Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

ISKZ – Informačný systém kontrolných známok

Financie a hospodárstvo

Informačný systém kontrolných známok umožňuje odberateľom kontrolných známok podľa  § 9 a § 9b zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“) alebo podľa § 51 a § 53 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“) požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok, oznámiť počet a identifikačné čísla reklamovaných kontrolných známok, oznámiť počet a identifikačné čísla poškodených alebo z iného dôvodu nepoužiteľných kontrolných známok odovzdávaných colnému úradu, viesť a uzatvárať mesačnú evidenciu za každý kalendárny mesiac, zasielať (evidovať) zoznam všetkých spotrebiteľských balení liehu a tabakových výrobkov, resp. bezdymových tabakových výrobkov, ktoré uvádzajú do daňového voľného obehu a oznamovať v súvislosti s označovaním spotrebiteľského balenia Finančnému riaditeľstvu SR údaje o použití kontrolných známok ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom.

Označovať spotrebiteľské balenie liehu kontrolnou známkou môže len prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca, dovozca spotrebiteľského balenia a príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z.

Odberateľom kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek, alebo spotrebiteľského balenia cigariet (ďalej len „spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov“) je prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo dovozca tabakových výrobkov, ktorý chce uvádzať tabakové výrobky do daňového voľného obehu na daňovom území podľa § 9a zákona č. 106/2004 Z. z.

Označovať spotrebiteľské balenie tabaku kontrolnou známkou môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik, ktorý tento tabak vyrobil, alebo prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je sklad tabakových výrobkov alebo dovozca tabakových výrobkov podľa § 9a zákona č. 106/2004 Z. z. Označovať spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek kontrolnou známkou môže prevádzkovateľ daňového skladu, dovozca tabakových výrobkov podľa § 9a zákona č. 106/2004 Z. z. alebo oprávnený príjemca.

Označovať spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou možno len v podniku, ktorý ich vyrobil.

Na označovanie bezdymového tabakového výrobku sa použijú ustanovenia § 9 zákona č. 106/2004 Z. z. v rozsahu týkajúcom sa označovania tabaku primerane.

Na tlač a nakladanie s kontrolnými známkami určenými na označovanie bezdymového tabakového výrobku sa použijú ustanovenia § 9b zákona č. 106/2004 Z. z. v rozsahu týkajúcom sa tlače a nakladania s kontrolnými známkami pre tabak primerane.

Odberateľ KZ na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov už  nie je povinný viesť evidenciu známok za kalendárny mesiac v elektronickom systéme KZ, ak počiatočný stav zásob na začiatku a konečný stav nenalepených známok na konci tohto mesiaca sa rovná nule. 

Podrobnejšie informácie kliknutím na nasledovné odkazy:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/prirucky-a-navody

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/ISKZ/2018.01.18_PP_ISKZ_odberatel_KZ.pdf

Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 24. 6. 2015

Lokalita

  • Slovensko