Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR

Orgány ochrany ovzdušia

Životné prostredie

Orgány ochrany ovzdušia sú orgány štátnej správy ochrany ovzdušia, ktorým zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) ustanovuje práva a povinnosti v oblasti ochrany ovzdušia.

Orgánmi ochrany ovzdušia sú:

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia, ktoré:

 • ustanovuje normy prípustnej miery znečisťovania ovzdušia a prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia
 • riadi výkon štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia,
 • vykonáva hlavný štátny dozor v oblasti ochrany ovzdušia,
 • je vo vzťahu ku Komisii notifikačným orgánom, sprístupňuje a podáva Komisii ustanovené informácie a správy vo veciach ochrany ovzdušia a v ustanovených lehotách a rozsahu podľa vyhlášky č. 255/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú informácie podávané Európskej komisii a požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr,
 • vydáva vyjadrenia
 1. k návrhu - koncepcie územného rozvoja Slovenskej republiky, plánu udržateľnej mobility regiónu, dokumentov na podporu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,
 2. v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, pre vydanie rozhodnutia v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu na národnej úrovni alebo jeho zmeny, ak nastanú pochybnosti vo veciach hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, na základe žiadosti príslušného orgánu v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
 • zabezpečuje monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy,
 • vo veciach monitorovania, hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie
 1. zriadenie a prevádzkovanie národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia,
 2. hodnotenie kvality ovzdušia,
 3. priestorové modelovanie kvality ovzdušia, prenosu a rozptylu látok znečisťujúcich ovzdušie,
 4. klasifikáciu zón a aglomerácii podľa režimu hodnotenia,
 5. zverejnenie aktuálnych informácií o kvalite ovzdušia,
 6. prevádzkovanie smogového varovného systému,
 7. zverejnenie správy o kvalite ovzdušia každoročne obsahujúcej hodnotenie kvality ovzdušia a informácie o podiele jednotlivých sektorov na jeho znečistení,
 8. a okresného úradu schvaľovanie meracích prostriedkov, metód, zariadení, sietí a laboratórií na monitorovanie kvality ovzdušia vykonávané prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov,
 9. a Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorá je na účely tohto zákona národným notifikačným orgánom (ďalej len „národný notifikačný orgán“), a povoľujúceho orgánu správnosť merania meracími prostriedkami ich akreditáciu a notifikáciu a kontroluje udržiavanie presnosti meracích prostriedkov, najmä riadením kvality vykonávaným podľa požiadaviek medzinárodných noriem pre akreditáciu skúšobných a kalibračných laboratórií a akreditáciu orgánov vykonávajúcich inšpekciu zhody meracích prostriedkov so špecifikovanými požiadavkami,
 10. spoluprácu s príslušnými organizáciami členských štátov Európskej únie, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a s Komisiou v oblasti hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia a koordináciu programov na zlepšenie kvality ovzdušia na území Slovenskej republiky, ktoré organizuje Komisia,
 11. výmenu aktuálnych informácií o kvalite ovzdušia s dotknutými susednými štátmi Európskej únie a prekročenia informačných prahov a výstražných prahov a tieto informácie zverejňuje,
 12. činnosti národného referenčného laboratória a dohliada na ich vykonávanie,
 • pri prekročení prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia v dôsledku znečisťovania ovzdušia v susednom štáte vyvolá rokovania so zodpovednými orgánmi predmetného štátu na účely prijatia opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia,
 • pri prekročení prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia v dôsledku znečisťovania ovzdušia v susednom štáte vyvolá rokovania so zodpovednými orgánmi predmetného štátu na účely prijatia opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia,
 • zverejňuje informácie o orgánoch a organizáciách zodpovedných za hodnotenie kvality ovzdušia a riadenie kvality ovzdušia, programoch na zlepšenia kvality ovzdušia a o nízkoemisných zónach,
 • vo veciach stacionárnych zdrojov prostredníctvom
 1. inšpekcie vykonáva dozor, dohľad a kontrolu povinností a zákazov podľa tohto zákona,
 2. poverenej organizácie spravuje Národný emisný informačný systém o stacionárnych zdrojoch a ich emisiách, vyhodnocuje získané údaje a vybrané údaje sprístupňuje verejnosti; zverejňuje zoznamy a údaje o spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá,
 3. inšpekcie alebo poverenej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zabezpečuje sledovanie technického rozvoja v rámci ochrany ovzdušia a podporuje sprístupňovanie informácií o najlepších dostupných technikách a technológiách obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia,
 4. inšpekcie alebo poverenej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva vykoná plošný prieskum na zistenie údajov o malých spaľovacích zariadeniach na vykurovanie domácností,
 • vo veciach plnenia národných záväzkov znižovania emisií
 1. vypracúva prostredníctvom poverenej organizácie národné emisné inventúry, informatívne správy o emisných inventúrach a projekcie emisií a zverejňuje ich,
 2. informuje Komisiu o úmysle využiť flexibilitu v plnení národných záväzkoch znižovania emisií,
 3. vypracúva národný program znižovania emisií a jeho aktualizácie a predkladá ich na schválenie vláde Slovenskej republiky a Komisii,
 4. sleduje, preskúmava a vyhodnocuje realizáciu opatrení z národného programu,
 5. spolupracuje s inými štátmi a koordinuje svoju činnosť v rámci príslušných medzinárodných organizácií, a to aj výmenou informácií o technickom pokroku, výskume a vývoji s cieľom zlepšiť východiskovú základňu pre uľahčovanie znižovania emisií,
 • vo veciach odbornej spôsobilosti na odborné posudzovanie v oblasti ochrany ovzdušia, na prevádzkovanie a riadenie spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a na kontrolu malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo
 1. overuje odbornú spôsobilosť posúdením kvalifikačných predpokladov a komisionálnou skúškou; overením odbornej spôsobilosti a vykonaním skúšky ministerstvo môže poveriť iný orgán ochrany ovzdušia, poverenú organizáciu alebo inú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
 2. zriaďuje skúšobnú komisiu na overenie odbornej spôsobilosti a ustanovuje skúšobný poriadok,
 3. vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti; ak ide oprávnené posudzovanie, určuje rozsah predmetu posudzovania a posudzovaných činností a jeho platnosť, pri zmene právnych predpisov mení rozsah osvedčenia a môže zmeniť aj jeho platnosť,
 4. rozhoduje o predĺžení platnosti osvedčenia a odsúhlasuje zmeny údajov, podmienok a dokladov, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie,
 5. upozorňuje na porušenie povinností a ukladá opatrenia na nápravu, ak sú závažné nedostatky v znalostiach alebo vo vykonávaní oprávnenej činnosti, a zabezpečuje kontrolu ich splnenia; na kontrolu splnenia opatrení na nápravu, ministerstvo môže poveriť orgán uvedený v prvom bode,
 6. rozhoduje o zrušení, zmene alebo pozastavení platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti; na kontrolu splnenia opatrení na nápravu pri pozastavení platnosti osvedčenia ministerstvo môže poveriť orgán uvedený v prvom bode,
 7. vyzýva na opakované preukázanie odbornej spôsobilosti alebo na absolvovanie odbornej prípravy v ustanovených prípadoch podľa § 56 ods. 8,
 8. povoľuje na základe splnenia ustanovených požiadaviek vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku, určuje jeho rozsah a podmienky vyhotovenia, ak je to potrebné,
 9. eviduje zmeny údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie a na ich základe aktualizuje zverejnené zoznamy odborne spôsobilých osôb,
 • vo veciach oprávnených technických činností,
 1. určuje požiadavky pre špecifickú oblasť oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok  a inšpekcií zhody, ktoré sú potrebné pre vyšpecifikovanie rozsahu a podmienok pôsobnosti oprávnených osôb podľa právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, technických noriem a ostatných technických špecifikácií pre jednotlivé oprávnené technické činnosti,
 2. zriaďuje skúšobnú komisiu na overenie odbornej spôsobilosti a ustanovuje skúšobný poriadok,
 3. overuje odbornú spôsobilosť na výkon oprávnenej technickej činnosti, vrátane posúdenia kvalifikačných predpokladov, komisionálnou skúškou; na overenie odbornej spôsobilosti na výkon oprávnenej technickej činnosti ministerstvo môže poveriť orgán ochrany ovzdušia, poverenú organizáciu a národný notifikačný orgán alebo inú organizáciu,
 4. vydáva osvedčenie zodpovednej osoby, v ktorom určuje rozsah a podmienky pôsobnosti zodpovednej osoby podľa odborov, účelov, objektov, metód a metodík oprávnenej technickej činnosti a mení rozsah alebo podmienky pôsobnosti zodpovednej osoby vo vydanom osvedčení, ak dôjde k zmene právnych predpisov,
 5. eviduje zmeny údajov, podmienok, dokladov, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie zodpovednej osoby,
 6. požaduje spresnenie údajov uvedených v správe alebo v čiastkovej správe alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov,
 7. vyzýva na opakované preukázanie splnenia požiadaviek na vydanie osvedčenia zodpovednej osoby vrátane účasti na odbornej príprave a zloženia skúšky, zabezpečuje posúdenie splnenia požiadaviek, vykonanie odbornej prípravy a skúšky; vykonaním odbornej prípravy, skúšky a posúdením plnenia požiadaviek ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v druhom bode,
 8. upozorňuje na porušenie povinností a ukladá opatrenia na nápravu, ak orgány ochrany ovzdušia, poverená organizácia, akreditačný orgán alebo národný notifikačný orgán zistil nedostatky v znalostiach zodpovednej osoby alebo vo vykonávaní akreditovaných a notifikovaných oprávnených technických činností a ostatných odborných činností a zabezpečuje kontrolu ich splnenia; kontrolou splnenia uložených opatrení ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v druhom  bode,
 9. vykonáva dohľad nad plnením povinností oprávnených osôb, zodpovedných osôb a subdodávateľov oprávnených technických činností; vykonaním dohľadu môže poveriť inšpekciu alebo poverenú osobu,
 10. rozhoduje o zrušení, zmene alebo o pozastavení platnosti osvedčenia zodpovednej osoby,
 11. podáva podnet na konanie živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia na viazanú živnosť, o pozastavení prevádzkovania živnosti, o zmene živnostenského oprávnenia alebo o zmene zodpovedných zástupcov,
 12. kontroluje úplnosť a správnosť údajov sprístupňovaných oprávnenými osobami v informačnom systéme podľa § 20 ods. 11 zákona a vyzýva oprávnené osoby na ich opravu alebo aktualizovanie,
 13. vyzýva poverenú organizáciu na posúdenie profesijnej spôsobilosti oprávnených osôb a zodpovedných osôb, posúdenie plnenia požiadaviek a profesijnej spôsobilosti na vydanie povolenia na vykonanie oprávneného merania vo výnimočnom prípade a na kontrolu reprezentatívnosti výsledku diskontinuálneho oprávneného merania alebo automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia,
 14. zverejňuje informácie o metódach a metodikách jednotlivých oprávnených technických činností a o riešení ich rozvoja podľa aktuálneho stavu techniky; ministerstvo môže poveriť zverejňovaním informácií organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
 15. spolupracuje s akreditačnými orgánmi a s národným notifikačným orgánom pri akreditácii, reakreditácii a notifikácii požiadaviek pre špecifický odbor oprávnených technických činností, podáva podnety na mimoriadny dohľad, odsúhlasuje akreditačný predpis, ktorým sú vydané notifikačné požiadavky pre špecifickú oblasť oprávnených meraní, 
 16. zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených požiadaviek na vydanie povolenia na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej; posúdením plnenia požiadaviek ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v druhom bode,
 17. vydáva povolenia na vykonanie oprávneného merania kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody alebo ich časti a určuje rozsah a podmienky ich vykonania, ak sú potrebné,
 • vedie evidenciu odborne spôsobilých osôb podľa, oprávnených osôb a zodpovedných osôb podľaa zverejňuje ich zoznam spolu s kontaktnými údajmi a rozsahom ich činnosti na účely informovania prevádzkovateľov, orgánov ochrany ovzdušia a verejnosti; ministerstvo môže poveriť vedením tejto evidencie a zverejňovaním zoznamu osôb organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.                                                     

Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len "inšpekcia") 

Inšpekcia je kontrolným orgánom, ktorá vykonáva odborný štátny dozor vo veciach ochrany ovzdušia, rieši podnety a kontroluje najmä:

 • súlad prevádzky stacionárnych zdrojov s dokumentáciou, s podmienkami a požiadavkami určenými povoľujúcim orgánom,
 • dodržiavanie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov
 1. vlastnými kontrolnými meraniami,
 2. na základe správ o platnom výsledku oprávneného merania,
 3. na základe výsledkov meraní prevádzkových parametrov prevádzkovateľa stacionárneho zdroja
 4. na základe protokolov z kontinuálneho merania a ďalších súvisiacich dokladov o dodržaní požiadaviek na automatizovaný merací systém emisií,
 5. na základe výsledkov technických výpočtov,
 6. na základe analýz odobratých vzoriek,
 7. na základe skutočností zistených pri kontrole zdroja na mieste,
 • dodržiavanie povinností oprávnených osôb, ktoré vykonávajú oprávnené technické činnosti,
 • platnosť výsledkov, náležitosti a požiadavky vyhotovovania správ o platných výsledkoch oprávnených technických činností a protokolov z kontinuálneho merania emisií a dodržiavanie osobitných podmienok oprávnenej technickej činnosti,
 • plnenie požiadaviek na automatizované meracie systémy emisií
 1. na základe správ o platnom výsledku oprávnenej kalibrácii, oprávnenej skúšky a inšpekcie zhody,
 2. vlastnými kontrolnými skúškami a inšpekciou zhody,
 • vedenie prevádzkovej evidencie prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov,
 • plnenie opatrení na nápravu; pri závažných nedostatkoch najneskôr do šiestich mesiacov od uloženého termínu ich splnenia,
 • plnenie opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie následkov havarijných stavov prevádzkovateľmi veľkých zdrojov a prevádzkovateľmi stredných zdrojov,
 • dodržiavanie ostatných povinností prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov vyplývajúcich zo zákona o ochrane ovzdušia,
 • dodržiavanie regulačných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia zo smogových regulačných plánov,
 • kvalitu vyrábaných palív a palív uvádzaných na trh a plnenie povinností výrobcu regulovaných výrobkov alebo podnikateľa, ktorý uvádza na trh regulované výrobky; na tento účel odoberá na náklady kontrolovaných subjektov vzorky a zabezpečuje ich analýzy,
 • malé spaľovacie zariadenia na tuhé palivo a kvapalné palivo a zabezpečuje analýzy odobratých vzoriek; výkon takejto kontroly si môže inšpekcia zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorej vydá poverenie
 • dodržiavanie zákazov podľa zákona o ochrane ovzdušia.

Pri zistení porušenia povinností určených v povolení, ustanovených zákonom o ochrane ovzdušia a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia

 • ukladá opatrenia na nápravu a pokuty
 • rozhoduje o obmedzení alebo zastavení prevádzky zdroja,
 • navrhuje okresnému úradu určiť vykonanie oprávnenej technickej činnosti, skrátiť lehoty vykonávania oprávnených technických činností, zrušiť alebo zmeniť súhlas na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených technických činností,
 • dáva podnety na preskúmanie povolenia zdroja, schváleného súboru parametrov a opatrení a schváleného postupu výpočtu množstva emisií.

Inšpekcia spolupracuje s povoľujúcim orgánom a na jeho žiadosť vydáva stanoviská na účely

 • vydávania súhlasu a povolenia zdroja,
 • určenia rozsahu a podmienok vedenia prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov,
 • určenia prísnejších emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, - zistenia množstva emisií zo stacionárneho zdroja,
 • určenia výnimiek, osobitných podmienok alebo osobitných lehôt zisťovania množstva emisií zo stacionárneho zdroja, údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov,
 • schválenia návrhu súboru parametrov a opatrení.

Inšpekcia

 • vydá bezodkladne odôvodnené stanovisko o zistení neplatnosti výsledku oprávnenej technickej činnosti a správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti alebo jej príslušnej časti a túto skutočnosť oznámi oprávnenej osobe, ktorá danú oprávnenú technickú činnosť vykonala, prevádzkovateľovi, pre ktorého takýto doklad bol vyhotovený, a príslušnému povoľujúcemu orgánu,
 • navrhuje ministerstvu opatrenia na nápravu alebo navrhuje zmenu alebo zrušenie osvedčenia zodpovednej osoby a kontroluje vykonanie uložených opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou oprávnených osôb na vykonávanie oprávnených technických činností,
 • bezodkladne oznamuje akreditačnému orgánu a národnému notifikačnému orgánu nedostatky v systéme kvality a v odborných činnostiach vykonávaných akreditovanými a notifikovanými oprávnenými osobami, ktoré zistila svojou kontrolnou činnosťou,
 • posudzuje na vyzvanie ministerstva znalosti a odbornú spôsobilosť oprávneného posudzovateľa v odbore emisno-technologických posudzovaní a v odboroch posudzovania prostriedkov a podmienok oprávnených meraní a zodpovedných osôb vykonávať oprávnené technické činnosti so špecifikovanými požiadavkami vrátane vykonania skúšky ,
 • spolupracuje s akreditačnými orgánmi a s národným notifikačným orgánom pri akreditácii, reakreditácii  a pri dohľade nad plnením notifikačných požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností,
 • zavádza a udržiava systém kvality vlastných kontrolných diskontinuálnych meraní a vykonávaných kontrol kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií vrátane akreditácie svojich odborných činností podľa medzinárodných technických noriem a účasti na medzilaboratórnych testoch profesijnej spôsobilosti,
 • sleduje technický rozvoj v oblasti ochrany ovzdušia v rozsahu svojej pôsobnosti a spolupracuje s ministerstvom na sprístupňovaní informácií o súčasnom stave najlepších dostupných techník a technológií obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia,
 • vypracúva a vykonáva program monitorovania, na základe ktorého kontroluje dodržiavanie ustanovených požiadaviek na väčšie stredné spaľovacie zariadenia, kvalitu regulovaných výrobkov, kvalitu motorových palív, výrobu a kvalitu druhotných palív.

Inšpekcia pri riadení kvality ovzdušia

 • spolupracuje pri tvorbe programu na zlepšenie kvality ovzdušia a smogového regulačného plánu,
 • zisťuje možné príčiny zhoršenia kvality ovzdušia,
 • na účely zmiernenia zhoršenia kvality ovzdušia kontroluje plnenie opatrení určených smogovým regulačným plánom a technicko-organizačných opatrení na zmiernenie havárie a povinnosti prevádzkovateľa, ak príčinou zhoršenia kvality ovzdušia je havária na zdroji,
 • je oprávnená vyžadovať súčinnosť orgánov štátnej správy, obce alebo iných právnických osôb a fyzických osôb.

Okresný úrad v sídle kraja

 • sprístupňuje informácie verejnosti a najmenej raz ročne zverejňuje informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na jeho znečisťovaní za svoj územný obvod,
 • môže určiť miestne alebo regionálne cieľové hodnoty pre ďalšie znečisťujúce látky,
 • zabezpečuje udržiavanie dobrej kvality ovzdušia a jej zlepšovanie v oblastiach, kde nie je dobrá
 • sleduje vývoj kvality ovzdušia a v spolupráci s poverenou organizáciou, okresnými úradmi, samosprávnymi krajmi a obcami identifikuje pôvod znečistenia ovzdušia a vyhodnocuje účinnosť prijatých opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia,
 • ak je to účelné, nariadi obci alebo samosprávnemu kraju
 • vypracúva, vydáva a zverejňuje program na zlepšenie kvality ovzdušia, preskúmava ho a podľa potreby ho aktualizuje,

1. vypracovať regionálny program alebo miestny program na zlepšenie kvality ovzdušia,

2. zapracovať opatrenia z programu na zlepšenie kvality ovzdušia do osobitných dokumentov vydávaných v rámci svojich kompetencií,

 • vykonáva verejný odpočet plnenia opatrení z programu na zlepšenie kvality ovzdušia a regionálnych programov a miestnych programov; zverejňuje informácie o ich plnení,
 • vypracúva a vydáva smogový regulačný plán,
 • vyhlasuje začatie a ukončenie uplatňovania opatrení zo smogových regulačných plánov oznámením verejnou vyhláškou, ak sa regulácia vzťahuje na prekročenie limitnej hodnoty alebo cieľovej hodnoty,
 • kontroluje realizáciu opatrení z programu na zlepšenie kvality ovzdušia a smogového regulačného plánu,
 • vykonáva štátny dozor a ukladá pokuty a opatrenia na nápravu za porušenie povinnosti subjektom zodpovedným za plnenie opatrení v smogovom regulačnom pláne a pokuty za porušenie povinnosti vypracovať regionálny program alebo miestny program podľa a povinnosti informovať o smogovej situácii; ukladá opatrenia na nápravu za porušenie plnenia opatrení z programu na zlepšenie kvality ovzdušia,
 • zabezpečuje dôkazy v spolupráci s poverenou organizáciou, ak k prekročeniu limitných hodnôt pre PM10 dochádza z dôvodu opätovného rozptylu častíc po zimnom posype alebo solení ciest alebo ak k prekročeniu limitných hodnôt dochádza z prírodných zdrojov a informuje o tom ministerstvo,
 • vydáva vyjadrenia k návrhom a zmenám - územných plánov regiónov, koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike, dokumentov na podporu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, plánov udržateľnej mobility kraja, regiónu a obce, strategických dokumentov v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie49) regionálneho charakteru, umiestnenia stavby pozemnej komunikácie ustanovenej intenzity dopravy v zastavanom území obce, umiestnenia stavby diaľnice.
 • rozhoduje o obmedzení alebo zastavení prevádzky veľkého stacionárneho zdroja.

Okresný úrad v sídle kraja

 • vydáva súhlas pre veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona.
 • v súhlasoch podľa zákona a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 zákona môže určiť podmienky prevádzkovania veľkých zdrojov a stredných zdrojov.
 • rozhoduje v prípade pochybností o vymedzení, začlenení alebo kategorizácii stacionárneho zdroja a o vymedzení a začlenení jeho zariadení,
 • schvaľuje postupy výpočtu množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných zdrojov podľa ustanovených požiadaviek a technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, ak nie sú schválené v súhlase podľa zákona,  
 • určuje v súhlasoch podľa odseku 1 alebo v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 zákona emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania veľkých zdrojov a stredných zdrojov,
 • zabezpečuje udržanie kvality ovzdušia,
 • podieľa sa na vypracovaní programu a integrovaného programu,
 • určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, ak nie sú určené v súhlase vydanom podľa odseku 1,
 • spracúva každoročne súhrnné ročné vyhodnotenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov v okrese za predchádzajúci rok a predkladá ho poverenej organizácii v elektronickej forme do 31. mája,
 • zabezpečuje zverejnenie ročných správ o prevádzke a kontrole spaľovní odpadov alebo zariadení na spoluspaľovanie odpadov o kapacite 2 a viac ton spaľovaného odpadu za hodinu a zoznamu spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou pod 2 tony za hodinu každoročne do 31. mája nasledujúceho roka; v tejto lehote zverejňuje aj zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá,
 • sprístupňuje verejnosti žiadosti o vydanie súhlasu, súhlasy vydané na ich základe a ich aktualizácie a vykonáva verejné prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu, ak ide o konanie podľa § 18 zákona,
 • preskúmava periodicky podmienky prevádzkovania spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a podľa potreby ich upravuje alebo určuje nové podmienky  prevádzkovania podľa § 18 ods. 9 zákona,
 • uloží prevádzkovateľovi veľkého zdroja a prevádzkovateľovi stredného zdroja opatrenia na nápravu, ak neplnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia,
 • môže určiť výnimky z emisných limitov a z technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, z monitorovania údajov o ich dodržaní a čas ich trvania, ak nie sú určené v súhlasoch podľa odseku 1 alebo v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 zákona a ak je tak ustanovené,
 • spracúva každoročne údaje o množstvách a kvalite predaných palív za predchádzajúci rok, ktoré predkladá ten, kto predáva tuhé palivo a kvapalné ropné palivo, a predkladá ich poverenej organizácii v elektronickej forme do 31. mája,
 • určuje v pochybnostiach prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného zdroja vykonať overovacie oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania podľa ustanovených požiadaviek,
 • rozhoduje v osobitných prípadoch o skrátení lehôt vykonávania oprávnených meraní, o zrušení alebo zmene súhlasu na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní a určuje prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného zdroja vykonať mimoriadne oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania podľa ustanovených požiadaviek; zmena súhlasu na predĺženie lehoty diskontinuálneho merania alebo upustenie od oprávnených meraní sa neuplatňuje, ak ide o spaľovne odpadov alebo o zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, ktoré sú umiestnené v obytnom území alebo zmiešanom území obce alebo vo vzdialenosti do 700 m od takéhoto územia,  
 • určuje prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľom stredného zdroja podmienku vykonávania oprávnených meraní pri záložných systémoch a v tých miestach merania technologických zdrojov, v ktorých to nie je ustanovené, ak nie je určená v súhlase podľa zákona,
 • ukladá pokuty prevádzkovateľom veľkých zdrojov a prevádzkovateľom stredných zdrojov a tomu, kto vyrába, dováža a predáva palivá,
 • vydáva stanoviská k územným plánom obcí a územným plánom zón,
 • môže povoliť na údržbu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok a historických vozidiel   nákup a použitie obmedzeného množstva regulovaných výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa § 14 ods. 6 zákona ,
 • môže určiť podľa druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných zdrojov, ktoré všeobecné emisné limity, ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona, sa pre konkrétny stacionárny zdroj uplatňujú,
 • môže určiť pre veľké zdroje a stredné zdroje, ktoré technické požiadavky a podmienky prevádzkovania sa pre konkrétny zdroj uplatňujú, ak ich všeobecne záväzný právny predpis vydaný na vykonanie tohto zákona ustanovuje variantne,
 • oznamuje bezodkladne písomne ministerstvu výnimky určené podľa § 26 ods. 3 písmena l) zákona,
 • sprístupňuje verejnosti súhlasy a ich aktualizácie vydané na povolenie stacionárnych
 • zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá.
 • Štátnu správu ochrany ovzdušia, ktorá podľa tohto zákona nepatrí iným orgánom ochrany ovzdušia, vykonávajú okresné úrady.   

Okresný úrad

 • vydáva súhlasy (§ 26 zákona o ochrane ovzdušia) a povolenia zdroja (§ 27 zákona o ochrane ovzdušia pre veľké zdroje a stredné zdroje, preskúmava ich a ak je to potrebné mení ich; na podnet inšpekcie preskúma a podľa potreby zmení predmetný súhlas a povolenie zdroja najneskôr do šiestich mesiacov,
 • rozhoduje v prípade pochybností o vymedzení, začlenení alebo kategorizácii stacionárneho zdroja a o vymedzení a začlenení jeho zariadení,
 • rozhoduje o povolení dočasnej výnimky z emisných limitov pri prerušení dodávky riadneho paliva pre spaľovacie zariadenie,
 • ukladá prevádzkovateľovi vypracovať a aktualizovať súbor parametrov a opatrení, plán riadenia zápachu a plán riadenia prašnosti, program znižovania emisií
 • vykonáva štátny dozor vo veciach dodržiavania povinností prevádzkovateľov veľkých zdrojov a stredných zdrojov a rieši podnety,
 • vydáva vyjadrenia
  • k veľkým zdrojom a stredným zdrojom, ktoré sú súčasťou prevádzky podľa zákona č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • na vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ak ide o výrobu druhotných palív,
  • k návrhom a zmenám územných plánov obcí alebo ich častí a zón,
  • k navrhovanej činnosti a strategickým dokumentov v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie,
  • k návrhom a zmenám dokumentov na podporu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,
  • podieľa sa na vypracovaní programu na zlepšenie kvality ovzdušia a jeho aktualizácii,
  • môže povoliť na údržbu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok a historických vozidiel nákup a použitie obmedzeného množstva výrobkov,
  • každoročne informuje ministerstvo do 30. apríla o preukázanom prekročení emisného limitu a o porušení povinností prevádzkovateľmi v ich územnom obvode za predchádzajúci rok,
  • určuje príslušnosť obce pri povoľovaní malého zdroja,
  • môže v konaní o vydanie súhlasu alebo povolenia a v konaní o povolenie dočasnej výnimky z emisných limitov pri prerušení dodávky riadneho paliva
   • určiť emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania individuálne vrátane emisného limitu pre znečisťujúcu látku, ktorá nie je v zozname znečisťujúcich látok,
   • určiť kompenzačné opatrenia,
   • určiť výnimky z emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a čas ich trvania, len ak je tak ustanovené zákonom o ochrane ovzdušia alebo vykonávacím predpisom, udelené výnimky môže prehodnotiť a zrušiť; určené výnimky oznamuje ministerstvu,
   • určiť spôsob zisťovania hodnoty emisnej veličiny vrátane určenia osobitných podmienok merania a času ich trvania, nahradenia kontinuálneho merania diskontinuálnym meraním alebo technickým výpočtom, nahradenia diskontinuálneho merania technickým výpočtom, skrátenia alebo predĺženia intervalu oprávnenej technickej činnosti a upustenia od merania, len ak to ustanovuje vyhláška č. 249/2023 Z. z. o o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
   • určiť vykonanie a lehotu vykonania overovacieho diskontinuálneho merania v prípade pochybnosti o výskyte znečisťujúcej látky v nečistenom odpadovom plyne alebo mimoriadneho diskontinuálneho merania v prípade pochybnosti o dodržaní emisného limitu, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, podľa požiadaviek a len v prípade ak to ustanovuje vyhláška č. 249/2023 Z. z.,
   • určiť podmienku vykonania oprávnenej technickej činnosti pri záložných systémoch alebo na iných miestach merania ako je ustanovené,
   • určiť spôsob a požiadavky na zisťovanie množstva emisií,
   • určiť rozsah a požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie stacionárneho zdroja,
   • určiť emisnú kvótu alebo emisný strop pre vybrané stacionárne zdroje,
   • určiť povinnosť monitorovať kvalitu ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja a určiť podmienky monitorovania,
   • požiadať inšpekciu o vydanie stanoviska pri vydávaní súhlasov a povolení zdroja,
   • vyžiadať stanovisko poverenej organizácie k monitorovaniu kvality ovzdušia prevádzkovateľom
   • pri zistení porušenia povinnosti určenej v povolení ustanovenej týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia
    • ukladá prevádzkovateľovi veľkého zdroja a stredného zdroja opatrenia na nápravu a pokuty,
    • dáva návrh okresnému úradu v sídle kraja na obmedzenie prevádzky alebo zastavenie prevádzky zdroja podľa

Okresný úrad v rámci Národného emisného informačného systému

 • vedie evidenciu podľa vybraných údajov o veľkých zdrojoch a stredných zdrojoch, ich prevádzkovateľoch a emisiách za svoj územný obvod,
 • každoročne do 31. mája spracúva súhrnné ročné vyhodnotenie

1. prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov v okrese za predchádzajúci rok,

2. údajov o množstve a kvalite palív za predchádzajúci rok predkladané,

 • vedie knižnicu a archív dokumentov,
 • vkladá záväzné pripomienky k notifikáciám oprávnených technických činností, ak sú potrebné
 • vkladá rozhodnutia, súhlasy, dokumenty o ukončení dozoru a iné dokumenty vydané podľa zákona o ochrane ovzdušia (najneskôr od 1 januára 2027) 

Okresný úrad vo vzťahu k verejnosti

 • sprístupňuje žiadosti o povolenie zdroja, vydané súhlasy, povolenia zdrojov a ich aktualizácie, ak ide o spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov,
 • vykonáva verejné pripomienkovanie a verejné prerokovanie žiadostí v konaní o vydanie povolenia pre spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov,
 • zverejňuje každoročne do 31. mája zoznam a vybrané údaje o spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov na webovom portáli o životnom prostredí; ak ide o spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou dvoch a viac ton spaľovaného odpadu za hodinu, zverejňuje aj ročné správy o ich prevádzke,
 • sprístupňuje vydané súhlasy, povolenia zdrojov a ich aktualizácie, ak ide o zariadenia používajúce organické rozpúšťadla.

 

Štátnu správu ochrany ovzdušia, ktorá podľa zákona o ochrane ovzdušia nepatrí iným orgánom ochrany ovzdušia, vykonávajú okresné úrady.

 

Samosprávny kraj

Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia

 • informuje o kvalite ovzdušia vo svojom územnom obvode,
 • participuje na vypracovaní programu na zlepšenie kvality ovzdušia a smogového regulačného plánu a implementuje opatrenia, za ktoré je zodpovedný,
 • prijíma opatrenia na udržanie alebo zlepšenie kvality ovzdušia vo svojom územnom obvode a zapracúva ich do dokumentov vydávaných v rámci svojich kompetencií81) a tieto opatrenia implementuje,
 • vypracuje regionálny program a implementuje opatrenia v ňom uvedené,
 • zabezpečuje poradenstvo obyvateľstvu v otázkach podpory a dotácií aktivít na znižovanie emisií alebo monitorovanie kvality ovzdušia,
 • každoročne informuje zastupiteľstvo o vývoji kvality ovzdušia za predchádzajúce roky vo svojom územnom obvode a o odpočte plnenia opatrení z programu na zlepšenie kvality ovzdušia, za ktoré je zodpovedný, a regionálneho programu, ak je vydaný.

Obec

Obec v oblasti riadenia kvality ovzdušia

 • informuje o kvalite ovzdušia vo svojom územnom obvode, ak sú údaje z meraní kvality ovzdušia pre danú obec dostupné,
 • informuje o smogovej situácii,
 • participuje na vypracovaní programu na zlepšenie kvality ovzdušia a smogového regulačného plánu a implementuje opatrenia, za ktoré je zodpovedná,
 • vypracuje miestny program a implementuje opatrenia v ňom uvedené,
 • prijíma opatrenia na udržanie a zlepšenie kvality ovzdušia vo svojom územnom obvode, zapracováva ich do dokumentov vydávaných v rámci svojich kompetencií a tieto opatrenia implementuje,
 • každoročne informuje zastupiteľstvo o vývoji kvality ovzdušia za predchádzajúce roky v danej obci, ak sú údaje o kvalite ovzdušia pre danú obec dostupné, a o odpočte plnenia opatrení z programu na zlepšenie kvality ovzdušia a miestneho programu, za ktoré je zodpovedná,
 • všeobecne záväzným nariadením
 1. zriaďuje, vymedzuje, mení alebo ruší zónu s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov alebo nízkoemisnú zónu,
 2. ustanovuje podmienky prevádzkovania malých zdrojov a osobitných činností a obmedzuje alebo zakazuje ich prevádzku,
 • povoľuje na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla dočasný vjazd a trvalý vjazd cestných motorových vozidiel do nízkoemisnej zóny,
 • oznamuje ministerstvu zriadenie, vymedzenie, zmenu a zrušenie nízkoemisnej zóny,
 • informuje o výkone aplikácie a zapracovania hospodárskych hnojív a iných hnojív organického pôvodu, sekundárnych zdrojov živín alebo kompostu.

 

Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia

 • vydáva súhlas pre malé zdroje a povolenia malého zdroja, preskúmava ich a ak je to potrebné mení ich
 • ukladá povinnosť vypracovať plán riadenia zápachu, plán riadenia prašnosti prevádzkovateľom malých zdrojov a prevádzkovateľom vykonávajúcim vybranú osobitnú činnosť,
 • vedie evidenciu údajov o malých zdrojoch vrátane malých spaľovacích zariadení a vybraných osobitných činnostiach a ich prevádzkovateľoch na svojom území a spravuje evidenciu kontrol malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo na základe podnetu (od 1. januára 2025),
 • oznamuje príslušnému okresnému úradu a prevádzkovateľovi malého zdroja zistenie prekročenia prahovej kapacity ustanovenej pre malý zdroj,
 • vykonáva štátny dozor vo veciach dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov a prevádzkovateľov vykonávajúcich vybranú osobitnú činnosť a prešetruje podnety,
 • spolupracuje s inšpekciou pri vykonávaní kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo a odstupuje im podnety; upozorňuje prevádzkovateľa na porušenie povinnosti ustanovených v § 35 zákona o ochrane ovzdušia,
 • kontroluje dodržiavanie zákazov,
 • pri zistení porušenia povinností ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia
  • ukladá opatrenia na nápravu,
  • ukladá pokuty,
  • rozhoduje o priestupkoch,
  • rozhoduje o obmedzení alebo zastavení prevádzky malého zdroja alebo vykonávania osobitnej činnosti.

Ak ide o konanie na vydanie povolenia alebo súhlasu pre malý zdroj, ktorého prevádzkovateľom je alebo bude obec, táto obec požiada okresný úrad o určenie inej obce, ktorá bude príslušná na konania podľa tohto zákona

                            

Dátum poslednej zmeny: 11. 1. 2024
Dátum zverejnenia: 19. 8. 2013

Lokalita

 • Slovensko