Ústredný portál verejnej správy

Náklady spojené s bývaním

Bývanie

Pre zabezpečenie bývania sú nevyhnutné aj služby spojené s bývaním, za ktoré je potrebné platiť stanovenú úhradu.

Každý odberateľ elektriny a plynu má právo výberu dodávateľa elektriny a plynu.

Praktická rada:
Odberateľom elektriny je obchodník s elektrinou, odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ elektriny mimo domácnosti, ktorý nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu.

Praktická rada: 
Odberateľom plynu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje plyn na účel ďalšieho predaja alebo na účel vlastnej spotreby.

Ochrana odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti

Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti okrem všeobecných práv, ktoré chránia spotrebiteľa majú právo pri dodávke plynu:

a) na uzatvorenie zmluvy s dodávateľom plynu o dodávke plynu /elektriny, ktorá  musí obsahovať najmä :

 1. identifikáciu dodávateľa a odberateľa,
 2. rozsah dodávky plynu /elektriny a s týmito dodávkami súvisiacich služieb,
 3. podmienky dodávky plynu a s dodávkou súvisiacich služieb,
 4. zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií o cene plynu vrátane štruktúry ceny,
 5. dobu trvania zmluvy a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať, vrátane informácie o poplatku za vypovedanie zmluvy alebo informácie, že zmluvu je možné vypovedať bez  poplatku,
 6. spôsob a výšku kompenzácie za nedodržanie dohodnutej kvality dodaného plynu a s  dodávkou súvisiacich služieb, vrátane kompenzácie za chybné alebo oneskorené vyúčtovanie  platby za dodávku plynu,
 7. miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácie a miesto, spôsob a lehoty na  uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnanie sporu,
 8. informáciu, za akých podmienok môže odberateľ vypovedať zmluvu, ak nesúhlasí so zmenou  ceny za dodávku plynu a s tým súvisiacich služieb alebo so zmenou podmienok dodávky plynu,
 9. spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dôvodoch výmeny  určeného meradla,
 10. informácie o právach odberateľa plynu v domácnosti aspoň formou odkazu na takéto  informácie zverejnené na webovom sídle dodávateľa,
 11. náhradný spôsob určenia množstva dodaného plynu v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu.

b) na poskytnutie informácie o každej zmene ceny za dodávku plynu a o zmene obchodných  podmienok dodávky plynu a s tým súvisiacich služieb a poučenie o práve vypovedať zmluvu  o dodávke plynu transparentným a zrozumiteľným spôsobom určeným v obchodných podmienkach  najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny,

c) na výber nediskriminačnej formy a spôsobu platenia za dodávku plynu a s tým spojených služieb a  uhrádzať platby za dodávku plynu formou s dodávateľom dohodnutých preddavkových platieb; pri  určení výšky týchto preddavkových platieb dodávateľ plynu zohľadní výšku preddavkových platieb za  rovnaké obdobie predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia; odmietnutie dohody o úhrade formou  preddavkových platieb je dodávateľ plynu povinný odôvodniť,

d) na poskytnutie informácií o obsahu zmluvy o dodávke plynu v primeranom časovom predstihu  pred uzavretím takejto zmluvy,

e) na poskytnutie informácie formou samostatného písomného poučenia najneskôr pri uzavretí  zmluvy o dodávke plynu do domácnosti o práve písomne odstúpiť od zmluvy o dodávke plynu do  14 pracovných dní odo dňa uzavretia takejto zmluvy.

Toto platí aj vtedy, ak odberateľ plynu v domácnosti uzatvorí zmluvu  o dodávke plynu a s tým súvisiacich služieb s dodávateľom prostredníctvom tretej osoby.

Praktická rada: Odberateľ plynu v domácnosti je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy o dodávke  plynu v lehote do štrnástich pracovných dní odo dňa uzavretia takejto zmluvy.

Ak odberateľ plynu v domácnosti so zmenou ceny za dodávku plynu alebo so zmenou obchodných  podmienok za dodávky plynu, ktorú mu oznámil dodávateľ vopred, nesúhlasí, má  právo zmluvu o dodávke plynu bezodplatne a s účinnosťou najskôr k plánovanému dňu účinnosti  zmeny vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takejto zmluvy dodávateľovi najneskôr 15 dní  pred plánovaným dňom účinnosti zmeny.

Ak dodávateľ plynu neoznámi odberateľovi plynu v domácnosti zmenu ceny za dodávku plynu  alebo zmenu obchodných podmienok dodávky plynu v lehote najneskôr 30 dní pred nadobudnutím  účinnosti zmeny, odberateľ plynu v domácnosti má právo zmluvu o dodávke plynu bezodplatne  vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takejto zmluvy dodávateľovi najneskôr do troch  mesiacov odo dňa účinnosti zmeny a to s účinnosťou najskôr 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi zmluvy dodávateľovi.

Odberateľ plynu v domácnosti má právo na vymedzenom území na dodávku plynu v rámci univerzálnej služby v ustanovenej kvalite a za jednoducho a zrozumiteľne porovnateľné,  transparentné a nediskriminačné ceny, ktoré zohľadňujú náklady a primeraný zisk, ak splní obchodné  podmienky dodávateľa poskytujúceho univerzálnu službu.

Praktická rada: Odberateľ plynu má právo zmeniť dodávateľa plynu. Dodávateľ plynu nesmie požadovať od odberateľa plynu finančnú úhradu za vykonanie zmeny ani žiadne iné platby. Podmienkou na zmenu dodávateľa plynu je ukončenie zmluvy o dodávke plynu uzatvorenej s pôvodným dodávateľom v ustanovenej kvalite za primerané, jednoducho a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny najneskôr ku dňu vykonania tejto zmeny a uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu s novým dodávateľom plynu s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa.

Po uzatvorení zmluvy o dodávke plynu s novým dodávateľom plynu, je odberateľ povinný  písomne alebo v elektronickej podobe požiadať o zmenu dodávateľa plynu sám, alebo  prostredníctvom svojho nového dodávateľa, príslušného prevádzkovateľa siete najneskôr 21 dní pred  uplynutím výpovednej lehoty alebo pred skončením platnosti zmluvy o dodávke plynu.

Odberateľ plynu v domácnosti má právo na doručenie konečného vyúčtovania platieb za  dodávku plynu najneskôr do štyroch týždňov po vykonaní zmeny dodávateľa. Konečné vyúčtovanie  platieb za dodávku plynu sa uskutoční na základe odpočtu skutočného stavu na určenom meradle vykonaného príslušným prevádzkovateľom siete.

Ak odberateľ plynu v domácnosti neuhradí preddavkovú platbu alebo nedoplatok z vyúčtovacej  faktúry do určeného dňa splatnosti, dodávateľ plynu je povinný odberateľa plynu v domácnosti na  tento stav upozorniť a určiť nový termín splatnosti záväzku, ktorý nesmie byť kratší ako 10 dní od  upozornenia o neuhradení záväzku odberateľa plynu v domácnosti. Písomné upozornenie dodávateľa  plynu obsahuje aj poučenie o prerušení dodávky plynu, ak odberateľ plynu v domácnosti nesplní svoj  záväzok ani v dodatočnej lehote.

Dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu je povinný riadne a úplne informovať na vyhotovenej faktúre alebo v materiáli zasielanom súčasne s faktúrou odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny a za dodávku plynu vrátane ich jednotkovej ceny. Informácia o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu obsahuje najmä jednotkovú cenu za:

a) nákup elektriny alebo plynu vrátane obchodnej činnosti dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, 
b) prepravu plynu, 
c) distribúciu elektriny vrátane prenosu alebo distribúciu plynu, 
d) skladovanie plynu, 
e) straty pri prenose elektriny a distribúcii elektriny, 
f) systémové služby v elektroenergetike, 
g) prevádzkovanie systému v elektroenergetike, 
h) odvod určený osobitným predpisom.

Odberateľ má právo na zverejnenie cenníka plynu dodávateľa poskytujúceho univerzálnu službu na webovom sídle dodávateľa pred jeho účinnosťou.

Pri vybavovaní reklamácií postupuje dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete podľa osobitného predpisu.

Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácností je oprávnený predložiť úradu na mimosúdne riešenie spor s dodávateľom elektriny, dodávateľom plynu, prevádzkovateľom distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej siete za podmienok a postupom ustanoveným osobitným predpisom.

Odberateľ plynu v domácnosti má právo na riadne a úplné informácie o skladbe jednotlivých  zložiek ceny za dodávku plynu vrátane ich jednotkovej ceny na vyhotovenej faktúre alebo v materiáli  zasielanom súčasne s faktúrou. Informácia o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku plynu  obsahuje najmä jednotkovú cenu za:

 1. nákup plynu vrátane obchodnej činnosti dodávateľa plynu,
 2. prepravu plynu,
 3. distribúciu plynu,
 4. skladovanie plynu.

Odberateľ má právo na zverejnenie cenníka plynu dodávateľa poskytujúceho univerzálnu službu na webovom sídle dodávateľa pred jeho účinnosťou.

Odberateľ má právo na vybavovanie reklamácie podľa § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. v znení  zákona č. 397/2008 Z.z.

Elektroenergetika

Práva a povinnosti oprávneného odberateľa

Praktická rada: Oprávneným odberateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávateľa elektriny, resp. plynu.

Oprávnený odberateľ má právo:

 • uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny alebo obchodníkom s elektrinou; odmietnutie uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny musí dodávateľ elektriny a obchodník s elektrinou odôvodniť,
 • uzatvoriť zmluvu o prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo zmluvu o distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak tieto služby nezabezpečil dodávateľ elektriny alebo obchodník s elektrinou,
 • na pripojenie k sústave, ak odberné zariadenie oprávneného odberateľa spĺňa technické podmienky pripojenia,
 • uzatvoriť zmluvu o pripojení vlastného zariadenia na výrobu elektriny k sústave s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak spĺňa technické a obchodné podmienky pripojenia,
 • preniesť svoju zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu na iný subjekt na základe zmluvy o prenesení zodpovednosti za odchýlku,
 • zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou, 
 • na poskytnutie údajov a opravných údajov od zúčtovateľa odchýlok na účely vyúčtovania dodávok elektriny a odchýlky subjektu zúčtovania v rozsahu a kvalite podľa pravidiel trhu, 
 • na bezplatnú zmenu registrácie svojho odberného miesta na nového dodávateľa elektriny v lehote do troch týždňov od doručenia žiadosti, 
 • bezodplatne získať merané údaje o spotrebe na svojom odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom,
 • na priamu komunikáciu ohľadom všetkých technických záležitostí pripojenia s prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, bez ohľadu na to, či má s prevádzkovateľom sústavy uzatvorenú zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
 • uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s viacerými dodávateľmi elektriny súčasne v súlade s podmienkami podľa pravidiel trhu; to neplatí pre odberateľa elektriny v domácnosti.

Oprávnený odberateľ je povinný:

 • uzatvoriť v prípade zmluvy o prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo v prípade zmluvy o distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak tieto služby nezabezpečil dodávateľ elektriny alebo obchodník s elektrinou, zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu, ktorá obsahuje aj povinnosť zložiť finančnú zábezpeku, ak nepreniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iný subjekt,
 • umožniť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž určeného meradla a zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch,
 • udržiavať odberné elektrické zariadenie v stave, ktorý zodpovedá technickým požiadavkám,
 • spĺňať technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia k sústave a prístupu do sústavy,
 • dodržiavať pokyny dispečingu,
 • poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy alebo zúčtovateľovi odchýlky účastníka trhu technické údaje obsiahnuté v zmluvách,
 • prijať technické opatrenia, ktoré zabránia možnosti ovplyvniť kvalitu dodávky elektriny,
 • uhradiť odvod určený osobitným predpisom.

Práva a povinnosti odberateľa elektriny v domácnosti

Odberateľ elektriny v domácnosti má právo:

a) na ochranu (viď body vyššie)  vrátane práva na univerzálnu službu,
b) na pripojenie vlastného zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, ak splní technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do distribučnej sústavy.

Odberateľ elektriny v domácnosti je povinný:

 • umožniť prevádzkovateľovi montáž určeného meradla a nevyhnutný prístup k meradlu,
 • udržiavať odberné elektrické zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave,
 • spĺňať technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia k sústave,
 • prijať zodpovedajúce technické opatrenia oznámené prevádzkovateľom distribučnej sústavy na zabránenie možnosti ovplyvniť kvalitu dodávanej elektriny,
 • uhradiť odvod určený osobitným predpisom.

Vlastník nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti je povinný:

 • umožniť prevádzkovateľovi montáž určeného meradla a nevyhnutný prístup k meradlu,
 • umožniť dodávku elektriny odberateľovi elektriny v domácnosti, ktorý sa v nehnuteľnosti nachádza,
 • udržiavať odberné elektrické zariadenie, ktoré slúži na dodávku elektriny viacerým odberateľom elektriny v domácnosti v zodpovedajúcom technickom stave,
 • poskytovať technické údaje o technickom stave odberných elektrických zariadení, ktoré má vo vlastníctve alebo v správe, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy,
 • umožniť v nevyhnutnom rozsahu prevádzkovateľovi distribučnej sústavy prístup k odbernému elektrickému zariadeniu, ktoré má vo vlastníctve alebo v správe.

Akýkoľvek zásah do odberného elektrického zariadenia, ktorým prechádza nemeraná elektrina bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa distribučnej sústavy, je zakázaný.

Odberateľ elektriny v domácnosti môže uzatvoriť zmluvu o pripojení vlastného zariadenia na výrobu elektriny s prevádzkovateľom, ak splní technické a obchodné podmienky pripojenia.

Meranie elektriny

Meranie elektriny stave je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ sústavy. Merať odber elektriny je možné len určeným meradlom.

Montáž určeného meradla zabezpečuje výrobca elektrinyprevádzkovateľ sústavy a vlastník priameho vedenia na vlastné náklady. Úpravy na umiestnenie určeného meradla zabezpečuje odberateľ a výrobca elektriny na vlastné náklady.

Ak má odberateľ elektriny pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu, požiada prevádzkovateľa o preskúšanie. Tí sú povinní do 30 dní od doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla. V prípade zistenia chyby na určenom meradle uhrádza náklady spojené s preskúšaním a s výmenou meradla prevádzkovateľ. V prípade, ak neboli na určenom meradle zistené chyby, hradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou ten, kto o to požiada.

Prevádzkovateľ pri výmene určeného meradla je povinný informovať odberateľa elektriny o stave odobratého množstva elektriny a zároveň je povinný oznámiť stav meradla pred výmenou a stav nového meradla po výmene. Termín výmeny určeného meradla je povinný oznámiť odberateľovi 15 dní pred uskutočnením výmeny.

Výrobca elektriny alebo koncový odberateľ je povinný umožniť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy alebo poverenej osobe prístup k určenému meradlu a k odbernému elektrickému zariadeniu na účel vykonania kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla alebo zistenia odobratého množstva elektriny. Rovnako je povinný oznámiť aj s tým súvisiace prerušenie dodávky elektriny.

Plynárenstvo

Práva a povinnosti oprávneného odberateľa plynu a koncového odberateľa plynu

Praktická rada: 
Oprávneným odberateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávateľa plynu.

Oprávnený odberateľ plynu má právo:

 • uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu s dodávateľom plynu; odmietnutie uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu musí dodávateľ plynu odôvodniť, 
 • požadovať pred uzatvorením zmluvy o dodávke plynu sprístupnenie informácií súvisiacich so základnými náležitosťami zmluvy; dodávateľ plynu je povinný tieto informácie odberateľovi plynu poskytnúť pred uzatvorením zmluvy, 
 • požiadať o predchádzajúci súhlas a uskutočniť výstavbu priameho plynovodu a ten aj prevádzkovať za podmienok príslušného zákona, 
 •  na prepravu a distribúciu plynu, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do siete podľa príslušného zákona,
 • na uskladnenie plynu, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do zásobníka a uskladňovania plynu podľa príslušného zákona,
 • na pripojenie odberného plynového zariadenia do prepravnej siete alebo do distribučnej siete, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do prepravnej siete alebo do distribučnej, 
 • na bezplatné priradenie svojho odberného miesta k novému dodávateľovi plynu v lehote do troch týždňov od doručenia žiadosti; toto ustanovenie nemá vplyv na prípadné zmluvné záväzky voči predchádzajúcemu dodávateľovi plynu alebo iným účastníkom trhu s plynom, 
 • bezodplatne získať prostredníctvom dodávateľa plynu merané údaje o spotrebe na svojom odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom,

Oprávnený odberateľ plynu je povinný:

 • podieľať sa na úhrade oprávnených nákladov prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré sú spojené s pripojením odberného plynového zariadenia k sieti,
 • umožniť prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla vrátane telemetrického zariadenia na prenos údajov a umožniť prevádzkovateľovi prepravnej siete a prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k určenému meradlu a k telemetrickému zariadeniu,
 • poskytnúť potrebné údaje dodávateľovi plynu na prípravu alebo uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu,
 • udržovať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave,
 • dodržiavať rovnováhu medzi množstvom plynu vstupujúcim do siete a množstvom plynu súčasne vystupujúcim zo siete, ktorej je užívateľom.

Koncový odberateľ plynu v domácnosti má právo:

 • na ochranu (viď vyššie) vrátane práva na univerzálnu službu,
 • na pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, ak sú splnené technické a obchodné podmienky pripojenia k distribučnej sieti.

Koncový odberateľ plynu v domácnosti je povinný:

 • podieľať sa na úhrade oprávnených nákladov prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré sú spojené s pripojením odberného plynového zariadenia k sieti; spôsob výpočtu týchto nákladov určí úrad,
 • umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla a umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k určenému meradlu,
 • poskytnúť potrebné údaje dodávateľovi plynu na prípravu alebo uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu,
 • udržiavať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave.

Vlastník alebo správca dotknutej nehnuteľnosti, do ktorej je dodávaný plyn, je povinný:

 • umožniť dodávku plynu pre koncových odberateľov plynu,
 • umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete nevyhnutný prístup k tomuto odbernému plynovému zariadeniu,
 • udržiavať spoločné odberné plynové zariadenie slúžiace na túto dodávku plynu v zodpovedajúcom technickom stave,
 • poskytovať technické údaje o tomto odbernom plynovom zariadení v jeho vlastníctve alebo správe prevádzkovateľovi distribučnej siete.

Spoločné odberné plynové zariadenie na dodávku plynu nachádzajúce sa v jednej nehnuteľnosti je súčasťou tejto

nehnuteľnosti.

Odberné plynové zariadenie je povinný zriadiť odberateľ plynu na vlastné náklady.

Praktická rada:
Odberné plynové zariadenie sa začína za hlavným uzáverom plynu a končí plynovými spotrebičmi odberateľa. Ak je odberné plynové zariadenie pripojené k spoločnému odbernému plynovému zariadeniu, každé odberné plynové zariadenie sa začína za uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od spoločného odberného plynového zariadenia. Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu.

Spoločné odberné plynové zariadenie je odberné plynové zariadenie určené na odber plynu pre viacerých odberateľov. Spoločné odberné plynové zariadenie sa začína za hlavným uzáverom plynu a končí uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu.

Dodávka a meranie plynu

Dodávku plynu je povinný merať prevádzkovateľ distribučnej siete určeným meradlom, ktoré koncovému odberateľovi plynu bezodplatne montuje, udržiava a pravidelne overuje správnosť jeho merania.

Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo použiť typové diagramy dodávky v prípade, ak nemá k dispozícii údaje namerané určeným meradlom.

Prevádzkovateľ distribučnej siete je na základe uzatvorenej zmluvy o distribúcii plynu povinný umožniť prístup k nameraným údajom alebo k údajom určeným použitím typových diagramov dodávky o dodávke plynu.

Ak dodávateľ plynu dodáva plyn pre jedného odberateľa plynu na rovnakej tlakovej úrovni do viacerých odberných miest, fakturuje dodané množstvo plynu spoločne za všetky odberné miesta, ako keby dodával plyn do jedného odberného miesta.

Dodané a odobraté množstvo plynu sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyjadrené v energetických jednotkách.

Dodávateľ plynu fakturuje dodané množstvo plynu na základe skutočne nameraných údajov o dodávke plynu alebo na základe údajov o dodávke plynu určených typovým diagramom dodávky. Na príslušnom odbernom mieste sa vykoná odčítanie skutočne nameraných údajov o dodávke plynu minimálne raz v priebehu kalendárneho roka. Vo faktúre sa prehľadne osobitne uvedie suma za regulované dodávky a služby v súlade s rozhodnutím úradu a suma za neregulované dodávky a služby stanovené dodávateľom.

Ak má odberateľ plynu alebo dodávateľ pochybnosti o správnosti merania údajov o dodávke plynu alebo odbere plynu určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu, má právo požiadať prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete o preskúšanie určeného meradla. Prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti zabezpečiť výmenu určeného meradla a predložiť určené meradlo na preskúšanie.

Prevádzkovateľ distribučnej siete alebo prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný počas preskúšavania určeného meradla zabezpečiť náhradné meradlo. V prípade zistenia chyby určeného meradla, ktorá presahuje povolenú chybu, náklady spojené s preskúšaním a výmenou hradí prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete. V prípade, ak neboli na určenom meradle zistené chyby, ktoré presahujú povolenú chybu, hradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou ten, kto o to požiada.

Odberateľ plynu je povinný prevádzkovať odberné plynové zariadenie tak, aby nepoškodil určené meradlo. Akýkoľvek zásah do určeného meradla inou osobou ako prevádzkovateľom distribučnej siete je zakázaný.

Tepelná energetika

Dodávateľ, ktorý dodáva teplo v teplej úžitkovej vode, je povinný:

 • merať množstvo spotrebovaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody určeným meradlom v mieste jej prípravy,
 • merať množstvo dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste určeným meradlom ak o to požiadajú všetci odberatelia, ktorým dodávateľ dodáva teplú úžitkovú vodu z jedného spoločného miesta jej prípravy do jedného roka od doručenia žiadosti,
 • dodržiavať určenú teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste,
 • na vstupe do ohrievača teplej úžitkovej vody merať určeným meradlom množstvo dodanej studenej vody,
 • umožniť odberateľovi alebo zástupcovi konečného spotrebiteľa vykonať kontrolu množstva dodanej studenej vody na prípravu teplej úžitkovej vody a množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody,
 • rozpočítavať množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode podľa pravidiel rozpočítavania.

Ak je dodávka teplej úžitkovej vody pre dodávateľa nehospodárna z dôvodu nízkej spotreby teplej úžitkovej vody na strane odberateľa, môžu sa dodávateľ na jednej strane a odberateľ na druhej strane dohodnúť na obmedzení dodávky teplej úžitkovej vody len na určité dohodnuté dni v týždni alebo len na dohodnutú dennú dobu celoročne alebo počas dohodnutého obdobia v roku, prípadne sa môžu dohodnúť na zrušení dodávky teplej úžitkovej vody počas dohodnutého obdobia v roku; ak k tejto dohode o obmedzení alebo zrušení dodávky teplej úžitkovej vody nedôjde, dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku teplej úžitkovej vody podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody a odberateľ je povinný uhrádzať zvýšené náklady na dodávku teplej úžitkovej vody.

Dodávateľ, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode konečnému spotrebiteľovi alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode konečnému spotrebiteľovi, je povinný:

 • dodržiavať určenú teplotu teplej úžitkovej vody u konečného spotrebiteľa,
 • zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom v súlade s osobitným predpisom,
 • oznámiť konečnému spotrebiteľovi najmenej 15 dní pred uskutočnením odčítania údajov na určenom
  meradle na meranie množstva teplej úžitkovej vody termín odčítania spotreby,
 • využívať na rozpočítavanie množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode určené meradlá na meranie množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom,
 • rozpočítavať množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode podľa pravidiel rozpočítavania.

Konečný spotrebiteľ je povinný umožniť dodávateľovi, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode alebo odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode:

 • vykonávanie jeho povinností,
 • odčítanie údajov z určených meradiel množstva teplej úžitkovej vody v čase oznámeného termínu,
 • chrániť určené meradlo množstva teplej úžitkovej vody pred neoprávneným zásahom,
 • prístup k určenému meradlu množstva teplej úžitkovej vody s cieľom jeho kontroly na nevyhnutnú dobu v termíne dohodnutom s dodávateľom alebo s odberateľom.

Dodávateľ je povinný:

 • merať množstvo dodaného tepla určeným meradlom spotreby tepla na každom dohodnutom odbernom mieste; ak dodávateľ rozpočítava teplo konečnému
  spotrebiteľovi, merať množstvo dodaného tepla určeným meradlom na mieste, ktoré pre rozpočítavanie slúži ako odberné miesto,
 • zabezpečiť overovanie určeného meradla podľa osobitného predpisu a zabezpečiť určené meradlo proti neoprávnenému zásahu,
 • oznámiť písomne odberateľovi termín výmeny určeného meradla a zaznamenať údaje o vymieňanom meradle za účasti zástupcu odberateľa,
 • vykonávať mesačné odpočty určeného meradla,
 • vykonávať mesačné bilancie výroby tepla a dodávky tepla.

Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu, požiada dodávateľa o preskúšanie. Ten je povinný do 30 dní od doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla. V prípade zistenia chyby na určenom meradle uhrádza náklady spojené s preskúšaním a s výmenou meradla dodávateľ. Ak neboli na určenom meradle zistené chyby, hradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou meradla ten, kto požiadal o preskúšanie určeného meradla.

Odberateľ je povinný:

 • umožniť dodávateľovi zapojenie, údržbu a odpojenie určeného meradla v objekte odberateľa,
 • umožniť dodávateľovi odčítať údaje na určenom meradle,
 • umožniť dodávateľovi zabezpečiť určené meradlo proti neoprávnenému zásahu,
 • oznámiť bezodkladne dodávateľovi neoprávnené zásahy do určeného meradla,
 • oznámiť najmenej 15 dní pred termínom odčítania údajov na určenom meradle alebo na pomerových rozdeľovačoch tepla konečnému spotrebiteľovi termín odčítania.

Odberateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo na rozvod tepla alebo množstvo dodaného tepla rozpočítava konečnému spotrebiteľovi.

Konečný spotrebiteľ je povinný:

 • umožniť plnenie povinností dodávateľa alebo odberateľa, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi,
 • umožniť dodávateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla, a odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla v čase oznámeného termínu, odčítanie údajov z určeného meradla alebo z pomerových rozdeľovačov tepla,
 • chrániť určené meradlo alebo pomerový rozdeľovač tepla pred neoprávneným zásahom,
 • oznámiť bezodkladne poruchu alebo znehodnotenie určeného meradla alebo pomerového rozdeľovača tepla dodávateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla, a odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi.

Konečným spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej dodávateľ dodáva teplo priamo alebo ktorej dodávateľ alebo odberateľ množstvo dodaného tepla rozpočítava a ktorý dodané teplo využíva výlučne na vlastnú spotrebu.

Zmluva o dodávke a odbere tepla

Zmluva o dodávke a odbere tepla je písomná a musí obsahovať:

 • dohodnuté odberné miesto alebo odberné miesta,
 • požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste,
 • objednané množstvo tepla na príslušný kalendárny rok,
 • technické parametre teplonosnej látky,
 • vykurovaciu krivku,
 • odberový diagram, ak sa neurčuje vykurovacia krivka,
 • podmienky dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody alebo podmienky dodávky tepla v teplej úžitkovej vode,
 • schválenú alebo určenú cenu tepla a spôsob platby za dodané teplo vrátane výšky a termínu zálohových platieb,
 • náhradný spôsob určenia množstva dodaného tepla, ak dôjde k poruche určeného meradla,
 • termín, lehoty a dôvody na zmeny a doplnenie zmluvy o dodávke a odbere tepla,
 • podmienky vypovedania zmluvy a podmienky pre jednostranné odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa i odberateľa,
 • podmienky skončenia odberu tepla.

Pokiaľ ide o meradlá - vodomery, plynomery, elektromery, merače tepla, vláda vydala nariadenie č. 294/2005 Z. z. o meradlách v platnom znení, ktoré stanovuje základné požiadavky, ktoré musí spĺňať meradlo pri jeho uvedení na trh a uvedení do prevádzky.

Dátum poslednej zmeny: 18. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 11. 10. 2017

Lokalita

 • Slovensko