Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie

Podnikanie

Konkurz

Ak dlžníkovi hrozí úpadok, je povinný prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie. Ak však úpadok nastane, nastupuje zákon o konkurze.

Konkurz je osobitý druh civilného konania, ktorého účelom je tiež uspokojenie pohľadávok veriteľov. V tomto prípade sa však pohľadávky uspokojujú speňažením úpadcovho majetku v čo najkratšom čase a v čo najvyššej miere. V konkurze je úpadca chránený pred exekúciami a inými súdnymi konaniami. Správca v prípade konkurzu hospodárenie spoločnosti štandardne nehodnotí, spravidla iba ukončí prevádzku podniku a speňaží všetok majetok patriaci úpadcovi.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.

Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne. 

Reštrukturalizácia

Reštrukturalizácia je ozdravný proces, ktorý má viesť k uzdraveniu podniku. Jej výsledkom musí byť aspoň čiastočné uspokojenie pohľadávok veriteľov. Výhodou reštrukturalizácie je, že počas celého procesu je spoločnosť dlžníka chránená od exekúcií. Znamená to pozastavenie všetkých exekučných a iných súdnych konaní voči dlžníkovi. Vzhľadom na predpokladanú budúcu sanáciu spoločnosti sa predpokladá vyššie uspokojenie veriteľov ako pri konkurze. Od osoby správcu však závisí vstup spoločnosti do reštrukturalizácie alebo do konkurzu. Práve jeho osoba zhodnotí spoločnosť z finančného či obchodného hľadiska spolu s jeho pohľadávkami a záväzkami.

Oddlženie

Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom, a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti.

O oddlžení rozhodne súd v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom. To znamená, že všetky pohľadávky, ktoré vznikli pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo určenie splátkového kalendára, sa stávajú nevymáhateľnými. Nevymáhateľnými sa stávajú aj záväzky dlžníka, ktoré má z podnikateľskej činnosti. Dlžník sa môže úspešne oddlžiť len v prípade, ak má poctivý zámer. Tento nie je nutné nejako zvlášť preukazovať. Existuje však riziko, že ak dlžník poctivý zámer nemá, oddlženie sa môže v lehote 6 rokov od vyhlásenia konkurzu zrušiť.

Konkurz je prioritne určený pre ľudí, ktorí nemajú žiaden majetok a chcú sa svojich dlhov zbaviť v čo najkratšom čase.

Splátkový kalendár je určený osobám, ktoré majú majetok a nechcú oň v procese oddlženia prísť. Zákon im umožňuje si časť z tohto majetku ponechať, a aj napriek tomu sa svojich dlhov zbaviť. Tento proces je však finančne, ako aj časovo náročnejší.

Konanie o oddlžení začína vždy na návrh dlžníka. Súd dlžníka oddlží hneď na začiatku konania. Oddlženie však môže zrušiť hociktorý veriteľ, ktorý pred súdom preukáže nepoctivý zámer dlžníka.

Dátum poslednej zmeny: 30. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 7. 6. 2013

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko