vymáhanie pohľadávok zo súdnych a notárskych poplatkov, z peňažných trestov, pokút a trov konania vymáhaných štátom,
 • plnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv,
 • opravy chýb a odstránenia nedostatkov v zoznamoch voličov,
 • vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí,
 • vyslovenia prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti,
 • nečinnosti orgánu verejnej správy,
 • ochrany pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy,

Zákon taktiež vymenúva niektoré osoby, ktoré sú od poplatkovej povinnosti oslobodené, a to bez ohľadu na to, o aké konanie ide. Ide o nasledovné osoby:

 • Slovenská republika, štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, Národný úrad práce a Sociálna poisťovňa,
 • obce a vyššie územné celky v konaní vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu, 
 • nadácie a charitatívne, humanitárne, ekologické organizácie a združenia pôsobiace na ochranu spotrebiteľov, 
 • navrhovateľ v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, 
 • navrhovateľ v konaní o určenie výživného, v konaní o jeho zvýšení, ako aj v konaní o uplatnení práva na zaplatenie úrokov z omeškania s plnením výživného a v konaní o uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia o výživnom,
 • nevydatá matka v konaní o príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom, 
 • prokurátor v konaní začatom na jeho návrh a v konaní, do ktorého vstúpil, 
 • maloleté dieťa v konaní o určenie alebo zapretie rodičovstva a v konaní o prípustnosti zapretia otcovstva, 
 • navrhovateľ v konaní o náhrade škody vrátane škody na veciach, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví, 
 • navrhovateľ v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom,
 • navrhovateľ v konaní o poddlžníckej žalobe,
 • profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci Policajného zboru, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, príslušníci Národného bezpečnostného úradu a príslušníci Slovenskej informačnej služby a colníci v konaní o preskúmanie rozhodnutí služobných orgánov týkajúcich sa skončenia služobného pomeru a s tým súvisiacich nárokov podľa osobitných predpisov,
 • veriteľ a dlžník pri podaní návrhu na konkurzné konanie,
 • diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, a to za predpokladu, že nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a že je zaručená vzájomnosť. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky vyberané za poplatkové úkony týkajúce sa nehnuteľností a návrhov na začatie konania (odvolaní), ak je predmetom sporu nehnuteľnosť,
 • navrhovateľ pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, návrhu na povolenie reštrukturalizácie a návrhu na povolenie oddlženia, 
 • správca podľa osobitného predpisu, ak nejde o uplatňovanie nárokov z pohľadávok postúpených na úpadcu po vyhlásení konkurzu, 
 • navrhovateľ v konaní o vylúčení majetku zo súpisu majetku podstát podľa osobitného predpisu,
 • navrhovateľ v konaní o vylúčení majetku zo súpisu podstaty podľa osobitného predpisu,
 • navrhovateľ v konaní o vylúčení veci z exekúcie podľa Exekučného poriadku,
 • navrhovateľ v konaní o určení popretej pohľadávky podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii
 • diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, a to za predpokladu, že nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a že je zaručená vzájomnosť. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky vyberané za poplatkové úkony týkajúce sa nehnuteľností a návrhov na začatie konania (odvolaní), ak je predmetom sporu nehnuteľnosť, 
 • navrhovateľ podľa § 16 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, 
 • navrhovateľ v konaní podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov a v ďalších konaniach, ak to ustanovujú osobitné predpisy,
 • cudzinec v konaní o udelenie azylu, 
 • navrhovateľ v konaní podľa § 5 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení zákona č. 217/2004 Z. z.
 • spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva podľa osobitného predpisu.

Uvedené oslobodenia sa vzťahujú aj na konanie o odvolaní, dovolaní, obnove konania a výkone rozhodnutia alebo exekúcii.

Dátum poslednej zmeny: 28. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 31. 7. 2013

Lokalita

 • Slovensko