Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Nomenklatúra a colný sadzobník

Financie a hospodárstvo

Každý jeden dovezený alebo vyvezený tovar sa podľa svojho opisu (aký to je tovar, z čoho pozostáva, na čo slúži a pod.) zatrieďuje do podpoložky kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka („nomenklatúrne zatriedenie tovaru“). Okrem opisu jednotlivých tried, kapitol sa nomenklatúrne zatriedenie tovaru určuje aj poznámkami a vysvetlivkami k týmto ustanoveniam ako aj všeobecnými pravidlami pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, ktorá vychádza z harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru a majú zásadný vplyv na to, kde sa zatriedi príslušný tovar.

Nomenklatúrne zatriedenie tovaru má zásadný vplyv na výšku sadzby dovozného cla ako aj sadzby spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty. Na rok 2019 sú sadzby základných ciel uvedené v Spoločnom colnom sadzobníku, ktorý ustanovuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/1602.

O informáciu o presnom zatriedení tovaru do kombinovanej nomenklatúry je možné požiadať aj colné orgány , ktoré vydajú tzv. Záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZIN). Záväzné informácie sú vydávané na žiadosť fyzických a právnických osôb za účelom poskytnúť týmto osobám náležité právne záruky, zabezpečiť jednotnosť a správnosť používania tarifnej a štatistickej nomenklatúry na území celej Európskej únie, určiť výšky colných sadzieb a ostatných náležitostí súvisiacich so zatriedením tovaru.

ZIN je všeobecne platná 3 roky. Avšak v určitých prípadoch ZIN môže stratiť platnosť, napr. vydaním nariadenia týkajúceho sa nomenklatúrneho zatriedenia, zmenou výkladu nomenklatúry na medzinárodnej úrovni alebo z akýchkoľvek iných dôvodov stanovených v článku 34 Colného kódexu Únie. V takýchto prípadoch je obvykle stanovené predĺžené obdobie použitia.

Žiadosť o vydanie ZIN sa môže týkať len jedného druhu tovaru. Jedným druhom tovaru sa rozumie tovar, ktorý má podobné vlastnosti, a ktorého rozdiely sú na účel jeho zatriedenia nepodstatné.

K žiadosti je potrebné pripojiť vzorku tovaru, fotodokumentáciu, projekty, prospekty a iné dokumenty, napr. analýzne listy, znalecké posudky, opis výrobného procesu alebo spracovania tovaru. Vzorku nie je potrebné predložiť v prípadoch, ak:

  • má tovar veľké rozmery,
  • veľkú hmotnosť,
  • ide o nebezpečnú látku,
  • rýchlo podlieha skaze alebo z iných vážnych dôvodov.

Viac o spôsobe vyplnenia žiadosti, jej zaslania ako aj iné užitočné informácie je možné získať kliknutím na nasledovný odkaz:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura/_zavazne-informacie

 

Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 24. 6. 2015

Lokalita

  • Slovensko