Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania

Jednotné kontaktné miesto v Slovenskej republike

Podnikanie

Na Jednotnom kontaktnom mieste (JKM) môžete napríklad ohlásiť živnosť, požiadať o zápis do obchodného registra, prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne, oznámiť zmeny v živnostenskom podnikaní, či oznámiť ukončenie živnostenského podnikania.

Elektronické JKM je miesto, kde podnikateľ získa informácie súvisiace so začiatkom podnikania a kde prostredníctvom on-line formulárov môže požiadať o vznik oprávnenia na podnikanie.

Informačný portál JKM obsahuje informácie potrebné pre získanie oprávnenia na podnikanie v oblasti služieb zahrnutých v smernici o službách na vnútornom trhu (PDF, 225 kB). Informácie sa týkajú napríklad podmienok na udelenie oprávnenia na podnikanie, príslušných právnych noriem, zákonných poplatkov či kontaktov na kompetentné orgány. Získať informácie je možné aj telefonicky prostredníctvom informačných liniek JKM.

Elektronické služby JKM sú poskytované prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR. Prostredníctovm týchto služieb je možné ohlásiť živnosť, požiadať o udelenie povolenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, alebo vykonať aj ďalšie úkony súvisiace so živnostenským podnikaním, ako napríklad oznámiť zmeny v živnostenskom oprávnení či získať výpis zo živnostenského registra.

Začiatok podnikania

Usadenie sa:

Vyberte si službu, ktorú máte záujem poskytovať na území SR na základe usadenia sa:

Cezhraničné (dočasné) poskytovanie služieb na území SR:

Vyberte si službu, ktorú máte záujem poskytovať na území SR dočasne:

Regulované povolania v SR

Povolanie je regulované, ak jeho výkon podlieha právnym predpisom alebo administratívnym ustanoveniam, z ktorých vyplýva potreba mať odbornú kvalifikáciu. Ak občan EÚ je odborne spôsobilý na výkon povolania v inom členskom štáte a má záujem vykonávať toto povolanie aj na území SR, musí požiadať o uznanie svojej odbornej kvalifikácie.  Úlohy súvisiace s uznávaním zahraničného dokladu o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácie vykonáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.

Podnikanie v členských štátoch EÚ/EHP:

V pípade záujmu o podnikanie v niektorom z členských štátov EÚ/EHP je možné využiť služby jednotlivých národných jednotných kontaktných miest, ktoré sú súčasťou EUGO siete:

Pomoc a podpora pre používateľov JKM

 

Dátum poslednej zmeny: 24. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 14. 3. 2017

Súvisiace životné situácie:

Lokalita

  • Slovensko