Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Ochranné známky

Podnikanie

Ochrannou známkou môže byť akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť (najmä slová, vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie) a ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Ochrannou známkou môže byť akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť (najmä slová, vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie) a ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Prihláška ochrannej známky

Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže získať ochrannú známku podaním prihlášky ochrannej známky na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (úrad) za podmienok stanovených zákonom o ochranných známkach. V prípade prihlášky kolektívnej ochrannej známky je prihlasovateľom združenie fyzických alebo právnických osôb, ktoré má právnu subjektivitu.

Prihlášku ochrannej známky možno podať poštou (na adresu úradu v Banskej Bystrici), osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici.

Trvanie ochrany

Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov od podania prihlášky a na základe žiadosti      o obnovu zápisu a po uhradení príslušného správneho poplatku úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších desať rokov. Počet obnov je neobmedzený.

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná v registri úradu. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.

Prihlasovanie do zahraničia

V súčasnosti existujú 3 spôsoby ako získať ochranu ochrannej známky v zahraničí:

  1. Priamym podaním prihlášky do krajiny alebo krajín, v ktorých má prihlasovateľ záujem získať ochranu. Podmienky registrácie, ako aj samotné konanie o prihláške ochrannej známky, sa riadia právnym poriadkom tej krajiny, v ktorej sa prihláška podáva.
  2. Podaním prihlášky do jednej alebo viacerých krajín sveta prostredníctvom medzinárodného zápisu. Medzinárodný zápis v zmluvných stranách Madridskej dohody alebo Protokolu k Madridskej dohode je možné získať na základe jedinej prihlášky podanej na Medzinárodnom úrade pri Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve prostredníctvom ÚPV SR, za podmienky, že prihlasovateľ má na území SR podnik alebo bydlisko, prípadne je jeho štátnym príslušníkom. Bližšie informácie možno získať v časti Žiadosť o medzinárodný zápis ochranných známok.
  3. Podaním prihlášky ochrannej známky Európskej únie pre celé územie Európskej únie. Prihláška ochrannej známky spoločenstva sa podáva v Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) sídliacom v španielskom Alicante, pričom ju možno podať aj v slovenskom jazyku. Podrobnejšie informácie je možné získať priamo na webovej stránke EUIPO.

Podrobné informácie o ochranných známkach nájdete na stránke Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Súvisiace právne predpisy

Dátum poslednej zmeny: 12. 12. 2017
Dátum zverejnenia: 5. 2. 2014

Lokalita

  • Slovensko