Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Lesy

Životné prostredie

Lesom je ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, rastlinné druhy, živočíšne druhy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom.

Lesné pozemky sú pozemky

 • s lesnými porastmi,
 • dočasne bez lesných porastov pri ich obnove alebo po vykonaní náhodnej ťažby,
 • na ktorých sú zriadené lesné škôlky alebo semenné sady,
 • o ktorých bolo rozhodnuté o ich dočasnom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich,
 • bez lesných porastov,
  1. ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých sú lesné cesty a zvážnice, lesné sklady a rozdeľovacie prieseky,
  2. ktorých využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa, najmä rekreačné miesta, políčka pre zver, ohryzové plochy pre zver, rašeliniská, sutiny, skaly a prameniská,
  3. nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií,
 • vyhlásené za lesné pozemky,
 • na ktorých boli lesné porasty odstránené protiprávnym konaním.

 Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže so súhlasom vlastníka alebo správcu za lesné pozemky vyhlásiť pozemky okrem poľnohospodárskej pôdy, ktoré

 • sú porastené lesnými drevinami a plnia funkcie lesov,
 • treba zalesniť najmä na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov,
 • boli vyňaté z plnenia funkcií lesov, ale dôvod na ich vyňatie zanikol.

Zásady ochrany lesných pozemkov

Lesné pozemky možno využívať na iné účely ako na plnenie funkcií lesov, ak príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, po predchádzajúcom stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy, rozhodne o ich dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov, alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich. K vyňatiu alebo obmedzeniu využívania môže dôjsť len v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch, najmä ak úlohy spoločenského a ekonomického rozvoja nemožno zabezpečiť inak.

Praktická rada: Osobitne je upravená využívanie lesných pozemkov na účely výstavby diaľnice a cesty pre motorové vozidlá – pozri v ďalšom texte.

Pri využívaní lesných pozemkov na iné účely ako na plnenie funkcií lesov sa

 • chránia lesné pozemky najmä v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia,
 • použije len nevyhnutne potrebná výmera lesných pozemkov a obmedzuje sa narúšanie celistvosti lesa,
 • neobmedzuje využívanie funkcií okolitého lesa,
 • zabezpečuje, ak je to účelné a technicky uskutočniteľné, skrývka organominerálnych povrchových horizontov pôdy a opatrenia na jej hospodárne využitie,
 • vykonáva rekultivácia lesných pozemkov po skončení ich využitia na iné účely,
 • umiestňujú prieseky v lese tak, aby bol les čo najmenej ohrozovaný vetrom.

Ochranné pásmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.

Územné rozhodnutie, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov, možno vydať bez súhlasu vlastníka lesného pozemku alebo správcu lesného pozemku, len ak ide o územné rozhodnutie o umiestnení stavby diaľnice, ciest pre motorové vozidlá vrátane ich súčastí. V ostatných prípadoch je na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na lesnom pozemku potrebný súhlas vlastníka lesného pozemku alebo správcu lesného pozemku vrátane záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Na vydanierozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ak nie je ustanovené inak.

Praktická rada: Lesné pozemky možno využívať na účely výstavby diaľnice a cesty pre motorové vozidlá vrátane ich súčastí na základe záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva najdlhšie do vydania rozhodnutia o vyňatí alebo rozhodnutia o obmedzení využívania.

Pri drobení lesného pozemku, pri ktorom by vznikol lesný pozemok s výmerou menšou ako 10 000 m2, sa vyžaduje súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.

Sprístupňovanie lesa a využívanie lesných ciest

Na účely tohto zákona je sprístupňovanie lesa najmä plánovanie, projektovanie, výstavba a rekonštrukcia lesných ciest s cieľom zabezpečenia trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, využívania funkcií lesov, vytvorenia podmienok na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, poskytnutia zdravotnej pomoci a záchrany.

Vlastníci a správcovia sú povinní lesné cesty udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. Lesné cesty je oprávnený využívať každý, kto ich potrebuje na hospodárenie v lesoch alebo na zabezpečovanie starostlivosti o dotknuté územie , a to po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo so združením o výške a o spôsobe úhrady za ich využívanie. Ak sa nedosiahne dohoda, o výške alebo spôsobe úhrady za využívanie lesných ciest rozhoduje súd. Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnúť vo veci využívania lesnej cesty, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie povinností na ochranu lesa. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.

Vlastník, správca alebo združenie sú povinní na výkon ich činností umožniť bezplatné využívanie lesných ciest zákonom vymedzeným fyzickým a právnickým osobám (ide napr. o zložky integrovaného záchranného systému, lesnej stráži, stráži prírody, štátnym zamestnancom pri výkone štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti podľa zákona o lesoch a osobitných predpisov a pod.)

Využívanie lesov verejnosťou

Každý má právo vstupovať na lesné pozemky. Pri využívaní lesov verejnosťou je každý povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa a pokyny obhospodarovateľa lesa, člena lesnej stráže a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.

Využívanie lesov verejnosťou sa nevzťahuje na uzavreté a ohradené lesné pozemky vo vojenských lesoch.

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na žiadosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu zakázať alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou na dobu nevyhnutne potrebnú, ak to vyžaduje ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa, ochrana lesa alebo iný verejný záujem. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zákaz alebo obmedzenie využívania lesov verejnosťou vhodným spôsobom zverejní a v prípade potreby obhospodarovateľovi lesa uloží dotknutú časť lesa označiť. Na konanie o vydávaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení využívania lesov verejnosťou sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Na lesných pozemkoch je zakázané

 1. vykonávať terénne úpravy, stavať ploty alebo budovať chodníky, narúšať pôdny kryt, odvážať lesnú pôdu alebo hrabanku,
 2. zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest,
 3. stavať posedy, príbytky alebo táboriť mimo vyznačených miest,
 4. jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest a od 1. 9. 2007 aj jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy,
 5. vstupovať do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom vstupu,
 6. vstupovať do lesných porastov na miestach, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto alebo plošné chemické ošetrenie,
 7. rušiť ticho a pokoj,
 8. zbierať v nadmernom množstve semená, vyberať semenáčiky alebo sadenice lesných drevín,
 9. manipulovať s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie,
 10. ťažiť stromy alebo kry, získavať z lesa čečinu, živicu alebo živú kôru,
 11. zakladať skládky odpadov alebo znečisťovať lesné pozemky odpadmi,
 12. fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
 13. narušovať vodný režim najmä odvodňovaním pozemkov alebo úpravami vodných tokov v rozpore s osobitnými predpismi,
 14. pásť hospodárske zvieratá,
 15. voľne púšťať psov okrem psov poľovníckych a služobných pri výkone povinností, alebo iné domáce zvieratá,
 16. vypaľovať porasty bylín, krov alebo stromov.

Zakázané je neoprávnene používať alebo poškodzovať lesné pozemky, lesné porasty, stromy a kry a stavby a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu.

Lesná stráž

Na zabezpečenie ochrany lesného majetku orgán štátnej správy lesného hospodárstva ustanovuje lesnú stráž. Členov lesnej stráže navrhuje vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa. Oprávnenie člena lesnej stráže majú aj určení zamestnanci orgánov štátnej správy lesného hospodárstva.

Člen lesnej stráže je povinný

 • nosiť pri výkone svojej funkcie na viditeľnom mieste odznak člena lesnej stráže a na požiadanie sa preukázať preukazom člena lesnej stráže,
 • bezodkladne oznámiť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa zistenú škodu v lesoch, prípadne aj osobu, ktorá škodu spôsobila,
 • vykonať neodkladné opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie následkov škody vzniknutej v lese,
 • spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru, obecnou políciou a s orgánmi štátnej správy pri riešení prípadov porušenia zákona,
 • oznamovať trestné činy, priestupky a iné správne delikty, prispievať k ich objasneniu a oznamovať podozrivé osoby príslušným orgánom,
 • zabezpečovať dôkazový materiál o konaní, ktoré je v rozpore s týmto zákonom,
 • odovzdať odňaté veci orgánu, ktorý rozhoduje o konaní v rozpore s týmto zákonom,
 • chrániť preukaz člena lesnej stráže a odznak člena lesnej stráže pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím; ich stratu alebo odcudzenie bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva,
 • predkladať orgánom štátnej správy lesného hospodárstva na ich požiadanie správy o zabezpečovaní ochrannej služby v lesoch,
 • spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámiť bezodkladne použitie donucovacích prostriedkov príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a Policajnému zboru,
 • poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak to okolnosti dovolia a ak v súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby,
 • zachovať pri výkone svojej činnosti vlastnú dôstojnosť a vážnosť, ako aj dôstojnosť a vážnosť osôb, proti ktorým zasahuje,
 • zúčastňovať sa akcií súvisiacich s činnosťou člena lesnej stráže podľa tohto zákona organizovaných pre členov lesnej stráže orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.

 Člen lesnej stráže je oprávnený

 • vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na jeho základe,
 • vykonávať potrebné zisťovania a kontrolovať osobu, ktorá v lesoch vykonáva činnosť súvisiacu s lesným hospodárstvom, a požadovať od nej potrebné oprávnenia, vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto zákona,
 • kontrolovať príslušné doklady, najmä doklady o pôvode dreva, súvisiacu evidenciu a preukaz totožnosti,
 • vstupovať na pozemky, do stavieb a zariadení, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov,
 • zisťovať totožnosť osôb podozrivých zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu,
 • vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha trestný čin alebo priestupok na úseku lesného hospodárstva, a v prípade, že neuposlúchne výzvu a ak nemožno zistiť jej totožnosť, obmedziť jej osobnú slobodu a predviesť ju na útvar Policajného zboru,
 • odňať vec získanú konaním poškodzujúcim alebo ohrozujúcim lesný majetok, ako aj vec použitú na toto protiprávne konanie; o odňatí veci vyhotoví člen lesnej stráže záznam a jeho odpis odovzdá kontrolovanej osobe,
 • používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie veci a konania,
 • požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie úloh zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami,
 • požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku,
 • ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku lesného hospodárstva,
 • držať alebo nosiť zbraň a strelivo pri výkone funkcie, ak má na to oprávnenie podľa osobitných predpisov,
 • použiť zbraň v prípade nutnej obrany alebo krajnej núdze,
 • použiť donucovacie prostriedky,
 • použiť varovný výstrel na odvrátenie škody veľkého rozsahu, ktorá bezprostredne ohrozuje lesný majetok, bezpečnosť prevádzky lesného hospodárstva alebo iný verejný záujem,
 • vstupovať na lesný majetok v určenom obvode, vchádzať a stáť s označeným motorovým vozidlom na lesných cestách a lesných pozemkoch,
 • zastaviť motorové vozidlo na lesných pozemkoch, kontrolovať oprávnenie vjazdu na lesné pozemky, najmä ak motorové vozidlo prepravuje drevo, rezivo alebo iné lesné produkty, kontrolovať dodržanie povinností pri preprave dreva; prehliadka nesmie sledovať iný záujem, ako zistiť výskyt neoprávnene nadobudnutých lesných produktov.

 Člen lesnej stráže je oprávnený použiť tieto donucovacie prostriedky:

 1. hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
 2. slzotvorné prostriedky,
 3. obušok,
 4. putá,
 5. služobný pes,
 6. varovný výstrel.

Štátna správa lesného hospodárstva

Štátnu správu na úseku lesného hospodárstva vykonáva Ministerstvo pôdohopodárstva a rozvoja vidieka SR, okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad.

Štátnu správu na úseku lesného hospodárstva vo vojenských lesoch v rozsahu pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu vykonáva Ministerstvo obrany SR; proti rozhodnutiu Ministerstva obrany SR vydanému v správnom konaní možno podať rozklad, o ktorom rozhodne minister obrany Slovenskej republiky. Ministerstvo obrany SR dáva aj súhlas na predaj, zámenu, prevod správy, nájom a výpožičku ostatného majetku vo vlastníctve štátu.

Okresný úrad v sídle kraja je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol okresný úrad.

Okresný úrad v sídle kraja:

 • dáva súhlas k návrhu územného plánu regiónu, k návrhu na určenie chráneného ložiskového územia a k návrhu na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov,

 • dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov, ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu,

 • vyhlasuje ochranné lesy a lesy osobitného určenia,

 • schvaľuje postup rekonštrukcie lesa,

 • ukladá opatrenia na ochranu lesa, ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu,

 • vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov, ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu,

 • schvaľuje projekt starostlivosti o lesný pozemok,

 • určuje lesné celky,

 • vykonáva úlohy súvisiace so zabezpečením a s organizáciou vyhotovenia programu starostlivosti o lesy (ďalej len „program starostlivosti“) a jeho schvaľovaním, na základe poverenia ministerstva zabezpečuje výber vyhotovovateľa programu starostlivosti a schvaľuje návrh programu starostlivosti,

 • rozhoduje o zmene programu starostlivosti,

 • vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára (ďalej len „hospodár“), vedie register hospodárov, rozhoduje o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti hospodára a o vyčiarknutí z registra hospodárov,

 • vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,

 • dáva súhlas na vykonanie naliehavej ťažby nad objem predpísaný programom starostlivosti pre lesný celok alebo vlastnícky celok,

 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona.

Okresný úrad je prvostupňovým orgánom v konaniach napr. o:

 • vyhlásení pozemku za lesný pozemok a v pochybnostiach o tom, či pozemok je lesným pozemkom,

 • vyňatí a obmedzení využívania,

 • výške náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa,

 • zmene hospodárskeho tvaru lesa,

 • povoľovaní predĺženia lehoty na obnovu lesa na holine a na zabezpečenie lesného porastu,

 • schvaľovaní harmonogramu vykonania náhodnej ťažby,

 • používaní cudzích pozemkov,

 • využívaní lesnej cesty,

 • uložení opatrení lesníckotechnických meliorácií a spôsobe a úhrade nákladov,

 • uložení opatrení na ochranu lesa,

 • povoľovaní výnimiek zo zákazov niektorých činností na lesných pozemkoch,

 • uložení ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku,

 • súhlase na činnosť hospodára na výmere väčšej ako 2000 ha,

 • určení odbornej správy lesov a jej zrušení a o zriadení záložného práva a jeho zrušení,

 • priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Okresný úrad ďalej:

 • vedie evidenciu lesných pozemkov,

 • dáva súhlas k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného plánu zóny,

 • dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov,

 • dáva záväzné stanovisko k návrhu na umiestnenie stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa,

 • vedie register ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva,

 • vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov,

 • obmedzuje alebo inak upravuje výkon činností,

 • vedie evidenciu o odbornej správe lesov,

 • ustanovuje a odvoláva členov lesnej stráže, zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti a vedie zoznam členov lesnej stráže,

 • je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na lesných pozemkoch podľa osobitného predpisu,

 • vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,

 • spolupracuje s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov,

 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie zákona o lesoch,

 • vydáva záväzné stanovisko na využívanie lesných pozemkov na účely výstavby diaľnice, rýchlostnej cesty a železničnej dráhy.

Praktická rada: Ochranu lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov upravuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 12/2009 Z. z..

Priestupky

Priestupku na úseku lesného hospodárstva, za ktorý možno uložiť pokutu do 165,97 € sa dopustí ten, kto na lesných pozemkoch

 • stavia posedy, príbytky alebo táborí mimo vyznačených miest,
 • jazdí alebo stojí motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest alebo jazdí na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy,
 • vstupuje do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom vstupu,
 • vstupuje do lesných porastov, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto alebo plošné chemické ošetrenie,
 • ruší ticho a pokoj,
 • voľne púšťa psov okrem psov poľovníckych a služobných pri výkone povinností alebo iné domáce zvieratá.

Priestupku na úseku lesného hospodárstva, za ktorý možno uložiť pokutu do 995,82 € sa dopustí ten, kto na lesných pozemkoch

 • vykonáva terénne úpravy, stavia ploty alebo buduje chodníky, narúša pôdny kryt, odváža lesnú pôdu alebo hrabanku,
 • zakladá alebo udržiava otvorené ohne na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest,
 • fajčí alebo odhadzuje horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
 • narušuje vodný režim,
 • pasie hospodárske zvieratá,
 • organizuje verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia v rozpore s osobitným zákonom.

Priestupku na úseku lesného hospodárstva, za ktorý možno uložiť pokutu do 3 319,39 € sa dopustí ten, kto na lesných pozemkoch

 • zbiera v nadmernom množstve semená, vyberá semenáčiky alebo sadenice lesných drevín,
 • manipuluje s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie,
 • ťaží stromy alebo kry, získava z lesa čečinu, živicu alebo živú kôru,
 • zakladá skládky odpadov alebo znečisťuje lesné pozemky odpadmi,
 • vypaľuje porasty bylín, krov alebo stromov.

Priestupku na úseku lesného hospodárstva sa dopustí aj ten, kto neoprávnene používa alebo poškodzuje lesný majetok, neplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo uložené na jeho základe alebo opatrenia orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a lesníckej ochranárskej služby – pokuta do 3 319,39 €.

 V blokovom konaní za priestupky podľa zákona o lesoch možno uložiť pokutu do 66,38 €.

Dátum poslednej zmeny: 4. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 9. 12. 2016

Lokalita

 • Slovensko