Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR

Orgány ochrany ovzdušia

Životné prostredie

Orgány ochrany ovzdušia sú orgány štátnej správy ochrany ovzdušia, ktorým zákon o ovzduší ustanovuje práva a povinnosti v oblasti ochrany ovzdušia.

Orgánmi ochrany ovzdušia sú:

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia, ktoré:

 • riadi výkon štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia,
 • vykonáva hlavný štátny dozor v oblasti ochrany ovzdušia,
 • zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia, prenosu a rozptylu látok znečisťujúcich ovzdušie,
 • zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie a okresného úradu schvaľovanie meracích prostriedkov, metód, zariadení, sietí a laboratórií na monitorovanie kvality ovzdušia vykonávané prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov a prostredníctvom národného notifikačného orgánu ich akreditáciu a notifikáciu,
 • zabezpečuje prostredníctvom národného notifikačného orgánu, poverenej organizácie a inšpekcie správnosť merania meracími prostriedkami a kontroluje udržiavanie presnosti meracích prostriedkov, najmä riadením kvality vykonávaným podľa požiadaviek medzinárodných noriem pre akreditáciu skúšobných a kalibračných laboratórií a akreditáciu orgánov vykonávajúcich inšpekciu zhody meracích prostriedkov so špecifikovanými požiadavkami,
 • zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie analýzy hodnotiacich metód,
 • zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie spoluprácu s príslušnými organizáciami členských štátov Európskej únie a s Komisiou v oblasti hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia a koordináciu programov na zabezpečenie kvality ovzdušia na území Slovenskej republiky, ktoré organizuje Komisia,
 • spracováva prostredníctvom poverenej organizácie národné emisné inventúry a emisné
  projekcie a spravuje Národný emisný informačný systém o stacionárnych zdrojoch, o ich emisiách a tieto údaje vyhodnocuje; jeho súčasťou je aj register spaľovacích zariadení s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac,
 • udeľuje výnimky z termínov pre dosiahnutie limitných hodnôt pre oxid dusičitý alebo benzén v prípadoch odsúhlasených Komisiou,
 • sprístupňuje aktuálne informácie o kvalite ovzdušia verejnosti prostredníctvom poverenej organizácie a najmenej raz ročne zverejňuje informácie o kvalite ovzdušia a  o podiele jednotlivých  zdrojov na  jeho znečisťovaní,
 • zabezpečuje vo svojej pôsobnosti a prostredníctvom poverenej organizácie a inšpekcie sledovanie technického rozvoja v rámci ochrany ovzdušia a podporuje sprístupňovanie informácií o najlepších dostupných technikách21) a technológiách obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia,
 • vo veciach odborného posudzovania
 1. zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených predpokladov na pripustenie žiadateľa o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa na skúšku, vyzýva žiadateľa na doplnenie žiadosti a doplnenie ďalších údajov, ktoré sú potrebné na posúdenie plnenia ustanovených predpokladov, určuje rozsah a termín konania skúšky a opakovaných skúšok, zabezpečuje vyhotovenie skúšobných otázok a vyhodnotenie skúšky; posúdením plnenia kvalifikačných požiadaviek a vykonaním skúšky ministerstvo môže poveriť orgán ochrany ovzdušia, poverenú organizáciu, odborného konzultanta alebo inú kompetentnú osobu,
 2. vydáva osvedčenie oprávneného posudzovateľa, určuje čas platnosti osvedčenia a predlžuje jeho platnosť, určuje rozsah a podmienky pôsobnosti oprávneného posudzovateľa podľa posudzovaných odborov, posudzovaných činností a predmetov posudzovania a mení rozsah alebo podmienky pôsobnosti oprávneného posudzovateľa vo vydanom osvedčení, ak dôjde k zmene alebo k vydaniu nových právnych predpisov,
 3. zabezpečuje zverejňovanie informácie o oprávnených posudzovateľoch a odborných konzultantoch prostredníctvom internetu; zverejňovaním informácie o oprávnených posudzovateľoch a odborných konzultantoch ministerstvo môže poveriť odbornú organizáciu rezortu životného prostredia alebo inú kompetentnú právnickú osobu,
 4. odsúhlasuje zmeny údajov, podmienok a dokladov, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie oprávneného posudzovateľa, ak nejde o rozšírenie jeho rozsahu,   
 5. vyzýva na opakované preukázanie odbornej spôsobilosti alebo na absolvovanie odbornej prípravy v ustanovených prípadoch podľa § 19 ods. 5 písm. d) zákona,
 6. ukladá opatrenia na nápravu, ak sú závažné nedostatky v znalostiach alebo vo vykonávaní posudkovej činnosti oprávneného posudzovateľa a zabezpečuje kontrolu ich splnenia; posúdením splnenia uložených opatrení ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v prvom bode,
 7. ustanovuje, odvoláva a mení rozsah pôsobnosti odborných konzultantov a posudzuje splnenie požiadaviek pre ustanovenie odborného konzultanta,
 8. rozhoduje o zrušení, zmene alebo pozastavení platnosti osvedčenia oprávneného posudzovateľa do vykonania opatrení na nápravu a zabezpečuje posúdenie splnenia uložených opatrení; posúdením splnenia uložených opatrení ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v prvom bode,
 9. zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených požiadaviek na povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku a vyzýva žiadateľa na doplnenie žiadosti a doplnenie ďalších údajov, ktoré sú potrebné na posúdenie plnenia ustanovených požiadaviek podľa § 19 ods. 7 a 11 zákona; posúdením splnenia požiadaviek ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v  prvom bode,
 10. vydáva povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku, určuje rozsah a podmienky vyhotovenia posudku alebo čiastkového odborného posudku, ak sú potrebné,
 11. požaduje spresnenie potrebných údajov v odbornom posudku alebo v čiastkovom odbornom posudku alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov,
 • vo veciach oprávnených technických činností,
 1. určuje požiadavky pre špecifickú oblasť oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok  a inšpekcií zhody, ktoré sú potrebné pre vyšpecifikovanie rozsahu a podmienok pôsobnosti oprávnených osôb podľa právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, technických noriem a ostatných technických špecifikácií pre jednotlivé oprávnené technické činnosti,
 2. zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených predpokladov na pripustenie žiadateľa o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby na skúšku, vyzýva žiadateľa na doplnenie žiadosti a doplnenie ďalších údajov, ktoré sú potrebné na posúdenie plnenia ustanovených predpokladov, určuje rozsah a termín konania skúšky a opakovaných skúšok, zabezpečuje vyhotovenie skúšobných otázok a vyhodnotenie skúšky; posúdením plnenia kvalifikačných požiadaviek a vykonaním skúšky ministerstvo môže poveriť orgán ochrany ovzdušia, poverenú organizáciu, národný notifikačný orgán, odborného konzultanta alebo oprávneného posudzovateľa, alebo inú kompetentnú osobu,
 3. vydáva osvedčenie zodpovednej osoby, určuje čas platnosti osvedčenia a predlžuje jeho platnosť, určuje rozsah a podmienky pôsobnosti zodpovednej osoby podľa odborov, účelov, objektov, metód a metodík oprávnenej technickej činnosti a mení rozsah alebo podmienky pôsobnosti zodpovednej osoby vo vydanom osvedčení, ak dôjde k zmene alebo k vydaniu nových právnych predpisov,
 4. rozhoduje o zrušení, zmene alebo o pozastavení platnosti osvedčenia zodpovednej osoby,
 5. vyzýva na opakované preukázanie splnenia požiadaviek na vydanie osvedčenia zodpovednej osoby vrátane účasti na odbornej príprave a zloženia skúšky, zabezpečuje posúdenie splnenia požiadaviek, vykonanie odbornej prípravy a skúšky; vykonaním odbornej prípravy, skúšky a posúdením plnenia požiadaviek ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v druhom bode,
 6. ukladá opatrenia na nápravu, ak orgány ochrany ovzdušia, orgán integrovaného povoľovania, poverená organizácia, akreditačný orgán alebo národný notifikačný orgán zistil nedostatky v znalostiach zodpovednej osoby alebo vo vykonávaní akreditovaných a notifikovaných oprávnených meraní a ostatných odborných činností a zabezpečuje kontrolu ich splnenia; posúdením splnenia uložených opatrení ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v druhom  bode,
 7. vyzýva oprávnené osoby, zodpovedné osoby, subdodávateľov oprávnených technických činností na predloženie podkladov a ďalších informácií, ktoré sú potrebné pre dohľad nad plnením povinností oprávnenej osoby, zodpovednej osoby, stálych subdodávateľov oprávnených meraní a zodpovedných osôb subdodávateľov,
 8. požaduje spresnenie údajov uvedených v správe alebo v čiastkovej správe alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov,
 9. odsúhlasuje zmeny údajov, podmienok, dokladov, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie zodpovednej osoby, ak nejde o rozšírenie jeho rozsahu,    
 10. požaduje spresnenie údajov uvedených v správe alebo v čiastkovej správe alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov,
 11. podáva podnet na konanie živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia na viazanú živnosť, o pozastavení prevádzkovania živnosti, o zmene živnostenského oprávnenia alebo o zmene zodpovedných zástupcov,
 12. kontroluje úplnosť a správnosť údajov sprístupňovaných oprávnenými osobami v informačnom systéme podľa § 20 ods. 11 zákona a vyzýva oprávnené osoby na ich opravu alebo aktualizovanie,
 13. vyzýva poverenú organizáciu na posúdenie profesijnej spôsobilosti oprávnených osôb a zodpovedných osôb, posúdenie plnenia požiadaviek a profesijnej spôsobilosti na vydanie povolenia na vykonanie oprávneného merania vo výnimočnom prípade a na kontrolu reprezentatívnosti výsledku diskontinuálneho oprávneného merania alebo automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia,
 14. poveruje kompetentnú právnickú osobu pôsobnosťou referenčného laboratória pre odbor meraní „Ovzdušie - imisie a emisie“ a dohliada na činnosť referenčného laboratória,
 15. spolupracuje s akreditačnými orgánmi a s národným notifikačným orgánom pri akreditácii, reakreditácii a notifikácii požiadaviek pre špecifický odbor oprávnených technických činností, podáva podnety na mimoriadny dohľad, odsúhlasuje akreditačný predpis, ktorým sú vydané notifikačné požiadavky pre špecifickú oblasť oprávnených meraní, 
 16. zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených požiadaviek na vydanie povolenia na vykonanie oprávnenej technickej činnosti a vyzýva žiadateľa na doplnenie žiadosti a doplnenie ďalších údajov, ktoré sú potrebné na overenie plnenia ustanovených požiadaviek podľa § 21 zákona; posúdením plnenia požiadaviek ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v druhom bode,
 17. vydáva povolenia na vykonanie oprávneného merania kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody alebo ich časti a určuje rozsah a podmienky ich vykonania, ak sú potrebné.
 • je vo vzťahu ku Komisii notifikačným orgánom, sprístupňuje a podáva jej ustanovené informácie a správy v oblasti ochrany ovzdušia v ustanovenom rozsahu a v ustanovených lehotách,
 • vydáva stanovisko pri prerokovaní Koncepcie územného rozvoja Slovenska.                                                                      

Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len "inšpekcia") 

Inšpekcia je kontrolným orgánom, ktorá vykonáva odborný štátny dozor vo veciach ochrany ovzdušia a ktorá kontroluje:

 • súlad prevádzky stacionárnych zdrojov s dokumentáciou a s podmienkami určenými okresným úradom a obcou,
 • dodržiavanie schváleného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia určených na prevádzku stacionárnych zdrojov,
 • dodržiavanie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov
 • vlastnými kontrolnými diskontinuálnymi meraniami,
 • na základe výsledkov diskontinuálnych meraní oprávnených osôb,
 • na základe výsledkov kontinuálnych meraní automatizovaných meracích systémov emisií prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov,
 • na základe výsledkov technických výpočtov,
 • vedenie prevádzkovej evidencie prevádzkovateľmi veľkých zdrojov a prevádzkovateľmi stredných zdrojov,
 • plnenie opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie následkov havarijných stavov prevádzkovateľmi veľkých zdrojov a prevádzkovateľmi stredných zdrojov,
 • plnenie a dodržiavanie opatrení z programov,
 • dodržiavanie opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia z programov a regulačných opatrení z akčných plánov,
 • kvalitu vyrábaných, dovážaných a predávaných palív a na tento účel odoberá na náklady kontrolovaných subjektov vzorky a zabezpečuje ich analýzy,
 • reprezentatívnosť výsledkov oprávnených meraní emisií, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, kalibrácie, skúšok a inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, dodržiavanie zásad výkonu oprávnenej technickej činnosti, náležitosti a požiadavky vyhotovovania správy o oprávnenom meraní a protokolov z kontinuálneho monitorovania emisií a dodržiavanie osobitných podmienok oprávneného merania,
 • dodržiavanie ostatných povinností prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov vyplývajúcich z tohto zákona,
 • plnenie povinnosti podnikateľa pri uvádzaní údajov podľa § 14 ods. 5 zákona, kvalitu regulovaných výrobkov a označovanie ich obalov podľa § 14 ods. 6 zákona, vedenie evidencie a predkladanie údajov podľa § 14 ods. 10 zákona; na účely kontroly kvality odoberá potrebné množstvo výrobkov, ktoré kontrolovaný subjekt poskytne bezodplatne, a zabezpečuje ich analýzy.
 • Inšpekcia uloží na odstránenie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou       prevádzkovateľovi stacionárneho zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia.
 • Inšpekcia za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, ktoré zistila kontrolnou  činnosťou, ukladá pokuty.
 • Inšpekcia spolupracuje s okresnými úradmi v sídle kraja, okresnými úradmi a obcami najmä pri vydávaní súhlasov podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona, pri určovaní prísnejších emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 10 ods. 1 zákona a pri určovaní rozsahu a podmienok vedenia prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov.
 • Inšpekcia vydáva okresným úradom stanoviská na účely konaní o určenie výnimiek, osobitných podmienok alebo osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov.
 • V osobitných prípadoch inšpekcia navrhuje okresnému úradu skrátenie lehôt vykonávania oprávnených meraní, zrušenie alebo zmenu súhlasu na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní a určenie vykonania oprávneného merania.
 • bezodkladne oznamuje okresnému úradu neplatnosť správy, protokolu, certifikátu  alebo iného zodpovedajúceho dokumentu o výsledku  oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody automatizovaného meracieho systému  emisií so špecifikovanými požiadavkami, ak svojou kontrolnou činnosťou podľa odseku 2  písm. i) zistila nereprezentatívnosť výsledku merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody alebo zistila iný predpismi ustanovený dôvod neplatnosti správy,
 • na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou oprávnených osôb na meranie emisií, kalibrácie, skúšky a na inšpekciu zhody automatizovaných meracích systémov emisií so špecifikovanými požiadavkami navrhuje ministerstvu opatrenia na nápravu alebo navrhuje zmenu alebo zrušenie osvedčenia zodpovednej osoby a kontroluje vykonanie uložených opatrení a odstránenie nedostatkov,
 • posudzuje  na vyzvanie ministerstva spôsobilosť oprávnených osôb a zodpovedných osôb vykonávať oprávnené merania emisií, kalibrácie, skúšky a inšpekciu zhody automatizovaných meracích systémov emisií so špecifikovanými požiadavkami vrátane vykonania skúšky zodpovedných osôb,
 • posudzuje  na vyzvanie ministerstva odbornú spôsobilosť žiadateľov o vydanie osvedčenia odborného posudzovateľa v odbore emisno-technologických posudzovaní a v odboroch posudzovania prostriedkov a podmienok oprávnených meraní vrátane vykonania skúšky,
 • spolupracuje s akreditačnými orgánmi a s národným notifikačným orgánom pri akreditácii, reakreditácii  a pri dohľade nad plnením notifikačných požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností,
 • bezodkladne oznamuje príslušnému akreditačnému orgánu a národnému notifikačnému orgánu nedostatky v systéme kvality a v odborných činnostiach vykonávaných oprávnenými akreditovanými a notifikovanými osobami, ktoré zistila svojou kontrolnou činnosťou,
 • zavádza a udržiava systém kvality vlastných kontrolných diskontinuálnych meraní a vykonávaných kontrol kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií vrátane akreditácie svojich odborných činností podľa medzinárodných technických noriem a účasti na medzilaboratórnych testoch profesijnej spôsobilosti,
 • sleduje technický rozvoj v oblasti ochrany ovzdušia v rozsahu svojej pôsobnosti a spolupracuje s ministerstvom na sprístupňovaní informácií o súčasnom stave najlepších dostupných techník a technológií obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia,
 • rozhoduje v prípade pochybností o neplatnosti správy, protokolu, certifikátu alebo iného zodpovedajúceho dokladu o výsledku oprávneného merania, kalibrácie, skúšky, inšpekcie zhody alebo inej obdobnej činnosti na stacionárnych zdrojoch,
 • vypracúva program monitorovania regulovaných výrobkov, na základe ktorého kontroluje dodržiavanie ustanovených požiadaviek.

Okresný úrad v sídle kraja

 • sprístupňuje informácie verejnosti a najmenej raz ročne zverejňuje informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na jeho znečisťovaní za svoj územný obvod,
 • prerokúva s poverenou organizáciou umiestnenie vzorkovacích miest,
 • odsúhlasuje vymedzenie oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia podľa § 9 ods. 1 písm. a) a  b) zákona,
 • vypracúva, vydáva, zverejňuje program a integrovaný program a uskutočňuje verejné prerokovanie ich návrhov a následne sleduje, zabezpečuje a vyhodnocuje ich realizáciu a v prípade potreby ich aktualizuje,
 • určuje oblasti riadenia kvality ovzdušia, v ktorých dochádza k prekročeniu limitných hodnôt pre častice PM10 z dôvodu opätovného rozptylu častíc po zimnom posype alebo solení ciest, informuje o tom ministerstvo a zabezpečuje postup podľa § 11 ods. 17 zákona; ministerstvo informuje aj o prekročení limitných hodnôt pre znečisťujúcu látku, ktoré možno pripísať prírodným zdrojom a zabezpečuje postup podľa § 11 ods. 13 zákona,
 • vyhlasuje začatie a ukončenie uplatňovania opatrení z akčných plánov a písomne to oznamuje subjektom, ktorých sa opatrenia týkajú, subjektom uvedeným v § 11 ods. 3 zákona a ministerstvu; priebežne zverejňuje informácie o ich plnení,  
 • vydáva stanoviská k územným plánom regiónov.
 • nariadi obmedzenie alebo zastavenie prevádzky veľkého zdroja a stredného zdroja, ak ich prevádzkovateľ
 • nesplní povinnosti podľa § 15 ods.1 písm. f) zákona,
 • prekračuje emisný limit a nesplnil opatrenia na nápravu uložené podľa § 26 ods. 3 písm. k) zákona za porušenie povinnosti dodržiavať emisný limit podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona.
 • môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky veľkého zdroja a stredného zdroja, ak ich prevádzkovateľ prekročí opätovne určenú emisnú kvótu.
 • môže v prípade, keď vznikne riziko prekročenia výstražného prahu, limitnej hodnoty alebo cieľovej hodnoty v súlade s akčným plánom podľa § 12 zákona, obmedziť alebo zastaviť prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia na nevyhnutne potrebný čas.
 • nariadi zastavenie prevádzky veľkého zdroja alebo stredného zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona; zastavenie stacionárneho zdroja prevádzkovaného bez uvedeného súhlasu nariadi aj vtedy, ak je pochybnosť o jeho začlenení.

Okresný úrad

 • vydáva súhlas pre veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona.
 • v súhlasoch podľa zákona a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 zákona môže určiť podmienky prevádzkovania veľkých zdrojov a stredných zdrojov.
 • rozhoduje v prípade pochybností o vymedzení, začlenení alebo kategorizácii stacionárneho zdroja a o vymedzení a začlenení jeho zariadení,
 • schvaľuje postupy výpočtu množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných zdrojov podľa ustanovených požiadaviek a technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, ak nie sú schválené v súhlase podľa zákona,  
 • určuje v súhlasoch podľa odseku 1 alebo v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 zákona emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania veľkých zdrojov a stredných zdrojov,
 • zabezpečuje udržanie kvality ovzdušia,
 • podieľa sa na vypracovaní programu a integrovaného programu,
 • určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, ak nie sú určené v súhlase vydanom podľa odseku 1,
 • spracúva každoročne súhrnné ročné vyhodnotenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov v okrese za predchádzajúci rok a predkladá ho poverenej organizácii v elektronickej forme do 31. mája,
 • zabezpečuje zverejnenie ročných správ o prevádzke a kontrole spaľovní odpadov alebo zariadení na spoluspaľovanie odpadov o kapacite 2 a viac ton spaľovaného odpadu za hodinu a zoznamu spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou pod 2 tony za hodinu každoročne do 31. mája nasledujúceho roka; v tejto lehote zverejňuje aj zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá,
 • sprístupňuje verejnosti žiadosti o vydanie súhlasu, súhlasy vydané na ich základe a ich aktualizácie a vykonáva verejné prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu, ak ide o konanie podľa § 18 zákona,
 • preskúmava periodicky podmienky prevádzkovania spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a podľa potreby ich upravuje alebo určuje nové podmienky  prevádzkovania podľa § 18 ods. 9 zákona,
 • uloží prevádzkovateľovi veľkého zdroja a prevádzkovateľovi stredného zdroja opatrenia na nápravu, ak neplnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia,
 • môže určiť výnimky z emisných limitov a z technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, z monitorovania údajov o ich dodržaní a čas ich trvania, ak nie sú určené v súhlasoch podľa odseku 1 alebo v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 zákona a ak je tak ustanovené,
 • spracúva každoročne údaje o množstvách a kvalite predaných palív za predchádzajúci rok, ktoré predkladá ten, kto predáva tuhé palivo a kvapalné ropné palivo, a predkladá ich poverenej organizácii v elektronickej forme do 31. mája,
 • určuje v pochybnostiach prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného zdroja vykonať overovacie oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania podľa ustanovených požiadaviek,
 • rozhoduje v osobitných prípadoch o skrátení lehôt vykonávania oprávnených meraní, o zrušení alebo zmene súhlasu na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní a určuje prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného zdroja vykonať mimoriadne oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania podľa ustanovených požiadaviek; zmena súhlasu na predĺženie lehoty diskontinuálneho merania alebo upustenie od oprávnených meraní sa neuplatňuje, ak ide o spaľovne odpadov alebo o zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, ktoré sú umiestnené v obytnom území alebo zmiešanom území obce alebo vo vzdialenosti do 700 m od takéhoto územia,  
 • určuje prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľom stredného zdroja podmienku vykonávania oprávnených meraní pri záložných systémoch a v tých miestach merania technologických zdrojov, v ktorých to nie je ustanovené, ak nie je určená v súhlase podľa zákona,
 • ukladá pokuty prevádzkovateľom veľkých zdrojov a prevádzkovateľom stredných zdrojov a tomu, kto vyrába, dováža a predáva palivá,
 • vydáva stanoviská k územným plánom obcí a územným plánom zón,
 • môže povoliť na údržbu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok a historických vozidiel   nákup a použitie obmedzeného množstva regulovaných výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa § 14 ods. 6 zákona ,
 • môže určiť podľa druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných zdrojov, ktoré všeobecné emisné limity, ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona, sa pre konkrétny stacionárny zdroj uplatňujú,
 • môže určiť pre veľké zdroje a stredné zdroje, ktoré technické požiadavky a podmienky prevádzkovania sa pre konkrétny zdroj uplatňujú, ak ich všeobecne záväzný právny predpis vydaný na vykonanie tohto zákona ustanovuje variantne,
 • oznamuje bezodkladne písomne ministerstvu výnimky určené podľa § 26 ods. 3 písmena l) zákona,
 • sprístupňuje verejnosti súhlasy a ich aktualizácie vydané na povolenie stacionárnych
 • zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá.
 • Štátnu správu ochrany ovzdušia, ktorá podľa tohto zákona nepatrí iným orgánom ochrany ovzdušia, vykonávajú okresné úrady.                                 

Obec

Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia

 • podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu a prijaté opatrenia zahŕňa v územnom plánovaní,
 • kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
 • vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f) zákona,
 • uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,
 • ukladá prevádzkovateľom  malých zdrojov pokuty,
 • môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie  prevádzky malého zdroja,
 • môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
 • môže vymedziť všeobecne záväzným nariadením na území obce alebo časti obce nízkoemisné zóny,
 • určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
 • nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17  ods. 1 písm. f zákona,
 • v súhlasoch vydávaných podľa zákona môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov.  

Dátum poslednej zmeny: 20. 2. 2017
Dátum zverejnenia: 19. 8. 2013

Lokalita

 • Slovensko