Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Informovanie susedných štátov a inštitúcií o nezákonnom zmocnení sa jadrových materiálov, rádioaktívnych žiaričov, nehodách a haváriách na jadrových zariadeniach

Obrana a bezpečnosť

ÚJD SR podľa § 4 ods. 1 písm. g) atómového zákona informuje susedné štáty, Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu a Európsku komisiu, prípadne ďalšie orgány Európskej únie, o nezákonnom zmocnení sa jadrových materiálov, rádioaktívnych žiaričov, nehodách a haváriách na jadrových zariadeniach na území Slovenskej republiky a o udalostiach pri preprave rádioaktívnych materiálov na území Slovenskej republiky. Toto informovanie ÚJD SR zabezpečuje prostredníctvom styčného miesta. ÚJD SR informuje medzinárodné spoločenstvo na základe podkladov a informácií predložených styčnému miestu Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Ministerstvom financií SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom obrany SR a Slovenskou informačnou službou.

Dátum poslednej zmeny: 3. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 20. 6. 2016