Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Informovanie verejnosti v oblasti jadrovej bezpečnosti a jadrových zariadení

Obrana a bezpečnosť

Informovanie verejnosti v oblasti jadrovej bezpečnosti a jadrových zariadení.

ÚJD SR informuje verejnosť o:

 • nehodách a haváriách jadrových zariadení na území Slovenskej republiky,
 • haváriách mimo územia Slovenskej republiky,
 • závažných nedostatkoch zistených ÚJD SR v jadrových zariadeniach a opatreniach prijatých na ich odstránenie,
 • udalostiach pri preprave rádioaktívnych materiálov okrem utajovaných skutočností podliehajúcich ochrane podľa osobitného predpisu,
 • ďalších skutočnostiach týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky vrátane nakladania s rádioaktívnym odpadom a s vyhoretým jadrovým palivom,

Jadrovým zariadením sa rozumie súbor civilných stavebných objektov a nevyhnutných technologických zariadení v projektom určenej konfigurácii, určených na:

 1. výrobu elektrickej energie alebo na výskum v oblasti jadrovej energie, ktorých súčasťou je jadrový reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budú využívať, využívajú alebo využívali riadenú štiepnu reťazovú reakciu,
 2. nakladanie s jadrovými materiálmi s množstvom väčším ako jeden efektívny kg 1ab) okrem priestorov na skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorých sa jadrový materiál používa ako tieniaci materiál na rádioaktívne žiariče, 1ac) zariadení na úpravu uránovej rudy a skladov uránového koncentrátu,
 3. nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom,
 4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, alebo
 5. obohacovanie uránu alebo výrobu jadrového paliva.

Jadrovou bezpečnosťou sa rozumie technický stav a spôsobilosť jadrového zariadenia alebo prepravného zariadenia ako aj schopnosť ich obsluhy zabrániť nedovolenému úniku rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia do pracovného prostredia alebo do životného prostredia a schopnosť predchádzať udalostiam a zmierňovať následky udalostí v jadrových zariadeniach alebo pri preprave rádioaktívnych materiálov.

Dátum poslednej zmeny: 3. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 20. 6. 2016

Lokalita

 • Slovensko