Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo kultúry SR

Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

Kultúra

Znevýhodnené skupiny obyvateľstva sú marginalizované, na okraj spoločnosti vytláčané skupiny ľudí, často vystavené sociálnej a kultúrnej izolácii a rôznym formám diskriminácie. Väčšinou sa ocitajú bez prístupu k informáciám, k trhu práce, vzdelaniu a kultúre a bez celkovej účasti v procese rozhodovania o spoločenských procesoch. V najširšom slova zmysle sem patria zdravotne postihnutí občania, rómske komunity žijúce v osadách alebo na mestskej periférii, deti a mládež, starší ľudia, azylanti, bezdomovci, nezamestnaní a ďalší ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Tieto skupiny sú často odkázané na pomoc a dobrú vôľu štátu. Ide v podstate o tých najviac ohrozených a najbezbrannejších. Špeciálnym prípadom znevýhodnených skupín sú niektoré skupiny žien a vo všeobecnejšej rovine sa k nim viažuca téma rodovej problematiky a rodovej integrácie.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zabezpečuje rozvoj kultúrnych potrieb znevýhodnených skupín obyvateľstva a vytvára podmienky pre finančnú podporu kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva, poskytuje priestor pre podporu rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí v oblasti kultúry občanov so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Viac o kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva...

Dátum poslednej zmeny: 14. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 14. 11. 2017