Ústredný portál verejnej správy

Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo

Podnikanie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody. Pôsobnosť úradu je určená zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

ÚNMS SR vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú činnosť a dozor nad plnením úloh v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody. Pripravuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti.

Služby

Technická normalizácia

Technická normalizácia je jedným z nosných pilierov Jednotného trhu EÚ s tovarom. Výsledkom činností technickej normalizácie sú technické normy, používanie ktorých významným spôsobom uľahčuje dodávateľsko-odberateľské vzťahy v jednotlivých oblastiach hospodárskej činnosti, znižuje náklady, čím výrazne podporuje konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov. Technické normy špecifikujú základné požiadavky na kvalitu a bezpečnosť výrobkov a služieb, čím prispievajú k ochrane spotrebiteľov a zároveň obsahujú environmentálne aspekty, čím podporujú udržateľný rozvoj.

ÚNMS SR ako slovenský národný normalizačný orgán prevádzkuje portál noriem, ktorý slúži ako zoznam platných a zrušených slovenských technických noriem, technických normalizačných informácií a ich zmien a opráv. Prostredníctvom portálu je poskytovaná aj služba STN-online, ktorá za úhradu umožňuje prezerať a ukladať vybrané slovenské technické normy, technické normalizačné informácie a ich zmeny na základe ročného predplatného s ich automatickou aktualizáciou.

Portál noriem

Viac informácií nájdete na webovom sídle ÚNMS SR.

Dátum poslednej zmeny: 17. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 24. 3. 2015

Lokalita

  • Slovensko