Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia

Financie a hospodárstvo

Rezident SR na prípadné zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí uplatní metódu vyňatia príjmov alebo metódu zápočtu dane. Akú metódu daňovník uplatní, závisí od znenia príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Metóda vyňatia príjmov spočíva v tom, že príjmy, ktoré mohli byť zdanené v zahraničí podľa zmluvy, daňovník v daňovom priznaní v SR vyjme zo zdanenia. To znamená, že daňovník ich v daňovom priznaní uvedie len informatívne, ale daň z nich na Slovensku nezaplatí.

Metóda zápočtu dane naopak spočíva v tom, že daňovník si daň zaplatenú v zahraničí započíta na úhradu dane z príjmov zo zdrojov v zahraničí vypočítanú podľa slovenského zákona o dani z príjmov. V prípade, ak boli príjmy v zahraničí zdanené nižšou sadzbou dane, daňovník je povinný v SR tento rozdiel doplatiť. 

Slovenský zákon o dani z príjmov však umožňuje rezidentom SR pri príjmoch zo závislej činnosti uplatniť nad rámec zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia výnimku a použiť metódu vyňatia príjmov aj v prípade, ak samotná zmluva priamo určuje metódu zápočtu dane.

Metódu vyňatia príjmov môžu pri príjmoch zo závislej činnosti rovnako uplatniť aj daňovníci, ktorí svoj príjem dosiahli z vykonávania závislej činnosti v štáte, s ktorým SR nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Podmienkou uplatnenia tejto výnimky v obidvoch prípadoch je však skutočnosť, že ich príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené. Tento výraz znamená, že príjmy boli v zahraničí podrobené zdaneniu podľa legislatívy toho konkrétneho štátu, bez ohľadu na výšku zaplatenej dane po uplatnení nezdaniteľných položiek, resp. úľav poskytnutých daňovou legislatívou daného štátu. Príjmy sú preukázateľne zdanené, ak štát vo všeobecnosti predmetné príjmy zdaňuje, t.j. sadzba dane je vyššia ako nula.

Dátum poslednej zmeny: 21. 3. 2018
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2015

Lokalita

  • Slovensko