Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Notári

Občan a štát

Notár je orgánom verejnej moci, ktorú štát poveril spisovaním verejných listín – listín s dôkaznou silou väčšou ako majú akékoľvek iné súkromnoprávne akty. Notár koncipuje notárske listiny a vykonáva notárske úkony v rozsahu, ktorý mu dovoľuje Notársky poriadok a v súlade s Etickým kódexom notára a internými normami Notárskej komory SR.
Notár je orgánom verejnej moci, ktorého štát poveril výkonom notárskej činnosti a ďalších činností podľa Notárskeho poriadku. Notári svojím postavením a svojou činnosťou dbajú o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom.

Notárskou činnosťou je:

 • spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch,
 • osvedčovanie právne významných skutočností,
 • konanie vo veciach notárskych úschov,
 • úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov.

Notár môže ako svoju osobitnú činnosť vykonávať aj funkciu mediátora a funkciu rozhodcu, ak zákon neustanovuje inak.

Vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci. Notár má pri výkone notárskej činnosti postavenie verejného činiteľa.

V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár fyzickým osobám a právnickým osobám:

 • poskytovať právne rady,
 • spisovať iné listiny,
 • vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak,
 • poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní.

Notár je povinný postupovať pri notárskej činnosti s odbornou starostlivosťou. Je povinný odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak je zjavné, že úkon odporuje zákonu, obchádza zákon, prieči sa dobrým mravom, alebo ak je vykonanie takého úkonu zverené inému orgánu verejnej moci.

Notárske zápisnice o právnych úkonoch

Notári spisujú účastníkom na základe ich vyhlásenia notárske zápisnice o zmluvách, závetoch a iných právnych úkonoch.

Ak notár nepozná účastníkov, svedkov úkonu, dôverníkov alebo tlmočníkov osobne, musí predpísaným spôsobom zistiť ich totožnosť. Pokiaľ sa mu nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a vyhotovenie notárskej zápisnice neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti účastníkov.

Spísanie notárskej zápisnice je vhodné využívať aj pri zmluvách o prevodoch nehnuteľností.

Osvedčovanie právne významných skutočností

Notár na žiadosť osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Vydáva najmä osvedčenia:

 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia),
 • o pravosti podpisu na listine (legalizácia),
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo,
 • o protestácii zmeniek,
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb,
 • o tom, že je niekto nažive,
 • o vyhlásení o vydržaní,
 • o iných skutočnostiach.

Praktická rada: Zhodu odpisu (kópie) listiny a pravosť podpisu na listine môže osvedčiť aj obec.

Notárske úschovy

Notár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy:

 • listiny, najmä závety, s výnimkou listín, ktorých obsah nemôže posúdiť,
 • peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi,
 • peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu.

Notárske centrálne registre

Notárske centrálne registre sú verejnými zoznamami vedenými Notárskou komorou SR v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje.

Údaje zapísané v notárskych centrálnych registroch sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti.

Notársky centrálny register závetov

Notársky centrálny register závetov obsahuje evidenciu nevyhlásených závetov, listín o vydedení, odvolania týchto úkonov alebo iných úkonov pre prípad smrti a zoznam vyhlásených závetov, listín o vydedení, odvolania týchto úkonov alebo iných úkonov pre prípad smrti, ktoré boli spísané vo forme notárskej zápisnice alebo ktoré notár prijal do úschovy.

Notársky centrálny register záložných práv

Na vznik záložného práva najmä k hnuteľným veciam, právam a a iným majetkovým hodnotám okrem nehnuteľností sa vo všeobecnosti vyžaduje jeho registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv. Výnimkou je záložné právo k nehnuteľnostiam, ktoré vo všeobecnosti vzniká zápisom v katastri nehnuteľností, záložné právo k niektorým veciam, právam alebo k iným majetkovým hodnotám, ktoré vzniká registráciou v osobitnom registri (napr. v prípade ochranných známok, patentov) a záložné právo na hnuteľnú vec, ktoré vzniká jej odovzdaním záložnému veriteľovi alebo tretej osobe do úschovy, ak sa na tom záložca a záložný veriteľ dohodli.

Notár vykonáva registráciu záložného práva, zmien údajov o záložnom práve, začatia výkonu záložného práva a výmaz záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv na základe žiadosti oprávnenej osoby. Žiadosť o registráciu vo všeobecnosti podáva v prípade vzniku záložného práva na základe písomnej zmluvy záložca, v ostatných prípadoch záložný veriteľ. Ak záložné právo vzniká rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu, registrácia sa vykoná na základe rozhodnutia príslušného súdu alebo správneho orgánu, ktorý záložné právo zriadil.

Notársky centrálny register záložných práv obsahuje:

 • meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložcu,
 • dátum a čas registrácie záložného práva,
 • určenie pohľadávky zabezpečenej záložným právom, dátum jej splatnosti, ak je určený, a určenie jej hodnoty; ak hodnota zabezpečenej pohľadávky nie je pri zriadení záložného práva určená, najvyššia hodnota istiny, do ktorej je pohľadávka zabezpečená,
 • určenie zálohu tak, aby kedykoľvek počas trvania záložného práva bolo možné určiť vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu, na ktorú sa záložné právo vzťahuje; určenie, že zálohom je podnik alebo jeho časť, ak je záložné právo zriadené na podnik v celku alebo na jeho časť,
 • meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložného dlžníka, ak osoba záložného dlžníka nie je totožná s osobou záložcu,
 • meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložného veriteľa alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za záložného veriteľa; ak sa zapisuje osoba oprávnená konať za záložného veriteľa, je potrebné túto skutočnosť vyznačiť,
 • začiatok výkonu záložného práva,
 • výmaz záložného práva,
 • určenie notára, ktorý zápis vykonal.

Každý má právo nahliadať do registra záložných práv a požadovať z neho výpisy. Na požiadanie vydá notár výpis z registra záložných práv alebo potvrdenie o tom, že v registri záložných práv určitá registrácia nie je.

Pre vyhľadávanie v Notárskom centrálnom registri záložných práv kliknite sem.

Notársky centrálny register dobrovoľných dražieb

Notársky centrálny register dražieb obsahuje zoznam vyhlásených dražieb, v ktorom sa uvádza najmä predmet dražby, dražobník, navrhovateľ dražby, miesto a čas konania dražby.

Pre vyhľadávanie v Notárskom centrálnom registri dražieb kliknite sem.

Notársky centrálny register listín

Notársky centrálny register listín obsahuje vybrané súdne listiny, notárske zápisnice spísané notárom a iné listiny ukladané do registra listín na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Notár zabezpečí uloženie notárskej zápisnice v elektronickej podobe do registra listín v deň jej spísania.

Pre ďalšie informácie o Notárskom centrálnom registri listín kliknite sem.

Pre overenie platnosti notárskej zápisnice kliknite sem.

Pre overenie pravosti podpisu na listine kliknite sem.

Dátum poslednej zmeny: 28. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Súvisiace agendy:

Lokalita

 • Slovensko